Pozor! Toto je archívna stránka s poslednou aktualizáciou dňa

Národný projekt Zelená domácnostiam umožňuje domácnostiam získať príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.  Žiadosť o poukážku je možné vyplniť len v prípade, ak je otvorené aktuálne kolo určené pre daný región a zariadenie. Informácia o termíne vyhlásenia kola bude zverejnená na internetových stránkach www.zelenadomacnostiam.sk a www.siea.sk. Ak chcete dostať upozorňujúce e-maily o termíne pripravovaných kôl, ako aj ďalších aktuálnych informáciách o projekte Zelená domácnostiam, prihláste sa na odber správ zo stránky www.siea.sk v časti Registrácia.

Ako postupovať, aby ste poukážku mohli využiť, sa dozviete v nasledujúcich 10 krokoch.

 1. Zoznámte sa s podmienkami podpory a oslovte zhotoviteľov

  Uistite sa, či môže byť vaša domácnosť v rodinnom dome, prípadne v bytovom dome oprávneným užívateľom podporovaných malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Informácie nájdete vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a v osobitných podmienkach, ktoré sú zverejnené k jednotlivým kolám podpory.

  Základnou podmienkou, ktorú musí domácnosť splniť, je preukázanie, že vlastní alebo spoluvlastní rodinný dom, rozostavaný rodinný dom alebo je spoluvlastníkom bytového domu. Rozhodujúce je, či je stavba v čase podania žiadosti o vydanie poukážky zapísaná na liste vlastníctva. Či je vaša domácnosť oprávnená a pripravená na podanie žiadosti o poukážku, môžete konzultovať aj priamo s oprávnenými zhotoviteľmi.

 2. Overte si, aký obnoviteľný zdroj energie, je pre vašu domácnosť vhodný

  Ak uvažujete o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, overte si, či je využívanie takýchto zdrojov pre vašu domácnosť vhodné. Každý z nich má svoje výhody a obmedzenia a vyžaduje špecifické podmienky inštalácie a spôsobu využívania. Ak sa chcete v problematike zorientovať, využite bezplatné energetické poradenstvo, ktoré v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU poskytujú konzultanti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v troch poradenských centrách.

  Základné výhody a obmedzenia jednotlivých druhov zariadení sú k dispozícii tu. Poradiť o vhodnosti druhu zariadenia sa môžete aj priamo so zhotoviteľmi. No oslovte určite viacerých a informácie si preverujte z rôznych zdrojov. Na webových stránkach a propagačných materiáloch nemusia byť uvedené všetky dôležité informácie.

 3. Vyberte si zariadenie

  Vyžiadajte si technické návrhy a cenové ponuky od zhotoviteľov a vyberte si riešenie, ktoré spĺňa vaše požiadavky a finančné možnosti. Technický návrh so zariadením, pre ktoré sa rozhodnete, bude slúžiť ako podklad pre vyplnenie žiadosti o vydanie poukážky. V žiadosti si zo zoznamu zariadení zvolíte výrobcu a presný typ zariadenia. V prípade fotovoltických panelov s akumuláciou budete zadávať aj kapacitu akumulácie v kWh.

  V zozname zariadení sú uvedené zariadenia, ktoré spĺňajú požadované technické podmienky. Podmienky podpory sú nastavené tak, aby ste mohli získať maximálnu mieru podpory na kvalitné systémy s primeraným výkonom, s dlhšou životnosťou a vyššou účinnosťou premeny energie, inštalované odborníkmi. Zoznam je priebežne aktualizovaný.

  Pri výbere zariadenia sa u konkrétneho zhotoviteľa ubezpečte, či je zariadenie možné v stanovenom termíne dodať a nainštalovať. Ak do žiadosti o poukážku zvolené zariadenie uvediete, následne ho už nie je možné zmeniť. Poukážka je naň viazaná. Ak zariadenie nie je v termíne platnosti poukážky k dispozícii, poukážku nie je možné využiť.

