UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli v rokoch 2015 až 2023 financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Aktuálne informácie o novom projekte Zelená domácnostiam, ktorý je v rokoch 2023 až 2029 financovaný z Programu Slovensko, sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

DOMÁCNOSTI

Žiadosť o poukážku

Ak by si domácnosť nechala nainštalovať s rovnakým výkonom iné konkrétne oprávnené zariadenie, ako je uvedené na poukážke, bude poukážka preplatená?

Inštalované, teda dodané a uvedené do prevádzky, musí byť to zariadenie, na ktoré bol poskytnutý príspevok, teda zariadenie uvedené na poukážke. Pri podaní žiadosti o preplatenie poukážky bude posudzovaná zhoda medzi poukážkou a faktúrou za inštalované zariadenie. Ak údaje nebudú totožné, poukážka nebude preplatená. V prípade, že domácnosť plánuje realizovať inštaláciu s iným zariadením, je nevyhnutné požiadať o vydanie novej poukážky.

Je možné, aby si domácnosť nechala nainštalovať viac kusov z fotovoltických panelov, prípadne solárnych kolektorov rovnakého typu, ako je uvedené na poukážke? Môže byť v tomto prípade výška poukážky zvýšená?

Výkon v žiadnom prípade nemôže byť nižší, ako je uvedené na poukážke.  Nainštalované  musia byť vždy také zariadenia, aké sú uvedené na poukážke. Už pri podaní žiadosti o preplatenie poukážky bude posudzovaná zhoda medzi poukážkou a faktúrou za inštalované zariadenie. V prípade inštalácie fotovoltických panelov a solárnych kolektorov, môže zákazník zvýšiť výkon inštalovaného zariadenia rozšírením systému o počet kusov nad rámec tých, ktoré sú uvedené na poukážke. Aj keď sa výkon zvýši, výška pôvodnej poukážky nebude podľa neho prehodnocovaná.

Môže si domácnosť potom, čo odovzdá poukážku zhotoviteľovi, vyžiadať poukážku spať? Zostane poukážka platná?

Domácnosť si uplatňuje poukážku u zhotoviteľa po podpísaní zmluvy so zhotoviteľom alebo pri podpísaní zmluvy so zhotoviteľom. Ak chce domácnosť po podpísaní zmluvy so zhotoviteľom poukážku uplatniť u iného zhotoviteľa, vzťah s pôvodným zhotoviteľom sa riadi uzatvorenou zmluvou o inštalácii zariadenia. Ak sa domácnosť so zhotoviteľom dohodne o vrátení poukážky, v lehote 30 dní od vydania poukážky  umožňuje informačný systém zhotoviteľovi, ktorý má konkrétnu poukážku zarezervovanú, rezerváciu zrušiť a vrátiť poukážku domácnosti. Tá ju musí čo najskôr predložiť novému zhotoviteľovi tak, aby ju mohol v systéme rezervovať počas 30 dní od dátumu uvedeného na poukážke. Po 30 dňoch od dátumu uvedeného na poukážke sa poukážka, pre ktorú bola zrušená rezervácia  stane neplatnou.

Ak domácnosť po 30 dňoch od vydania poukážky zistí, že zariadenie, ku ktorému si už uplatnila poukážku u zhotoviteľa, nechce alebo nebude môcť inštalovať, je možné poukážku zrušiť skôr ako skončí platnosť poukážky?

Poukážku je možné zrušiť na podnet zo strany domácnosti, zhotoviteľa alebo SIEA za podmienok vymedzených Všeobecnými podmienkami, Osobitnými podmienkami a zmluvou s domácnosťou alebo zmluvou so zhotoviteľom. Ak si už domácnosť poukážku uplatnila u zhotoviteľa a podpísala s ním zmluvu o inštalácii zariadenia, musí si byť vedomá možných záväzkov, ktoré jej vyplývajú zo zmluvy so zhotoviteľom. Ak sa objavia okolnosti, kvôli ktorým chce domácnosť ukončiť platnosť poukážky, môže požiadať zhotoviteľa o zrušenie jej rezervácie. Ak zhotoviteľ ešte nepožiadal o preplatenie, môže zrušiť na podnet domácnosti rezerváciu poukážky priamo prostredníctvom informačného systému, poukážka sa tak stane neplatná. Poukážka sa stáva neplatnou automaticky v prípade, ak zhotoviteľ do 6 mesiacov od dátumu vydania poukážky nepožiada o jej preplatenie.

Je podaním žiadosti o novú poukážku na rovnakú technológiu tá predošlá automaticky zrušená?

Novou žiadosťou o poukážku sa automaticky zruší predchádzajúca poukážka iba v prípade, že proces podávania žiadosti nebol ukončený. Po vyplnení formuláru žiadosti je odoslaná na e-mailovú adresu žiadateľa správa. Aby mohla byť zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia a poukážka pripravená, je potrebné potvrdiť záujem o vydanie poukážky kliknutím na odkaz vložený v e-mailovej správe  do 24 hodín od požiadania o vydanie poukážky. Ak vtedy žiadateľ chce opraviť údaje v žiadosti, odkaz „POTVRDIŤ“ v mailovej správe treba ignorovať a je možné vyplniť novú žiadosť. Ak však uvedený odkaz v e-mailovej správe žiadateľ potvrdí, podať novú žiadosť o vydanie poukážky na ten istý druh zariadenia  je možné najskôr po uplynutí 30 dní. Ak bolo kolo v priebehu tohto obdobia ukončené a poukážku žiadateľ nevyužil, požiadať o poukážku môže v ďalšom kole.

