UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli v rokoch 2015 až 2023 financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Aktuálne informácie o novom projekte Zelená domácnostiam, ktorý je v rokoch 2023 až 2029 financovaný z Programu Slovensko, sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

O zaregistrovanie do zoznamu zariadení môže každý, kto doloží všetky doklady potrebné na preukázanie splnenia všetkých relevantných technických podmienok.

 1. Zoznámte sa s podmienkami podpory

  Uistite sa, či zariadenie spĺňa technické podmienky uvedené vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

 2. Preverte si, či zariadenie, ktoré chcete zaregistrovať už nie je v zozname uvedené

  Zoznam oprávnených zariadení je priebežne aktualizovaný. Zariadenie bude do zoznamu zaregistrované na základe prvej kompletne vyplnenej žiadosti. SIEA očakáva, že medzi prvými zašlú žiadosti o registráciu zariadení ich výrobcovia a hlavní distribútori. SIEA preto odporúča záujemcom o registráciu priebežne sledovať, či sa ich zariadenie v zozname už nenachádza.

 3. Pripravte si potrebné doklady k zariadeniu

  K registrácii zariadenia potrebujete najmä doklad o výkone vydaný akreditovanou skúšobňou a vyhlásenie o zhode. Podrobnejšie informácie sú uvedené vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

 4. Vyplňte formulár žiadosti o registráciu zariadenia

  Pre plynulé vybavovania žiadostí o registráciu zariadení je dôležité, aby boli vyplnené všetky položky formulára a aby žiadosť obsahovala doklady potrebné na preukázanie splnenia všetkých relevantných technických podmienok. Žiadosť o registráciu zariadenia je potrebné vyplniť elektronicky, vytlačiť a podpísanú kontaktnou osobou, vrátane povinných príloh, doručiť na pracovisko SIEA osobne, alebo poštou.

 5. SIEA skontroluje žiadosť a doručené doklady

  Ak ešte nie je zariadenie zaregistrované v zozname oprávnených zariadení, SIEA skontroluje doručené doklady. V prípade, že neboli doručené doklady, ktoré preukazujú splnenie všetkých relevantných technických podmienok, alebo zariadenie nespĺňa požadované podmienky, SIEA informuje žiadateľa o dôvodoch nezaregistrovania zariadenia elektronicky na adresu uvedenú v žiadosti o registráciu zariadenia.

 6. SIEA zaregistruje zariadenie do zoznamu.

  Ak dané zariadenie ešte nie je zaregistrované a vaša žiadosť je kompletná, SIEA zaregistruje zariadenie do zoznamu do 60 kalendárnych dní od doručenia žiadosti. Zariadenie registruje SIEA do zoznamu zariadení v poradí, v akom boli doručené žiadosti o registráciu zariadenia. Zaregistrované zariadenie SIEA zverejní v zozname zariadení pri jeho najbližšej aktualizácii. O zaregistrovaní zaradenia do zoznamu zariadení SIEA neupovedomuje žiadateľa o registráciu.

Vytlačiť