 4. Uzatvorte zmluvu so zhotoviteľom

  V spolupráci s vybraným zhotoviteľom si ešte raz overte, či spĺňate všetky požiadavky na oprávnenosť domácnosti a nevyhnutné kritériá na vydanie poukážky. Pri stanovovaní termínu realizácie nezabudnite na to, že o preplatenie poukážky vydanej v 3. kole je možné požiadať najneskôr do 3 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke. Uzatvorte zmluvu so zhotoviteľom písomnou formou, predtým sa však informujte, aké ustanovenia odporúča do zmluvy zahrnúť SIEA. Odporúčané podmienky zmluvy o inštalácii SIEA zverejňuje na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk v časti Odporúčania pre domácnosti.

 5. Na vyplnenie žiadosti o poukážku sa vopred pripravte

  O poukážku by ste mali žiadať až vtedy, ak ste si istí, že bude možné zariadenie v požadovanom termíne nainštalovať. Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku vydanú v 3. kole uplatniť u oprávneného zhotoviteľa najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke. Zhotoviteľ musí požiadať o preplatenie poukážky do 3 mesiacov od tohto dátumu. Ak si svoj zámer po podaní a potvrdení žiadosti rozmyslíte, o novú poukážku na rovnaký druh zariadenia budete môcť v rámci toho istého kola požiadať až po 30 dňoch od vydania prechádzajúcej.

  Žiadosť o poukážku sa vypĺňa prostredníctvom informačného systému, ktorý je prístupný zo stránky zelenadomacnostiam.sk v časti Žiadosť o poukážku. Na uvedenej stránke je k dispozícii aj Manuál pre domácnosti k informačnému systému Zelená domácnostiam. Nájdete v ňom presný postup pri vypĺňaní žiadosti v informačnom systéme.

  Krátko po vyplnení formuláru v informačnom systéme bude odoslaná na vašu e-mailovú adresu správa. V nej bude vložený odkaz, prostredníctvom ktorého je možné do 24 hodín potvrdiť záujem o poukážku. Potvrdenie záujmu neodkladajte. Až podľa času, kedy ste záujem potvrdili, bude vaša poukážka posudzovaná. Vzhľadom na automatizáciu celého procesu odporúčame, aby ste sa najskôr ubezpečili, že ste žiadosť vyplnili správne a potvrdzovali záujem len v prípade, ak chcete inštaláciu skutočne zrealizovať. Ak potrebujete opraviť údaje vo vašej žiadosti, odkaz „POTVRDIŤ“ v mailovej správe ignorujte a vyplňte si novú žiadosť. Ak ste uvedený odkaz v e-mailovej správe potvrdili, podať novú žiadosť o vydanie poukážky je možné v rámci toho istého kola najskôr po uplynutí 30 dní. Potvrdením záujmu sa spustí automatický proces, v rámci ktorého budú v stanovených intervaloch poukážky zoradené podľa toho, kedy ste potvrdili záujem o poukážku kliknutím na odkaz a ktoré z uprednostňujúcich podmienok spĺňate. Podľa výsledku zoradenia a dostupných finančných prostriedkov systém vyhodnotí, ktoré žiadosti budú uspokojené.

 6. Ak získate poukážku, do 30 dní ju treba uplatniť u zhotoviteľa

  Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, ktorej súčasťou je aj poukážka, bude domácnosti doručená poštou v dvoch tlačených vyhotoveniach podpísaných zo strany SIEA najneskôr do 30 dní od potvrdenia žiadosti o vydanie poukážky. Obe vyhotovenia zmluvy je potrebné podpísať zástupcom domácnosti. Na vyhotovení zmluvy, ktoré domácnosť odovzdá zhotoviteľovi a zhotoviteľ doručí SIEA, musí byť podpis zástupcu domácnosti úradne osvedčený.

  Nezabudnite overiť, kto je oprávnený konať za domácnosť, napríklad v prípade viacerých vlastníkov, je potrebné zabezpečiť podpis nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podpisujú zmluvu obaja manželia. Spolu so zmluvou vám budú doručené aj relevantné čestné vyhlásenia o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií vydania poukážky.

  Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa, s ktorým má uzavretú zmluvu o inštalácií zariadenia, a to najneskôr do 30 dní od dátumu vydania, ktorý je uvedený na poukážke. Zároveň musí byť inštalácia ukončená do stanoveného termínu od tohto dátumu. V prípade poukážok vydaných v 3. kole to budú 3 mesiace. Pri poukážkach vydaných v 2. kole to boli 4 mesiace, v 1. kole 6 mesiacov.