Dokedy od vydania poukážky musí byť inštalácia zrealizovaná?

Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa, s ktorým má uzavretú zmluvu o inštalácií zariadenia, a to najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke, a podľa zverejnených Všeobecných podmienok musí byť inštalácia ukončená v 4. a 5. kole do 4 mesiacov od dátumu uvedenom na poukážke. V 3. kole bola platnosť poukážok 3 mesiace, v 2. kole to bolo 4 mesiace a v prvom kole to bolo 6 mesiacov. V rovnakej lehote je zhotoviteľ povinný predložiť poukážku na preplatenie SIEA.

Domácnosť má tak mesiac od dátumu vydania poukážky na to, aby si vybrala zhotoviteľa, uzatvorila s ním zmluvu a odovzdala mu poukážku. Zhotoviteľ následne  môže poukážku  elektronicky „rezervovať“ prostredníctvom informačného systému Zelená domácnostiam v lehote uvedených 30 dní. Inštalácia musí byť zrealizovaná a žiadosť o preplatenie poukážky podaná najneskôr v lehote platnosti poukážky, ktorá je uvedená vo Všeobecných podmienkach zverejnených pre aktuálne kolo vydávania poukážok.

Dokedy má domácnosť podpísať zmluvu o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, ktorej súčasťou je poukážka?

Domácnosť môže zmluvu podpísať aj ihneď po doručení. Najneskôr musí byť zmluva podpísaná v deň uplatnenia poukážky zhotoviteľom, teda v deň, keď zhotoviteľ poukážku „zarezervuje“ v informačnom systéme. Dátum podpisu zmluvy zhotoviteľ uvádza pri rezervácii poukážky a na základe tohto dátumu SIEA zverejňuje zmluvu s domácnosťou v centrálnom registri zmlúv. Na vyhotovení zmluvy, ktoré domácnosť odovzdá zhotoviteľovi a zhotoviteľ doručí SIEA, musí byť podpis zástupcu domácnosti úradne osvedčený. Osvedčenie podpisu SIEA  overuje a považuje za podmienku platnosti  uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí príspevku.

Musia byť podpisy na čestných vyhláseniach, ktoré dostala domácnosť spolu so zmluvou o využívaní zariadenia, úradne osvedčené?

Nie, čestné vyhlásenia sú súčasťou zmluvy, podpis na nich nemusí byť úradne osvedčený. Stačí, ak je úradne osvedčený podpis na samotnej zmluve. Pravdivosť čestných vyhlásení môže SIEA kedykoľvek kontrolovať.

Na čo slúžia kontaktné údaje uvedené v žiadosti o poukážku?

Na e-mailovú adresu v kontaktných údajoch je pri podávaní žiadosti o poukážku zaslaná elektronická správa s odkazom, prostredníctvom ktorého sa potvrdzuje záujem o poukážku. Bez potvrdenia záujmu nie je žiadosť ukončená. Na adresu (okres, obec, ulica a popisné číslo) zadanú v kontaktný údajoch je doručená zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia s poukážkou. Uvedená e-mailová adresa, korešpondenčná adresa a telefónne číslo slúžia na komunikáciu s domácnosťou.

Môže byť ako kontaktná osoba namiesto oprávneného žiadateľa uvedený niekto iný?

Áno, ako kontaktná osoba môže byť uvedený aj niekto iný ako žiadateľ. Po vyplnení mena kontaktnej osoby je nutné v žiadosti výberom z predpísaných možností spresniť, či je to vlastník, spoluvlastník, zákonný zástupca alebo splnomocnenec. Ak domácnosť zverí úlohu kontaktnej osoby splnomocnencovi, mala by sa uistiť, že splnomocnenec jej dôveru nezneužije a bude k dispozícii počas celého obdobia platnosti zmluvy. Kontaktné údaje ako adresa, e-mailový a telefonický kontakt v žiadosti neslúžia len na účel doručenia zmluvy s poukážkou, ale môžu byť využité aj v budúcnosti, napríklad v prípade kontroly.

Môže byť kontaktnou osobou zhotoviteľ?

O tom, kto bude uvedený ako splnomocnenec, rozhoduje domácnosť a za uvedené rozhodnutie nesie aj plnú zodpovednosť. V projekte Zelená domácnostiam je oprávneným žiadateľom domácnosť, ktorá má v rámci svojho postavenia vychádzajúceho zo Všeobecných podmienok a zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia určené  práva a povinnosti, ktoré musí dodržiavať. Zodpovedná za ich plnenie je teda domácnosť, nie zhotoviteľ. Projekt Zelená domácnostiam je pripravený  tak, aby administratívnych povinností pre domácnosť bolo minimum, preto nie je žiadny zjavný dôvod, aby domácnosť ako kontaktnú osobu uvádzala zhotoviteľa.

Ak je v kontaktných údajoch v žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia uvedený splnomocnenec, musí mať úradne osvedčené splnomocnenie? Kedy sa bude takéto splnomocnenie predkladať?

Kontaktná osoba bez splnomocnenia nemôže žiadateľa – domácnosť  zastupovať, ani konať v jeho mene. Ak chce žiadateľa akokoľvek zastupovať v právach a povinnostiach podľa zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, musí na tento účel mať splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom. Súčasťou žiadosti o preplatenie poukážky je originál alebo úradne osvedčená kópia dokladu preukazujúca oprávnenosť osoby zastupujúcej žiadateľa. Teda splnomocnenie je potrebné v tom prípade, že za žiadateľa (vlastník rodinného domu, spoluvlastník v bytovom dome) žiada splnomocnená osoba. Tento doklad doručí spolu so žiadosťou o preplatenie poukážky zhotoviteľ.

