Pozvánka na septembrové semináre Využívanie OZE v domácnostiach

Ďalšie dva semináre o využívaní obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravuje 7. 9. 2015 a v Martine a 10. 9. 2015 v Bratislave. Na semináre je potrebné sa vopred zaregistrovať prostredníctvom elektronického formulára.Na podujatiach sa bude hovoriť o tom,  kedy sa domácnostiam oplatí investovať do využívania obnoviteľných zdrojov, ako ich využívať čo najefektívnejšie a aké budú podmienky projektu „Zelená domácnostiam“.

 

Na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom národného projektu SIEA s názvom „Zelená domácnostiam“ je vyčlenených 45 miliónov € z európskych štrukturálnych a investičných fondov a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Podmienky podpory z projektu Zelená domácnostiam SIEA sú zverejnené na stránke www.zelenadomacnostiam.sk. Na novej stránke sú už k dispozíciu aj odpovede na najčastejšie otázky.

 

Domácnosti budú môcť o podporu vo forme poukážok požiadať neskôr. Už teraz sa však môžu na investíciu pripraviť a zvážiť, či je pre nich vhodná. Podporu bude možné využiť len na zariadenia, ktoré splnia technické podmienky a len pri inštaláciách vykonaných odborne spôsobilými osobami s osvedčením na výkon tejto činnosti. Podmienkou spustenia projektu je okrem iného vytvorenie zoznamu oprávnených zariadení a taktiež zoznamu zhotoviteľov, ktorí sa zaviažu dodržiavať zmluvné podmienky pri inštalácii podporených systémov, ako aj  pri preplácaní poukážok. Práve táto prípravná fáza je pre spustenie projektu kľúčová. Registrácia zariadení bola otvorená 14. augusta 2015.

 

Semináre sú určené pre vlastníkov rodinných a bytových domov, ktorí uvažujú o investovaní do využívania obnoviteľných zdrojov energie, ale aj pre projektantov, inštalatérov, dodávateľov a ďalších záujemcov. Podmienkou bezplatného vstupu na semináre je včasná registrácia prostredníctvom elektronického formulára.

 

Podujatia sú pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podrobnejšie informácie o poradenstve sú k dispozícii na stránke www.zitenergiou.sk. Záujemcovia o konzultácie môžu požiadať o radu aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Termíny a miesta konania seminárov

7.9.2015 – Martin, Hotel Turiec, A. Sokolíka 2

10.9.2015 – Bratislava, Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19

Vytlačiť