Predmet podpory inštalácie malých zariadení na využitie OZE, technické podmienky zariadení a pravidlá registrácie zariadení sú definované v dokumente Podmienky registrácie do zoznamu oprávnených zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II.

Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE bude naďalej uskutočňovaná prostredníctvom vydávania poukážok, detaily podpory budú upravovať nové Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, ktoré budú zverejnené po spustení pokračovania národného projektu.

Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam II (2019 – 2023) je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Nadväzuje na pilotný národný projekt Zelená domácnostiam (2015 – 2018).

Cieľom projektu Zelená domácnostiam II je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE, čo umožní znížiť využívanie fosílnych palív.

Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE je poskytnutie finančného príspevku na inštaláciu malých zariadení na výrobu elektriny alebo tepla z OZE (ďalej aj ako „zariadenie“), ktorými sú:

  • fotovoltické panely (výroba elektriny);
  • veterné turbíny (výroba elektriny); (zatiaľ nie je možné vydať poukážky na tieto zariadenia)
  • slnečné kolektory (výroba tepla);
  • kotly na biomasu (výroba tepla);
  • tepelné čerpadlá (výroba tepla).

Konkrétny výrobný typ zariadenia, na ktorý je možné poskytnúť príspevok, musí byť uvedený v zozname oprávnených zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II, ktorý vedie SIEA.

Podmienky registrácie do zoznamu oprávnených zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II. boli zverejnené 12.11.2018.

Dňa 23.11.2018 SIEA vydala spresnenú verziu podmienok. Cieľom zmeny bolo spresnenie, že pri tepelných čerpadlách pre doklad o menovitom výkone platia rovnaké podmienky ako pre doklad o sezónnom výkonovom čísle.
Dňa 18. 1. 2019 SIEA vydala spresnenú verziu podmienok. Cieľom zmeny bolo spresnenie, že pri kotloch na biomasu pre doklad o emisných hodnotách platia rovnaké podmienky ako pre doklad o sezónnej energetickej účinnosti, t.j. aj v doklade o emisných hodnotách musia byť uvedené sezónne hodnoty emisií.

Dokumenty na stiahnutie
Podmienky registrácie do zoznamu oprávnených zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II. V3, 
účinné 18.1.2019, zverejnené 18.1.2019.
Vytlačiť