Čo musí splnomocnenie od domácnosti obsahovať?

Splnomocnenie  je potrebné pripraviť v zmysle Občianskeho zákonníka, a teda je nevyhnutné, aby spĺňalo základné náležitosti upravené týmto predpisom. Z tohto dôvodu je nutné, aby samotné splnomocnenie obsahovalo údaje o tom, kto je splnomocniteľom (vlastník nehnuteľnosti), jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia, údaje o tom, kto je splnomocnencom (osoba oprávnená konať v mene splnomocniteľa) a jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia. Tiež je žiaduce uviesť rozsah v akom je splnomocnenec oprávnený konať v mene splnomocniteľa, t.j. presne vyšpecifikovať právne úkony, na ktoré bude splnomocnený (či len na podpis zmluvy, alebo aj iné úkony s tým spojené). Podpis splnomocniteľa musí byť úradne osvedčený a na splnomocnení musí byť uvedený aj dátum, kedy bolo udelené.

Môže žiadosť za žiadateľa vyplniť niekto iný?

Pri vypĺňaní formulára žiadosti oprávnený žiadateľ potvrdzuje, že sú mu známe podmienky a vo viacerých prípadoch musí vyhlásiť, že podmienky spĺňa. Očakáva sa preto, že žiadosť vyplní samotný žiadateľ. Ak potrebuje pri vypĺňaní pomôcť, sú mu k dispozícii aj konzultanti SIEA. Je  na jeho rozhodnutí, či využije iný postup, musí si však byť vedomý možných dôsledkov.

Je možné po podaní kompletnej žiadosti niečo v žiadosti alebo v zmluve upraviť? Napríklad, ak domácnosť pri vypĺňaní zmluvy urobila zjavnú chybu v údajoch, ktoré sa preniesli aj do zmluvy.

Odpoveď závisí od charakteru a rozsahu chyby. Konkrétne prípady je vždy nutné prekonzultovať s pracovníkmi SIEA. V zásade platí, že opravovať je možné len zjavné chyby, ktoré nemenia význam zmluvy. Opraviť možno napríklad preklep v mene žiadateľa, prípadne je možné doplniť zjavne chýbajúcu časť adresy. V žiadnom prípade nie je možné meniť údaje o technickej špecifikácii zariadení, ani číslo listu vlastníctva  ani inak nahrádzať už zadané údaje.

Hodnota poukážky na inštaláciu zariadenia, respektíve hodnota oprávnených výdavkov uvedená na faktúre sa posudzuje zo sumy bez DPH, alebo s DPH?

Celkové oprávnené výdavky sú výdavky vrátane  DPH.

Pri vypĺňaní žiadosti je možnosť označiť, že žiadosť sa týka novostavby rodinného domu. Čo je považované za novostavbu?  

Novostavbou sa na účely projektu Zelená domácnostiam rozumie rodinný dom, pre ktorý nebolo vydané súpisné číslo a/alebo nie je v čase podania žiadosti zapísaný na liste vlastníctva ako rodinný dom, ale ako rozostavaná stavba.

Ak je na liste vlastníctva uvedená manželka v jednom riadku s manželom, je považovaná za spoluvlastníka a treba uvádzať aj jej údaje?

V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov žiadajú o poukážku spoločne. To, že je na liste vlastníctva uvedená aj manželka znamená, že je spoluvlastníkom bez vymedzeného podielu.

Uprednostňujúce podmienky

Pri podávaní žiadosti má domácnosť uviesť či spĺňa uprednostňujúce podmienky. Na základe čoho boli stanovené a v akých prípadoch ich domácnosť spĺňa?

Uprednostňujúce podmienky zohľadňujú usmerňujúce zásady výberu projektov, ktoré vyplývajú z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Priority pre podporu projektov zo štvrtej prioritnej osi sú úspory energie, teplo z OZE, elektrina z OZE spotrebovaná najmä v mieste výroby. Tento postup je dodržaný  aj pri uprednostňujúcich podmienkach projektu Zelená domácnostiam, ktoré sú uvedené vo Všeobecných podmienkach v bode E.5. Najvyššou prioritou je podpora zariadení na výrobu tepla v budovách, kde boli vykonané opatrenia na úsporu energie, ako napr. výmena starých okien, zateplenie alebo dosiahnutie parametrov domu nad rámec aktuálnej požiadavky. Pri takýchto budovách je splnený predpoklad, že  zariadenie na výrobu tepla bude mať nižší inštalovaný výkon, a teda nebude zbytočne predimenzované. Druhou prioritou je podporiť zariadenia na výrobu tepla v lokalitách, kde nie je sú vybudované systémy centralizovaného zásobovania teplom. Tretia priorita sa vzťahuje na zariadenia na výrobu elektriny, pri ktorých sa uvažuje s akumuláciou vyrobenej elektriny. Tým sa vytvára možnosť spotrebovať čo najväčšie množstvo elektriny priamo v mieste jej výroby.

Môže domácnosť označiť, že spĺňa všetky tri uprednostňujúce podmienky?

Pri vypĺňaní žiadosti o vydanie poukážky má domácnosť možnosť označiť iba splnenie uprednostňujúcich podmienok týkajúcich sa zvoleného druhu zariadenia. Iné uprednostňujúce podmienky sú pri výrobe tepla (slnečných kolektoroch, tepelných čerpadlách a kotloch na biomasu) a iné pri elektrine (fotovoltické panely). Ak v žiadosti domácnosť označí, že spĺňa konkrétne uprednostňujúce podmienky, k doručenej zmluve budú priložené iba predmetné čestné prehlásenia, ktoré musí zástupca domácnosti podpísať

Kedy a akým spôsobom má žiadateľ o príspevok preukázať splnenie uprednostňujúcej podmienky týkajúcej sa úspor energie pri výrobe tepla a preukázaných opatrení zameraných na zníženie spotreby energie?

