UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli v rokoch 2015 až 2023 financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Aktuálne informácie o novom projekte Zelená domácnostiam, ktorý je v rokoch 2023 až 2029 financovaný z Programu Slovensko, sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

Prostredníctvom národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam môžu rodinné a bytové domy získať podporu na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Podporu je možné využiť len na zariadenia, ktoré spĺňajú technické podmienky a sú zaregistrované v zozname oprávnených zariadení.

Slovenská inovačná a energetická agentúra od 14. augusta 2015 prijíma žiadosti o registráciu zariadení, na inštaláciu ktorých je možné čerpať podporu v rámci národného projektu Zelená domácnostiam. O zaregistrovanie do zoznamu oprávnených zariadení môže požiadať bezplatne každý, kto doloží všetky doklady potrebné na preukázanie splnenia všetkých relevantných technických podmienok.

Oprávnené zariadenia musia spĺňať technické požiadavky, ktoré vyplývajú z Operačného programu Kvalita životného prostredia a sú uvedené vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Informácie o postupe pri podávaní žiadosti sú zverejnené v článku Ako zaregistrovať zariadenie.

Aké zariadenia sú podporované?

–  malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW

– zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú spotrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome

 

Na rozdiel od predchádzajúcich podporných mechanizmov podpora v rámci projektu Zelená domácnostiam nie je odvodená len z ceny samotného zariadenia, ale z ceny za kompletnú dodávku a montáž celého systému. Podmienky podpory sú nastavené tak, aby mohli domácnosti získať maximálnu mieru podpory na kvalitné systémy s primeraným výkonom, s dlhšou životnosťou a vyššou účinnosťou premeny energie.

Na stránke www.zelenadomacnostiam.sk je priebežne aktualizovaný zoznam oprávnených zariadení. Zápis do zoznamu oprávnených zariadení je bezplatný. Zaregistrované budú všetky prihlásené zariadenia, ktoré splnia požadované podmienky. Nevyhnutné je doložiť všetky relevantné dokumenty na posúdenie splnenia technických podmienok. Ak v zozname niektoré zariadenie nie je uvedené, je možné, že nespĺňa technické podmienky alebo zatiaľ nikto nepožiadal o jeho zaregistrovanie.

Vytlačiť