V 1. kole Zelenej domácnostiam II SIEA vydala 490 poukážok

V 1. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 490 poukážok na inštaláciu slnečných kolektorov. Druhé kolo určené pre fotovoltické panely bude otvorené 26. marca 2019. O príspevky v 1. kole mohli žiadať domácnosti z regiónov okrem Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) elektronicky 19. marca 2019 od 15. h. Kolo bolo uzatvorené

Dnes bude otvorené 1. kolo projektu Zelená domácnostiam II

Prvé kolo projektu Zelená domácnostiam II je určené na podporu inštalácií slnečných kolektorov. Podobne ako vo všetkých ďalších kolách nového národného projektu sa môžu o podporu uchádzať len domácnosti z regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

Ako môžu poukážky zo Zelenej domácnostiam II využiť bytové domy

Poukážky z národného projektu Zelená domácnostiam II môžu využiť bytové domy na kotly na biomasu a slnečné kolektory. Od roku 2019 bude podpora pre bytové domy dostupnejšia, ale oprávnené na jej využitie sú naďalej len tie, ktoré spĺňajú stanovené podmienky.

Čo sa mení v projekte Zelená domácnostiam II

V národnom projekte Zelená domácnostiam II platia nové sadzby podpory pri jednotlivých zariadeniach a mení sa aj spôsob uplatnenia uprednostňujúcich podmienok. Zmeny v systéme uprednostňovania žiadostí o príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie vyplývajú zo schválenej úpravy Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Formuláre oznámení o uvedení malého zdroja do prevádzky

Súčasťou žiadosti o preplatenie poukážky v prípade fotovoltických panelov je kópia oznámenia o uvedení malého zdroja do prevádzky. Pri všetkých fotovoltických inštaláciách, ku ktorým bude vydaná poukážka v rámci projektu Zelená domácnostiam II je nutné predložiť kópiu oznámenia o uvedení malého zdroja do prevádzky v zmysle odseku 6 § 4a zákona č. 309/2009 Z. z., ktoré

Vyhlásenie zhotoviteľa o osobnom a majetkovom prepojení – príloha žiadosti o preplatenie

  V súvislosti s výkonom kontroly, ktorá sa zameriava na poskytovanie štátnej pomoci, je súčasťou žiadosti o preplatenie v rámci projektu Zelená domácnostiam II povinná príloha Vyhlásenie zhotoviteľa o osobnom a majetkovom prepojení. V zmysle platných Všeobecných podmienok na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, časť F, odsek 1., písmeno l) je povinnou prílohou

Usmernenia pre zhotoviteľov k vyhotovovaniu faktúr a dokladov o inštalácii

S cieľom zjednodušiť a urýchliť posudzovanie žiadostí o preplatenie poukážok v rámci projektu Zelená domácnostiam II vydala SIEA usmernenie pre zhotoviteľov k vyhotovovaniu faktúr a dokladov o inštalácii zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.   Súčasťou usmernenia k vyhotovovaniu faktúr je upozornenie, že vo faktúre musí byť jasne určená výška oprávnených výdavkov, ktoré sú členené

Usmernenie zhotoviteľov k poskytovaniu informácií o projekte Zelená domácnostiam II

S cieľom stanoviť rovnocenné podmienky pre všetkých zhotoviteľov, ktorí propagujú možnosti získať príspevok na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach z projektu Zelená domácnostiam II, vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra usmernenie k pravidlám poskytovania informácií.   Základné pravidlá poskytovania informácií verejnosti sú upravené v zmluve o preplácaní poukážok medzi SIEA a zhotoviteľom, ktorý zabezpečuje spoločne s dodávkou zariadenia aj  jeho montáž. V usmernení