Pri podaní žiadosti o vydanie poukážky žiadateľ potvrdzuje vykonanie opatrení čestným vyhlásením, ktoré doručí SIEA zhotoviteľ spolu s ostatnými prílohami pri podaní žiadosti o preplatenie poukážky. Preukázať splnenie uprednostňujúcej podmienky bude nevyhnutné pre domácnosť pri kontrole inštalácie zo strany SIEA alebo iných kontrolných inštitúcií. Splnenie podmienky je možné preukázať napr. certifikátom budovy, ak bol vydaný, fotografiami a faktúrami pri výmene okien, faktúrami za dodanú energiu (palivo) v období pred a po realizácii opatrení na úsporu energie a pod. Nepreukázanie splnenia uprednostňujúcej podmienky môže mať za následok nepreplatenie poukážky z dôvodov poskytnutia nepravdivých alebo chybných údajov.

Považujú sa za splnenie uprednostňujúcej podmienky pri podpore zariadení na výrobu tepla v budovách aj opatrenia realizované v minulosti, prípadne aj opatrenia, ktoré domácnosť zrealizuje až po vydaní poukážky?

Za splnenie uprednostňujúcej podmienky týkajúcej sa úspor energie pri výrobe tepla sa považujú preukázané opatrenia zamerané na zníženie spotreby energie, ktoré boli zrealizované v minulosti, ale aj tie, ktoré domácnosť plánuje realizovať ešte pred inštaláciou zariadenia. Rozhodujúce je, či je na základe vykonaných opatrení postačujúci nižší výkon zariadenia na výrobu tepla, ako by bol potrebný bez realizácie týchto opatrení.

Ak žiadateľ v žiadosti označí, že uprednostňujúcu podmienku spĺňa, čo sa stane ak kontrola zistí, že to tak nie je? 

Domácnosť podpisom  zmluvy, ktorú obdrží spolu s poukážkou, vyjadruje súhlas  s výkonom kontroly. Ak bude v prípade danej zmluvy vykonaná kontrola,  pri kontrole bude aj overované, či boli tieto opatrenia naozaj vykonané a či domácnosť nepredložila nepravdivé čestné vyhlásenie. V prípade zistenia predloženia nepravdivého alebo pravdu skresľujúceho čestného vyhlásenia sa domácnosť dopustí porušenia základných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia.

Podľa čoho je stanovené poradie, v akom sa vydávajú poukážky, a do akej miery sú  pri vydávaní poukážok uprednostnené žiadosti, v ktorých domácnosti označili splnenie uprednostňujúcich podmienok?

Potom, čo domácnosť vyplní formulár žiadosti, informačný systém odošle na jej e-mailovú adresu správu. Aby bolo podávanie žiadosti dokončené a mohla byť pripravená zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia s poukážkou, je potrebné potvrdiť záujem o vydanie poukážky kliknutím na odkaz vložený v e-mailovej správe najneskôr do 24 hodín od požiadania o vydanie poukážky. Poukážky sa štandardne vydávajú v 24-hodinových intervaloch. Určenie poradia poukážok môže prebehnúť aj skôr, ak suma podaných žiadostí o vydanie poukážky výrazne prekročí sumu finančných prostriedkov vyhradených pre aktuálne kolo. Informačný systém pritom posudzuje vždy všetky kompletne vyplnené žiadosti, pri ktorých bol záujem o vydanie poukážky potvrdený prostredníctvom kliknutia na odkaz v mailovej správe počas sledovaného cyklu. Na začiatku posudzovania sú žiadosti zoradené podľa toho, kedy bola žiadosť kompletne podaná. Pri stanovovaní definitívneho poradia vydávania poukážok sa uprednostňujú žiadosti, v ktorých je uvedené splnenie uprednostňujúcich podmienok. Najvyššiu prioritu majú žiadosti, pri ktorých majitelia preukážu realizované opatrenia zamerané na úspory energie. Až v druhom rade sú uprednostnené žiadosti , v ktorých majú domácnosti záujem o využívanie tepla z OZE, ak nie je možnosť  pripojiť sa na CZT. Uprednostnenie s najmenšou váhou dostávajú žiadosti, pri ktorých je záujem o maximalizáciu využitia elektriny v domácnosti prostredníctvom  akumulácie. Systém priraďuje číslo konkrétnej poukážke automaticky už počas zadávania údajov do žiadosti, preto samotné číslo poukážky nezohľadňuje, v akom poradí bola žiadosť o poukážku kompletne podaná.

Podmienky podpory

Ako bude domácnosť vedieť, akú podporu dostane? Bude to vedieť dopredu?

Podľa druhu a výkonu zariadenia si môže domácnosť vopred vypočítať hodnotu poukážky a ak už má k dispozícii rozpočet celej inštalácie s vyznačením oprávnených výdavkov, vie si vyrátať aj celkovú výšku podpory. Poukážky pokrývajú časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Hodnota poukážky bude stanovená automaticky v závislosti od typu podporeného zariadenia a inštalovaného výkonu zariadenia. Pri jednotlivých druhoch zariadení je určená sadzba za 1 inštalovaný kW výkonu a zároveň maximálna suma podpory na inštaláciu. Poukážka s uvedenou hodnotou príspevku je súčasťou zmluvy, ktorú zašle SIEA  žiadateľovi. No celkové oprávnené výdavky budú zrejmé až z konkrétnej faktúry za inštaláciu. Keďže maximálna podpora je možná do výšky 50 % oprávnených výdavkov, hodnota uvedená na poukážke nemusí byť preplatená v plnom rozsahu. To sa týka najmä cenovo menej náročných inštalácií. Vtedy by mal aj zhotoviteľ domácnosť upozorniť, že výška podpory bude menšia, ako je suma uvedená na poukážke.

