Usmernenie pre zhotoviteľov k doručovaniu žiadostí o preplatenie poukážky

 

S cieľom dostatočným spôsobom ozrejmiť, aký dátum je rozhodujúci pri podaní žiadosti o preplatenie poukážky vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra usmernenie pre zhotoviteľov. Rozhodujúci je dátum doručenia osobne na pracovisko SIEA a dátum podania žiadosti o preplatenie na poštovú prepravu.

 

Žiadosti musia byť doručené osobne alebo podané na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty určenej na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky.

 

Termíny skončenia platnosti poukážok:

  • pre poukážky z I. kola, vydané 3.12.2015 je posledný deň na podanie žiadosti 3.6.2016
  • pre poukážky z I. kola, vydané 4.12.2015 je posledný deň na podanie žiadosti 4.6.2016
  • pre poukážky z II. kola, vydané 1.2.2016 je posledný deň na podanie žiadosti 1.6.2016

 

O podmienkach doručovania žiadostí  SIEA informovala v na stránke Zelená domácnostiam už začiatkom mája 2016. Usmernenie vydáva  v súvislosti s opakujúcimi sa otázkami na túto tému pri 1. a 2. kole.

 

Na stiahnutie
Usmernenie pre zhotoviteľov k doručovaniu žiadostí o preplatenie poukážky, 2.6.2016

 

 

Vytlačiť