Prostredníctvom národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam budú môcť rodinné a bytové domy získať podporu na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Podporu bude možné využiť len na zariadenia, ktoré spĺňajú technické podmienky a sú zaregistrované v zozname oprávnených zariadení.

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyzýva na registráciu zariadení. Od 14. augusta 2015 začína prijímať žiadosti o registráciu zariadení, na inštaláciu ktorých bude možné čerpať podporu v rámci národného projektu Zelená domácnostiam. O zaregistrovanie do zoznamu oprávnených zariadení môže požiadať každý, kto doloží všetky doklady potrebné na preukázanie splnenia všetkých relevantných technických podmienok.

Oprávnené zariadenia musia spĺňať technické požiadavky, ktoré vyplývajú z Operačného programu Kvalita životného prostredia a sú uvedené vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Informácie o postupe pri podávaní žiadosti sú zverejnené v článku Ako zaregistrovať zariadenie.

Aké zariadenia budú podporované?

–  malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW

  • fotovoltické panely
  • veterné turbíny

– zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú spotrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome

  • slnečné kolektory
  • kotly na biomasu
  • tepelné čerpadlá

 

Na rozdiel od predchádzajúcich podporných mechanizmov podpora v rámci projektu Zelená domácnostiam nie je odvodená len z ceny samotného zariadenia, ale z ceny za kompletnú dodávku a montáž celého systému. Podmienky podpory sú nastavené tak, aby mohli domácnosti získať maximálnu mieru podpory na kvalitné systémy s primeraným výkonom, s dlhšou životnosťou a vyššou účinnosťou premeny energie.

Na stránke www.zelenadomacnostiam.sk bude priebežne aktualizovaný zoznam oprávnených zariadení. Zápis do zoznamu oprávnených zariadení je bezplatný. Zaregistrované budú všetky prihlásené zariadenia, ktoré splnia požadované podmienky.

Ak v zozname niektoré zariadenie nie je uvedené, je možné, že nespĺňa technické podmienky alebo zatiaľ nikto nepožiadal o jeho zaregistrovanie. O zaregistrovanie zariadenia do zoznamu oprávnených zariadení je možné požiadať bezplatne, ale k žiadosti je nevyhnutné doložiť všetky relevantné dokumenty na posúdenie splnenia technických podmienok.

Vytlačiť