Môžu byť podporované zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach inštalované aj v blízkosti rodinného domu alebo bytového domu?

Projekt Zelená domácnostiam je zameraný na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Inštaláciou zariadenia na využívanie OZE v rodinnom dome alebo bytovom dome sa preto rozumie dodávka a montáž všetkých komponentov, ktoré sú funkčne prepojené a umožňujú využívanie vyrobenej elektriny alebo tepla v rodinnom dome alebo vyrobeného tepla v bytovom dome, ku ktorému sa viaže vydaná poukážka.

Zverejnené podmienky podpory hovoria len o bytových a rodinných domoch. Znamená to, že na chaty alebo iné rekreačné bývanie sa poukážka nevzťahuje?

Príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie OZE v domácnostiach je plánovaný len pre rodinné domy a bytové domy, ktoré sú takto zapísané aj na liste vlastníctva v katastri. Jedným z cieľov operačného programu Kvalita životného prostredia je znižovanie emisií skleníkový plynov, a to priamo súvisí s využívaním OZE v domácnostiach. Je efektívnejšie podporiť inštaláciu zariadenia na využívanie OZE v rodinnom dome alebo v bytovom dome, kde sa domácnosť zdržiava prevažnú časť roka, a teda väčšia časť spotrebúvanej energie môže byť nahradená energiou z OZE.

Môže domácnosť získať poukážku na ešte nepostavený dom?

Jednou z povinných príloh, ktorú je potrebné predkladať pri žiadosti o preplatenie poukážky je doklad o vlastníctve nehnuteľnosti. V prípade neskolaudovaného rodinného domu je to list vlastníctva, v ktorom je dom zapísaný ako rozostavaná stavba. K listu vlastníctva sa prikladá aj  kópia právoplatného stavebného povolenia.

Dátum ukončenia inštalácie a uvedenia zariadenia do prevádzky nesmie predchádzať dátumu vydania poukážky. Môže byť však zariadenie nainštalované skôr?

Inštalácia nesmie byť podľa predloženého dokladu ukončená a uvedená do prevádzky pred dátumom vydania poukážky. To znamená, že faktúra, dodací list a protokol o odovzdaní do prevádzky musia byť vystavené až po vydaní poukážky. Nie je možné spätné preplácanie už realizovaných inštalácií, ktoré boli do prevádzky  protokolárne spustené pred vystavením poukážky.

Stačí na zmluve o vydaní poukážky matričné osvedčenie, alebo musí byť notárske osvedčenie v každom prípade?

Podľa Všeobecných podmienok je požadovaný úradne osvedčený podpis. Jednou z možností je aj osvedčenie podpisu na matrike.

Ak poukážka z nejakého dôvodu prepadne, bude môcť uchádzač získať novú prednostne alebo musí počkať na novú výzvu pre predkladanie žiadostí spolu s ostatnými záujemcami?

Ak poukážka prepadne, a kolo, v ktorom bola táto poukážka vydaná, ešte nie je ukončené, domácnosť môže požiadať o vydanie novej poukážky. Domácnosť nedostane novú poukážku prednostne. Žiadosti o poukážky budú vydávané v poradí, v akom boli doručené.

Môže domácnosť predložiť aj viac faktúr? Môže si kúpiť zariadenie sama a okrem dokladu o kúpe predložiť aj druhú faktúru za inštaláciu?

Faktúru predkladá SIEA oprávnený zhotoviteľ a to takú, ktorú domácnosti vystavil. Oprávnený zhotoviteľ je podľa Všeobecných podmienok subjekt, ktorý zabezpečí inštaláciu zariadenia odborne spôsobilou osobou s osvedčením a za realizovanú inštaláciu preberá záruku. Pod inštaláciou sa rozumie dodávka a montáž zariadenia.. V prípade, ak zhotoviteľ vykoná len montážne práce a funkčné skúšky, nebudú splnené požiadavky projektu Zelená domácnostiam. Poukážka sa totiž vydáva na konkrétny typ zariadenia a suma na poukážke závisí od inštalovaného výkonu. Domácnosť si má poukážku uplatniť u zhotoviteľa do 30 dní od dátumu vydania poukážky.

Je presne predpísané, čo má byť uvedené na faktúre?

SIEA nepredpisuje konkrétnu štruktúru a formu faktúry alebo jej prílohy. Je však nevyhnutné, aby SIEA mohla posúdiť oprávnenosť jednotlivých položiek uvedených vo faktúre. Je v záujme zhotoviteľa, aby faktúru, alebo jej prílohu vyhotovil tak, aby výdavky boli ľahko identifikovateľné a zatriedené do skupín oprávnených výdavkov uvedených vo všeobecných podmienkach.

Ak sa stane, že SIEA napr. z dôvodu nesplnenia podmienok či nepredloženia povinných príloh, nepreplatí zhotoviteľovi poukážku, znamená to, že rozdiel bude musieť dodatočne zaplatiť domácnosť?

