UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli v rokoch 2015 až 2023 financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Aktuálne informácie o novom projekte Zelená domácnostiam, ktorý je v rokoch 2023 až 2029 financovaný z Programu Slovensko, sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

ikonky-out-5V rámci projektu Zelená domácnostiam môžu byť v súlade s Operačným programom Kvalita životného prostredia podporené aj inštalácie malých veterných turbín, určených na výrobu elektriny. Reálnemu využívaniu týchto zariadení na Slovensku však momentálne bránia viaceré prekážky. Z dôvodu potreby úpravy všeobecne záväzných právnych predpisov je možné, že v úvode projektu nebude možné vydávať poukážky na inštaláciu veterných turbín.

Pri veterných turbínach podobne ako pri fotovoltických paneloch budú prioritne podporované inštalácie s čo najvyšším využitím vyrobenej elektriny v domácnosti. Keďže prebytočná elektrina, ktorú nedokáže domácnosť spotrebovať, je dodávaná do distribučnej sústavy bezodplatne, je dôležité, aby bol výkon zariadení navrhnutý tak, aby väčšinu vyrobenej elektriny spotrebovali domácnosti, či už okamžite v čase výroby, alebo neskôr prostredníctvom ukladania elektriny do akumulátorov.

S ohľadom na špecifiká výroby elektriny z vetra prostredníctvom veterných turbín, je bonus za akumuláciu elektriny navrhnutý inak, ako v prípade fotovoltických panelov. Pri zariadeniach na výrobu elektriny, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti. Z tohto dôvodu je súčasťou oprávnených nákladov aj zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy. Zodpovednosť za správnosť technického riešenia a splnenie požiadaviek a podmienok na pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy nesie zhotoviteľ, s ktorým má domácnosť uzatvorenú zmluvu.

Technické podmienky

Veterná turbína spĺňa technické podmienky ak:

a)      je pre daný typ vydaný akreditovanou skúšobnou doklad o výkone pri štandardných testovacích podmienkach pre malé veterné elektrárne (rýchlosť vetra 11 m/s);

b)      má vydané vyhlásenie o zhode.

 

Oprávnené výdavky na inštaláciu veterných turbín:

  • veterná turbína;
  • regulátor a náhradná záťaž;
  • mikromenič alebo striedač;
  • zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy;
  • stožiar s príslušenstvom;
  • akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody;
  • riadiaca jednotka;
  • montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému;
  • montážne práce;
  • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky

Plánované sadzby a maximálne hodnoty poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov pre rodinný dom:

1)    veternej turbíny pre rodinný dom je:

a)    1 500 €/kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny,

b)    1 500 € a 1 000 €/kW inštalovaného výkonu  pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW; maximálna výška podpory je 3 000 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny,

Bonus za akumuláciu elektriny je 180 €/kWh kapacity akumulátora určenej pri dobe vybíjania maximálne 100 hodín; kapacita akumulátora je podporovaná len v rozsahu výroby elektriny za 3,5 hodiny pri podporovanom výkone inštalovaného zariadenia stanovenom pri testovacích podmienkach pre malé veterné elektrárne (rýchlosť vetra 11 m/s), maximálne však 8,75 kWh na inštaláciu.

Vytlačiť