SIEA otvorila registráciu zhotoviteľov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spustila druhú prípravnú fázu národného projektu Zelená domácnostiam. Je ňou registrácia zhotoviteľov inštalácií malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

 

Zoznam zhotoviteľov, ktorí podpíšu so SIEA zmluvu o preplácaní poukážok, bude zverejnený a priebežne dopĺňaný na webovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk. Zápis do zoznamu oprávnených zhotoviteľov je bezplatný. Zaregistrovaní zhotovitelia sa zaviazali dodržiavať zmluvné podmienky pri inštalácii zariadení, na ktoré dostanú domácnosti príspevok zo štrukturálnych fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu.

 

Oprávneným zhotoviteľom môže byť fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je registrovaná v SR alebo členskom štáte EU. Príspevok vo forme poukážky budú môcť domácnosti využiť len vtedy, ak im inštaláciu zariadenia zabezpečí oprávnený zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilých osôb podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením pre inštalatérov. Získaniu osvedčenia predchádza odborná príprava a úspešné absolvovanie skúšky. Zoznamy odborne spôsobilých osôb registrovaných v SR zverejňuje na internetovej stránke Ministerstvo hospodárstva SR.

 

Zhotovitelia môžu požiadať o zaregistrovanie prostredníctvom žiadosti o uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok. Rámcové podmienky zmluvy a formulár žiadosti o uzatvorenie zmluvy sú k dispozícii na webovej stránke národného projektu. SIEA upozorňuje zhotoviteľov, že údaje v žiadosti je potrebné vypĺňať pozorne, pretože budú použité v zmluve a v ďalších dokumentoch, ako aj v elektronickom informačnom systéme, prostredníctvom ktorého budú registrované konkrétne žiadosti o preplatenie poukážok. Súčasťou kompletnej žiadosti musia byť aj kópie osvedčení odborne spôsobilých osôb a ich čestné vyhlásenia, že budú inštalácie pre zhotoviteľov vykonávať. Zoznam odborne spôsobilých osôb bude prílohou zmluvy o preplácaní poukážok a zmeny v ňom bude možné vykonať prostredníctvom dodatkov k zmluve. Po kontrole vyplnenej žiadosti o uzatvorenie zmluvy zašle SIEA zhotoviteľom zmluvu na podpis. Po spätnom doručení zmluvy podpísanej zhotoviteľom, SIEA zmluvu zverejní v centrálnom registri zmlúv.

 

„SIEA domácnosti upozorňuje, že do zoznamu zhotoviteľov budú zaradení všetci žiadatelia, ktorí splnia podmienky a zaviažu sa zabezpečovať inštalácie v súlade so zmluvou a odporúča každej domácnosti, ktorá má záujem o získanie príspevku v rámci projektu Zelena domácnostiam, aby si dobre zvážila výber zhotoviteľa a nespoliehala sa len na prvý dojem, napríklad z pôsobivých reklamných materiálov alebo internetových stránok,“ zdôraznil E. Jambor. V každom prípade SIEA odporúča ešte pred uplatnením poukážky u zhotoviteľa zistiť si jeho referencie o už zrealizovaných inštaláciách v rodinných a bytových domoch, overiť si vhodnosť navrhnutého technického riešenia a porovnať si cenové ponuky od viacerých zhotoviteľov. Využiť možno aj bezplatné energetické poradenstvo v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU. Odborní konzultanti SIEA ochotne domácnostiam poradia, ako sa zorientovať v problematike.

 

Národný projekt Zelená domácnostiam pripravila SIEA v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Okrem registrácie zhotoviteľov prebieha v súčasnosti aj registrácia oprávnených zariadení, ktorých inštalácia bude podporená. Už dnes SIEA eviduje viac ako 1400 registrovaných zariadení, ktoré spĺňajú požadované technické parametre. Domácnosti sa vďaka národnému projektu budú môcť uchádzať o podporu na inštaláciu solárnych kolektorov, fotovoltických panelov, tepelných čerpadiel, kotlov na biomasu a veterných turbín energie v rodinných a bytových domoch. Pilotný národný projekt bude trvať do roku 2018, preto budú stanovené aj termíny, dokedy od vydania poukážky musia zhotovitelia zabezpečiť inštaláciu zariadení. V prvej etape je k dispozícií 45 miliónov eur. Celkom bolo na tento účel v rámci operačného programu do roku 2020 vyčlenených 115 miliónov eur z európskych a štátnych zdrojov.

Vytlačiť