Rozdiel by mala dodatočne uhradiť domácnosť vtedy, ak SIEA neuhradila poukážku z dôvodu, že neboli predložené všetky povinné prílohy, ktoré mala podľa Všeobecných podmienok a Osobitných podmienok domácnosť odovzdať zhotoviteľovi, alebo ak bolo zo strany SIEA preukázané, že povinné prílohy, ktoré predložila domácnosť prostredníctvom oprávneného zhotoviteľa, sú v rozpore so Všeobecnými podmienkami  alebo Osobitnými podmienkami. Ak SIEA nepreplatí poukážku z dôvodu na strane oprávneného zhotoviteľa, napríklad ak zhotoviteľ požiada o preplatenie poukážky neskôr ako 6 mesiacov po ukončení inštalácie zariadenia, nie je dôvod, aby domácnosť vzniknutý rozdiel doplatila.

Budem môcť získať aj viac poukážok na viac domov pokiaľ som ich vlastníkom?

Áno, ale len v tom prípade, ak rodinný dom alebo jeho časť nie je prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania.

Prečo nemôžu podporu využiť domácnosti na kotol na biomasu v rodinných domoch, ktoré sa nachádzajú v oblasti, kde je možné pripojenie k CZT?

Uvedené obmedzenie je stanovené z dôvodu ochrany ovzdušia pred emisiami znečisťujúcich látok. V správe o stave životného prostredia v roku 2012 sa uvádza, že boli prekročené limity znečisťujúcich látok, a to pre oxidy dusíka a tuhé znečisťujúce látky, čo je spôsobené najmä návratom k vykurovaniu drevom. Veľmi podobná informácia je v správe o stave životného prostredia z roku 2013.  Obmedzenie je uvedené aj priamo v Operačnom programe Kvalita životného prostredia schválenom Európskou komisiou. Je totiž vysoká pravdepodobnosť, že ochrana ovzdušia je v systémoch centralizovaného zásobovania teplom vyššia ako v prípade používania lokálnych zariadení na spaľovanie biomasy, a to najmä z dôvodu prísnejších predpisov a kontroly dodržiavania týchto predpisov.

Prečo inštaláciou podporených zariadení nemôže prísť k odpojeniu od CZT, ani k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT?

Obmedzenie súvisí s cieľom energetickej politiky, aby sa pri zásobovaní teplom prechádzalo na tzv. účinné alebo efektívne systémy CZT. To sú také, ktorými sa dodáva aspoň 50 % tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie alebo 50 % tepla z priemyselných procesov, 75 % tepla vyrobeného kombinovanou výrobou alebo 50 % tepla vyrobeného ich kombináciou. Individuálnou podporou využívania obnoviteľných zdrojov pre objekty, do ktorých sa dodáva teplo zo systémov CZT, by sa vytvárala bariéra plánovanému prechodu na účinné systémy CZT a takáto podpora by dokonca obmedzovala plánovanú podporou aktivít  na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zariadení na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Prečo podporené zariadenie nemôže byť  inštalované v bytovom dome, v prípade ktorého sa teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody dodáva z účinných systémov CZT?

Podobne ako v predchádzajúcom prípade súvisí obmedzenie s udržaním a ďalším plánovaným rozvojom účinných systémov CZT. Je nelogické, aby sa na jednej strane podporovali účinné systémy CZT, a to priamo prostredníctvom Operačného program Kvalita životného prostredia a na druhej strane sa podporou lokálnych zariadení z rovnakého mechanizmu vytvárala bariéra na ich udržateľnosť.

Osobitné podmienky

V osobitných podmienkach kola je použitý pojem indikatívna výška  alokovaných finančných prostriedkov.  Môže sa táto výška meniť?

Indikatívna výška alokovaných prostriedkov je určená v osobitných podmienkach pre každé kolo samostatne, pričom vychádza z  disponibilných prostriedkov v čase vydávania osobitných podmienok. Indikatívna výška alokovaných finančných prostriedkov môže byť navýšená automaticky počas prebiehajúceho kola o hodnotu poukážok vydaných v predchádzajúcich kolách, ktoré stratili platnosť práve počas trvania prebiehajúceho kola na vydávanie poukážok.

SOLÁRNE SYSTÉMY

Ak rodinný dom alebo bytovka nespotrebuje celú vyrobenú elektrinu z OZE, prípadne prekročí aj kapacitu akumulátora, čo s jej prebytkom? Musí ísť výlučne zadarmo do siete?

Domácnosti v bytovom dome v pripravovanom kole nebudú môcť získať poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov. V prípade rodinného domu bude domácnosť nespotrebovanú elektrinu z podporených inštalácií dodávať do distribučnej sústavy bezodplatne. V prípade, že distribučná sústava nie je schopná prebytočnú elektrinu odobrať, musí domácnosť rešpektovať podmienky pripojenia v danej lokalite.

KOTLY NA BIOMASU

Prečo sú technické požiadavky na kotly na biomasu prísnejšie, ako uvádzajú aktuálne platné technické normy?

V rámci projektu Zelená domácnostiam budú v prípade kotlov na biomasu podporované iba nízkoemisné zariadenia s vyššou energetickou účinnosťou v súlade s požiadavkami navrhovanej smernice o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení a v súlade s nariadením Komisie 2015/1189 z 28. apríla 2015, ktorým sa vykonáva smernica 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn kotlov na tuhé palivo. Tieto podmienky sú uvedené aj v zásadách výberu projektov v kapitola 2.4.2.3 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.  budú v prípade kotlov na  biomasu podporované .

Prečo možno získať pri kotloch na biomasu podporu len v tom prípade, ak sa novým kotlom nahradí kotol na fosílne palivá?