 7. Zhotoviteľ zrealizuje inštaláciu

  Inštaláciu podľa vašich požiadaviek by mal zhotoviteľ zrealizovať  najneskôr do termínu platnosti poukážky a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Lehotu si dohodnite aj zmluvne. V niektorých prípadoch môžu dohodnutý termín ohroziť poveternostné podmienky. Nezabudnite, že súčasťou inštalácie sú aj všetky povinné revízie a skúšky. Presvedčte sa, že zariadenie je funkčné a prevádzkyschopné. Budete ho musieť prevádzkovať aspoň dva roky.

 8. Odovzdajte všetky potrebné dokumenty zhotoviteľovi

  Väčšinu administratívy súvisiacej s podporu za vás vybaví zhotoviteľ. Zaviaže ho k tomu zmluva o preplácaní poukážok, ktorú podpíše pred zaradením do zoznamu zhotoviteľov. Odovzdajte všetky potrebné dokumenty zhotoviteľovi, no pre každý prípad si vytvorte kópie dokumentov aj pre svoju potrebu. Zhotoviteľovi odovzdávate zmluvu o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia vrátane poukážky a relevantné čestné vyhlásenia o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií vydania poukážky a ostatné povinné prílohy. Na exemplári zmluvy, ktorú odovzdáte zhotoviteľovi spolu s poukážkou, musí byť úradne osvedčený podpis zástupcu (zástupcov) domácnosti. Na faktúre a na doklade o inštalácii a uvedení zariadenia do prevádzky musí byť pripojený aj podpis domácnosti. Povinné náležitosti oboch dokumentov sú uvedené v príslušnom usmernení pre zhotoviteľov.

  V prípade potreby sa predkladá aj originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby zastupujúcej žiadateľa, napríklad správcu, rodiča alebo opatrovníka.

  Povinnou prílohou pre bytové domy je súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov s inštaláciou zariadenia v bytovom dome a energetický audit, v ktorom sú navrhnuté opatrenia so zohľadnením využitia potenciálu úspor energie (napríklad zatepľovanie alebo výmena okien) a následnej inštalácie zariadení na využívanie OZE. V energetickom audite musí byť tiež uvedené, či sa do bytového domu teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody dodáva z účinných systémov centrálneho zásobovania teplom.

 9. Zhotoviteľ požiada o preplatenie poukážky

  Zhotoviteľ musí požiadať o preplatenie poukážky v stanovenom termíne od dátumu uvedeného na poukážke. V prípade 2. kola sú to 4 mesiace a v prípade 1. kola je to 6. mesiacov. Žiadosť spolu s povinnými prílohami predkladá poštou alebo osobne na pracoviskách SIEA. Povinné prílohy sú uvedené vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Rozsah povinných príloh je spresnený aj v osobitných podmienkach k jednotlivým kolám podpory. Súčasťou povinných príloh sú podľa nich aj fotografie z inštalácie zariadenia, ktoré zabezpečuje zhotoviteľ.

 10. SIEA overí správnosť výdavkov, určí výšku skutočne oprávnených výdavkov a preplatí zhotoviteľovi poukážku

  SIEA určuje obsah a rozsah faktúry, ktorú po ukončení inštalácie zhotoviteľ vystaví domácnosti, v samostatnom usmernení. Na faktúre musia byť výdavky členené podľa článku H. všeobecných podmienok podpory tak, aby SIEA mohla overiť vecnú oprávnenosť konkrétnych výdavkov a určiť výšku skutočne oprávnených výdavkov.

  Oprávnené výdavky sú uvedené vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Aby bola poukážka preplatená, inštalácia musí byť  vykonaná minimálne v rozsahu uvedenom na poukážke. Zariadenie uvedené na poukážke nie je možné zmeniť, nainštalovaný musí byť aspoň taký počet zariadení, ako je uvedený na poukážke.

  SIEA preplatí poukážku zhotoviteľovi v prípade, ak je žiadosť o preplatenie poukážky úplná. Ak je suma na poukážke nižšia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA celú sumu uvedenú na poukážke. Ak je suma na poukážke vyššia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA 50% celkových oprávnených výdavkov zaokrúhlených na celé číslo smerom nadol.

 

Vytlačiť