SIEA zverejnila nové podmienky Zelenej domácnostiam

Žiadosti o poukážky z projektu Zelená domácnostiam bude možné vyplniť v pondelok 13. júna 2022 od 15.00 h. Na vyplnenie, kontrolu, ale aj prípadnú opravu žiadostí či zmenu zariadenia budú mať domácnosti dostatok času. Prvé poukážky budú v inovovanom systéme vydané 28. júna 2022.

10 krokov k podpore – príprava

Národné projekty Zelená domácnostiam umožňujú domácnostiam získať príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Žiadosti o poukážku je možné vyplniť elektronicky. Informácia o tom, či je podávanie žiadostí otvorené alebo pozastavené je uvedená na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk v časti Harmonogram. Ak chcete dostať upozorňujúce e-maily o aktuálnych informáciách o projektoch Zelená domácnostiam, prihláste

Usmernenie zhotoviteľov k poskytovaniu informácií o projekte Zelená domácnostiam II

S cieľom stanoviť rovnocenné podmienky pre všetkých zhotoviteľov, ktorí propagujú možnosti získať príspevok na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach z projektu Zelená domácnostiam II, vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra usmernenie k pravidlám poskytovania informácií.   Základné pravidlá poskytovania informácií verejnosti sú upravené v zmluve o preplácaní poukážok medzi SIEA a zhotoviteľom, ktorý zabezpečuje spoločne s dodávkou zariadenia aj  jeho montáž. V usmernení

Usmernenia pre zhotoviteľov k vyhotovovaniu faktúr a dokladov o inštalácii

S cieľom zjednodušiť a urýchliť posudzovanie žiadostí o preplatenie poukážok v rámci projektov Zelená domácnostiam vydala SIEA usmernenie pre zhotoviteľov k vyhotovovaniu faktúr a dokladov o inštalácii zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.   Súčasťou usmernenia k vyhotovovaniu faktúr je upozornenie, že vo faktúre musí byť jasne určená výška oprávnených výdavkov, ktoré sú členené v

Formuláre oznámení o uvedení malého zdroja do prevádzky

Súčasťou žiadosti o preplatenie poukážky v prípade fotovoltických panelov je kópia oznámenia o uvedení malého zdroja do prevádzky. Pri všetkých fotovoltických inštaláciách, ku ktorým bude vydaná poukážka v rámci projektov Zelená domácnostiam je nutné predložiť kópiu oznámenia o uvedení malého zdroja do prevádzky v zmysle odseku 6 § 4a zákona č. 309/2009 Z. z., ktoré majú

Vyhlásenie zhotoviteľa o osobnom a majetkovom prepojení – príloha žiadosti o preplatenie

  V súvislosti s výkonom kontroly, ktorá sa zameriava na poskytovanie štátnej pomoci, je súčasťou žiadosti o preplatenie v rámci projektov Zelená domácnostiam  povinná príloha Vyhlásenie zhotoviteľa o osobnom a majetkovom prepojení. V zmysle platných Všeobecných podmienok na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, časť F, odsek 1., písmeno l) je povinnou prílohou vyhlásenie

Špeciálne kolo pre kotly na biomasu a tepelné čerpadlá

Pilotný národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam tento rok končí. Ak chcete už nasledujúcu sezónu využívať kotol na biomasu alebo tepelné čerpadlo, o poukážku požiadajte 22. mája 2018. V špeciálnom kole určenom pre domácnosti mimo Bratislavského samosprávneho kraja budú k dispozícii 4 milióny €.

20. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

Dvadsiate kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v Bratislavskom samosprávnom kraji, bolo uzatvorené.