Podpora zariadení na využívanie OZE v domácnostiach je financovaná prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, a to konkrétne cez investičnú prioritu 4.5. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch. Jedným z cieľov je znižovanie emisií skleníkových plynov, najmä oxidu uhličitého. Keďže vzhľadom na prijatú  dohodu, že biomasa je považovaná za CO2-neutrálne palivo, nie je možné očakávať, že by sa novým kotlom na biomasu, ktorý by nahradil existujúci kotol na biomasu, znížili emisie skleníkových plynov, keďže už v pôvodnom stave boli podľa spoločenskej dohody emisie CO2 nulové.

Je možné získať dotáciu, ak chcem vymeniť kotol na elektrinu za kotol na biomasu?

Podmienkou získania podpory na inštaláciu kotla na biomasu v rodinnom dome je, že ním bude nahradený existujúci alebo plánovaný kotol na spaľovanie fosílnych palív, napríklad uhlia alebo zemného plynu. Inštaláciou kotla na biomasu v rodinnom dome, kde bol doteraz inštalovaný elektrický kotol, by došlo k zhoršeniu kvality ovzdušia v mieste inštalácia. Podmienka, že nové zariadenie musí nahradiť pôvodné alebo plánované zariadenie na spaľovanie fosílnych palív sa týka  iba kotlov na biomasu, neplatí teda pre ostatné druhy zariadení. Napríklad inštaláciu tepelného čerpadla je možné podporiť aj v prípade, že bol pred tým využívaný elektrický kotol.

Môžu o podporu na inštaláciu kotla na biomasu požiadať aj domácnosti s novostavbou? Ako preukážu, že sa novým kotlom na biomasu nahradí kotol na fosílne palivá domácnosti, ktoré chcú zariadenie využívať v novostavbe?

Nie je vylúčené, aby sa do novostavby inštaloval kotol na biomasu, avšak aj v takomto prípade je potrebné preukázať, že kotol na biomasu nahradí kotol na fosílne palivo a to ten, ktorý bol v projektovej dokumentácii pôvodne navrhnutý. Splnenie požadovanej podmienky je možné preukázať zmenou príslušnej časti projektovej dokumentácie, ktorá bola predložená na vydanie stavebného povolenia. Splnenie sa preukazuje pri prípadnej kontrole inštalácie.

TEPELNÉ ČERPADLÁ

Budete podporovať aj tepelné čerpadlo na ohrev teplej vody?

Podporu je možné získať na zariadenie na výrobu tepla. Ohrev vody prostredníctvom tepelného čerpadla je jednou z podporovaných možností jeho využitia.

Je možné podporu využiť aj na  tepelné čerpadlo nad 14 kW?

Pre zariadenia na výrobu tepla pre účely vykurovania a ohrevu teplej vody nie je stanovený maximálny inštalovaný výkon zariadenia. Podmienkou je, že inštaláciou zariadenia sa má zabezpečiť potreba tepla na vykurovanie alebo ohrev teplej vody v domácnosti. Z podmienok podpory vyplýva, že podporu bude môcť domácnosť získať maximálne na prvých 10 kW inštalovaného výkonu tepelného čerpadla.

Budete podporovať tepelné čerpadlá vzduch – vzduch?

V prvom kole projektu neuvažujeme s podporou tepelných čerpadiel vzduch-vzduch. V spolupráci s odbornými organizáciami v budúcnosti zvážime možnosť poskytnutia príspevku aj v prípade takýchto zariadení.

BYTOVÉ DOMY

Prečo je povinnou prílohou pre bytové domy energetický audit?

Z požiadaviek Európskej komisie vyplynulo, že podpora môže byť poskytnutá len v prípadoch, ak bude využitá efektívne. Nebolo by efektívne podporiť inštaláciu zariadenia na využívanie OZE v budove, ktorú je potrebné napríklad zatepliť. Po zateplení by sa totiž zariadenie stalo zbytočne predimenzovaným. Preto bola medzi špecifické požiadavky Operačného programu Kvalita životného prostredia zaradená podmienka, aby inštalácii zariadení na využívanie OZE v bytových domoch predchádzal energetický audit. Úlohou energetického audítora je posúdiť, či boli realizované všetky vhodné opatrenia na zníženie spotreby tepla na vykurovanie alebo prípravu teplej vody. Ak nie, mal by ich navrhnúť a mali by sa zrealizovať ešte pred inštaláciou zariadenia na využívanie OZE. Výkon podporeného zariadenia by mal byť nadimenzovaný už na stav budovy po realizácii úsporných opatrení.

Môže dostať podporu aj domácnosť v bytovom dome so štyrmi bytmi, v ktorom majú jednotlivé domácnosti zabezpečený ohrev teplej vody individuálne?

V prvom kole sa s takýmto riešením neuvažuje. Pri bytových domoch bude poskytnutý príspevok na výrobu tepla, ktorá je spoločná pre byty v bytovom dome. SIEA však nevylučuje, že takúto možnosť počas implementácie projektu zváži.

AKUMULÁCIA

Akým dokladom má byť preukázaná kapacita akumulátora?

Kapacita akumulátora bude preukázaná dátovým listom výrobku. SIEA môže v odôvodnených prípadoch overiť u výrobcu zariadenia údaje uvedené na dátovom liste.

Môže dostať domácnosť podporu len na bonus za akumuláciu?

