Zelená domácnostiam už preplatila viac ako 8 200 poukážok

Z pilotného národného projektu Zelená domácnostiam bolo doteraz domácnostiam preplatených viac ako 18 miliónov € pre viac ako 8 200 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Aké sú výsledky a čo by mali vedieť domácnosti, ktoré chcú o poukážky ešte len požiadať?

 

„Každý mesiac vďaka projektu Zelená domácnostiam pribúda približne 800 ukončených inštalácií. Vďaka tohtoročným zmenám, ktoré viedli k vyhlasovaniu častejších kôl s menšími alokáciami, je možné mesačne preplatiť poukážky vo výške 1,5 milióna €. Poukážky sú preplácané po kontrole kompletnej dokumentácie a v niektorých prípadoch až po kontrole inštalácie priamo v domácnosti. Žiadosti vybavujeme priebežne aj vďaka intenzívnej spolupráci so zhotoviteľmi,“ uviedla generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Svetlana Gavorová.

Aktuálne SIEA eviduje 280 zhotoviteľov, ktorí inštalovali zariadenia pre viac ako päť poukážok. Z celkového počtu 920 zaregistrovaných sa do projektu doposiaľ nezapojila tretina. „Zhotoviteľom, ktorí kontinuálne ponúkajú svoje služby domácnostiam, je už dnes jasné, že nestačí iba rýchlo predať a nainštalovať zariadenie, ale nutné je poskytnúť domácnostiam najmä technické poradenstvo, overiť, či spĺňajú podmienky a zabezpečiť nevyhnutnú administratívu. Novým záujemcom o poukážky preto stále pripomíname, aby bez dohody so zhotoviteľom o poukážky ani nežiadali,“ upozornil vedúci oddelenia komunikácie Stanislav Jurikovič.

Od spustenia projektu bolo celkom vydaných 14 130 poukážok za viac ako 31 miliónov €. Približne štvrtinu z nich domácnosti z rôznych dôvodov nevyužili a o podporu mnohé žiadali znovu. V prvých kolách to bola podstatne väčšia časť, pretože o poukážky žiadali aj tí, ktorí nemali vážny záujem, alebo sa neporadili vopred so zhotoviteľom a nakoniec chceli iné zariadenie, alebo inštaláciu nestihli zrealizovať v lehote platnosti poukážky. V posledných kolách už počet nevyužitých poukážok klesol. Naďalej sú medzi hlavnými dôvodmi chyby pri uvádzaní čísla listu vlastníctva domu, ktoré je hlavným identifikačným údajom miesta inštalácie. Často sa tiež stáva, že domácnosť zistí až po získaní poukážky, väčšinou po dôslednej obhliadke zhotoviteľom priamo na mieste, že by jej vyhovovalo iné zariadenie.

Z celkového množstva preplatených poukážok sa 41 % týka slnečných kolektorov, 24 % tepelných čerpadiel, 24 % fotovoltických panelov a 11 % kotlov na biomasu. Menší počet poukážok ku kotlom na biomasu a rastúci podiel tepelných čerpadiel môže naznačovať predovšetkým trend, akým sa uberajú požiadavky domácností v nových a obnovených rodinných domoch. Tepelné čerpadlá sú z hľadiska obsluhy komfortnejšie, majú nižšie prevádzkové náklady a vďaka podpore sú cenovo dostupnejšie. Kotly na biomasu sú využívané predovšetkým v oblastiach s ľahkou dostupnosťou paliva alebo ak rodinný dom nie je významne obnovený a má väčšiu spotrebu tepla, či nie je dostupná plynofikácia.

Hlavným cieľom projektu je, aby sa vďaka podporeným inštaláciám na Slovensku čo najviac zvýšil počet zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie a ich inštalovaný výkon a zároveň sa tak znížili emisie CO2. Vďaka doteraz nainštalovaným zariadeniam, ku ktorým už boli preplatené poukážky, klesli emisie oxidu uhličitého o 17 081 ton.

Celkom doteraz SIEA v projekte Zelená domácnostiam vykonala 886 kontrol na mieste, pri ktorých sa overuje, či prostriedky domácnosti vynaložili  v súlade s podmienkami projektu. Poukážky neboli preplatené, ak sa zistilo, že bolo nainštalované iné zariadenie, alebo sa zariadenie riadne nevyužívalo. Poukážky tiež nie je možné preplatiť, ak sa zariadenie využíva v dome, kde sa vykonáva hospodárska činnosť nad povolený limit. SIEA takto zaznamenala napríklad pokusy získať príspevok na inštaláciu v penzióne a kaviarni. Zistila aj prípady, kedy musela domácnosť príspevok vrátiť.

Vyskytli sa aj spory medzi zhotoviteľmi a domácnosťami, ktoré sa obrátili na SIEA. Väčšinou v podnetoch informovali o neúspešnej reklamácii, o nedodaných alebo zle fungujúcich zariadeniach a tiež o nedodržaní zmluvnej ceny. Stále platí, že vzťahy so zhotoviteľom si majú domácnosti upraviť v zmluve o inštalácii. V prípade sporu sa domácnosť môže obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Do dnešného dňa sa zaoberala dvomi podnetmi domácností, ktoré boli ukončené dohodou zhotoviteľa s domácnosťou.

Národný projekt Zelená domácnostiam je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia a musí rešpektovať pravidlá stanovené pri poskytovaní európskych prostriedkov. Podpora je určená pre domácnosti, ktoré sa zaväzujú, že budú zariadenie prevádzkovať minimálne počas dvoch nasledujúcich rokov. Ak tak z rôznych dôvodov nerobia, môže SIEA žiadať vrátenie poskytnutej podpory. Preto by domácnosti mali výberu vhodného zariadenia a zmluvám so zhotoviteľmi venovať náležitú pozornosť.

Zelená domácnostiam má pre tento rok zverejnený harmonogram kôl v hodnote 15 miliónov €. Najbližšie 15. kolo projektu Zelená domácnostiam určené pre zariadenia na výrobu tepla bude otvorené 19. septembra 2017 o 15. h. Vydané budú poukážky v hodnote 2 milióny €. V októbri SIEA vyhlási ešte dve kolá, samostatne na tepelné a samostatne na elektrické zariadenia.

Zostávajúce prostriedky z pilotného projektu v hodnote viac ako 12 miliónov € budú k dispozícii v roku 2018. Celkovo je na pilotný projekt vyčlenených 45 miliónov €. „V súčasnosti už pripravujeme pokračovanie projektu tak, aby boli od roku 2019 v čo najvyššej miere využité zvyšné prostriedky 75 miliónov €,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA S. Gavorová.

Národný projekt Zelená domácnostiam je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.

Vytlačiť