Registrácia do zoznamu oprávnených zhotoviteľov na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rámci národného projektu Zelená domácnostiam je spustená.

 

Do zoznamu oprávnených zhotoviteľov je možné zhotoviteľa zaregistrovať po vyplnení a zaslaní žiadosti o uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok a následnom doručení podpísanej zmluvy o preplácaní poukážok. Podrobné informácie o postupe pri podávaní žiadosti sú zverejnené v časti Ako zaregistrovať zhotoviteľa.

Požiadavky na zhotoviteľov vyplývajú zo Všeobecných podmienok na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Základný obsahový rámec práv a povinnosti zmluvných strán pri preplácaní poukážok je uvedený na stránke v časti Zmluva o preplácaní. Návrh zmluvy o preplácaní poukážok SIEA žiadateľom zašle po doručení žiadosti o uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok.

Pre účely vykonania zmeny v už uzatvorenej zmluve o preplácaní poukážok, je potrebné vyplniť žiadosť, ktorá je k dispozícií na stiahnutie. Pre vykonanie zmien môžu byť definované povinné prílohy, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o zmenu údajov.

Na stiahnutie
Žiadosť uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok Zelená domácnostiam .xls
Čestné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby, že bude vykonávať inštalácie zariadení pre zhotoviteľa .doc
Žiadosť o vykonanie zmeny v zmluve o preplácaní poukážok .xls

 

Žiadosti o registráciu zhotoviteľov alebo žiadosť o zmenu údajov v zmluve o preplácaní poukážok, je potrebné doručiť spolu s povinnými prílohami osobne alebo poštou na niektorú z uvedených adries:

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetických činností

Bajkalská 27,

827 99 Bratislava

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetických činností

Rudlovská cesta 53

974 28  Banská Bystrica

 

Obálku so žiadosťou viditeľne označte textom „Registrácia zhotoviteľa“.

Zaujímate sa o registráciu do zoznamu zhotoviteľov a potrebujete poradiť?

 

Vytlačiť