Domácnosť nemôže požiadať podporu len na bonus za akumuláciu. Záväzným ukazovateľom  a cieľom projektu Zelená domácnostiam je dosiahnuť prostredníctvom podporených zariadení stanovený inštalovaný výkon na využívanie OZE. Poskytnutím bonusu za akumuláciu elektriny sa nezvýši inštalovaný výkon zariadení a neprispeje sa k plneniu cieľov projektu.

 

REGISTRÁCIA ZARIADENÍ

Aké dokumenty je potrebné predložiť pri registrácii zariadenia? Stačia kópie dokladov alebo je potrebné predložiť originál?

Pri preukazovaní splnenia technických požiadaviek je potrebné predložiť originály alebo kópie vyhlásenia o zhode a doklady z autorizovanej skúšobne. Nepostačuje teda napríklad katalógový list zo stránky výrobcu. Doklady potvrdzujúce požadované technické parametre majú identifikačné údaje, na základe ktorých si SIEA môže overiť pravosť v konkrétnej skúšobni.

V akom jazyku musia byť dokumenty preukazujúce splnenie technických podmienok zariadení?

Vo Všeobecných podmienkach nie je špecifikovaný jazyk použitý v dokladoch nevyhnutných na preukázanie splnenia požadovaných technických podmienok. SIEA má podľa predložených dokladov posúdiť, či zariadenie spĺňa technické podmienky. V prípade, že SIEA nebude mať k dispozícii doklady v slovenskom jazyku alebo jazyku, ktorý zodpovední zamestnanci dostatočne ovládajú na to, aby mohli splnenie technických podmienok posúdiť, vyžiada si SIEA od žiadateľa úradný preklad.

Ako je možné zistiť, že skúšobňa, udeľujúca doklady má akreditáciu?

Prehľad vybraných akreditovaných skúšobní je k dispozícii napríklad na stránke Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS) v časti Akreditované subjekty/Databáza akreditovaných subjektov na stránke EA, konkrétne tu:http://www.snas.sk/index.php?l=sk&p=4&ps=84

Čo je potrebné uviesť pri vypĺňaní žiadosti o registráciu zariadenia do zoznamu oprávnených zariadení ako druh zariadenia a špecifikácia zariadenia?

Žiadosť o registráciu zariadenia do zoznamu oprávnených zariadení je k dispozícii na stránke www.zelenadomacnostiam.sk v elektronickom formáte .xls. Pri prvých dvoch stĺpcoch označených ako Druh zariadenia a Špecifikácia zariadenia je možnosť výberu z preddefinovaného zoznamu. Výber z preddefinovaných možností sa aktivuje kliknutím na príslušnú bunku v stĺpci. V prípade, že sa zoznam nezobrazuje správne, je možné do buniek vpísať údaje priamo. Pri bunke Druh zariadenia je potrebné vybrať niektorú z nasledujúcich možností: fotovoltický panel, veterná turbína, slnečný kolektor, kotol na biomasu a tepelné čerpadlo. Pri Špecifikácii zariadenia sa uvádza jedna z nasledujúcich možností –  fotovoltický panel: štandardný (PV), hybridný (PVT), integrovaný (BIPV); veterná turbína: vertikálna, horizontálna; slnečný kolektor: plochý, trubicový; kotol na biomasu: na pelety, na brikety, na drevnú štiepku, na splyňovanie kusového dreva; tepelné čerpadlo: vzduch – voda, voda – voda, zem – voda. Odporúčame pre účely registrácie vždy stiahnuť aktuálnu verziu registračného formulára z webovej stránky.

Musí mať firma, ktorá registruje zariadenie, tiež osvedčenie o inštalácii?

V zmysle Všeobecných podmienok nie je obmedzené, kto môže podať žiadosť o registráciu zariadení do zoznamu zariadení. Podmienkou zaregistrovania zariadenia, je doručenie žiadosti a doloženie požadovaných dokumentov, ktoré preukážu splnenie technických podmienok zariadenia.

Je možné zaregistrovať krbové kachle na spaľovanie peliet do zoznamu zariadení?

Definícia zariadení, ktoré sú oprávnené pre získanie podpory z projektu Zelená domácnostiam, vychádza z Operačného programu Kvalita životného prostredia a zo Všeobecných podmienok. Na základe uvedeného je do zoznamu zariadení možné zaregistrovať len kotol na biomasu. V zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES (smernica o ekodizajne) a v zmysle nariadenia Komisie 2015/1189, ktorým sa táto smernica vykonáva, je kotol na tuhé palivo definovaný ako zariadenie vybavené jedným alebo viacerými zdrojmi tepla poskytujúce teplo pre teplovodné systémy ústredného vykurovania. Zariadenia teda musia byť teplovodné zariadenia. Teplovzdušné krby a krbové kachle túto podmienku nespĺňajú. Ďalšou podmienkou je,  že toto zariadenie nesmie mať vyššiu stratu tepla do svojho okolitého prostredia ako 6% menovitého tepelného výkonu. Pre samotné vykonanie registrácie musí kotol na biomasu samozrejme spĺňať aj všetky ostatné požiadavky definované vo Všeobecných podmienkach a Osobitných podmienkach.

Je možné registrovať to isté tepelné čerpadlo ako dva rôzne druhy, napr. pre systém voda/voda aj systém zem/voda?

V  prípade, že tepelné čerpadlo je možné použiť pre oba systémy, je možné toto zariadenie zaregistrovať do zoznamu oprávnených zariadení samostatne pre každý druh. Raz ako tepelné čerpadlo pre systém voda/voda a druhý raz ako čerpadlo pre systém zem/voda. Potrebné je tiež preukázať výkon a COP pre obe teplotné charakteristiky v zmysle Všeobecných podmienok.

Vytlačiť