UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli v rokoch 2015 až 2023 financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Aktuálne informácie o novom projekte Zelená domácnostiam, ktorý je v rokoch 2023 až 2029 financovaný z Programu Slovensko, sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

Slovenská inovačná a energetická agentúra 14. augusta 2015 zverejnila výzvu na registráciu zariadení, na inštaláciu ktorých bude možné čerpať podporu v rámci národného projektu Zelená domácnostiam.

Oprávnené zariadenia musia spĺňať technické požiadavky, ktoré sú uvedené vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Informácie o postupe pri podávaní žiadosti sú zverejnené v článku Ako zaregistrovať zariadenie.

Do zoznamu oprávnených zariadení je možné zariadenia zaregistrovať vyplnením a zaslaním žiadosti o registráciu zariadenia. Zariadenie bude do zoznamu zaregistrované, ak je žiadosť kompletná a zariadenie spĺňa požadované technické požiadavky.

 

Na stiahnutie
Žiadosť o registráciu zariadení do zoznamu oprávnených zariadení .xls

 

Žiadosti o registráciu zariadenia sa spracovávajú na pracovisku SIEA v Banskej Bystrici. Žiadosti je potrebné doručiť spolu s povinnými prílohami osobne alebo poštou na niektorú z uvedených adries:

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetických činností

Rudlovská cesta 53

974 28 Banská Bystrica

 

Na obálku uveďte označenie “Žiadosť o registráciu zariadenia”

 

 

Ako zaregistrovať zariadenie do zoznamu oprávnených zariadení?

Chcete vyplniť žiadosť o registráciu zariadenia a potrebujete poradiť?

Vytlačiť