Špeciálne kolo pre kotly na biomasu a tepelné čerpadlá

Pilotný národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam tento rok končí. Ak chcete už nasledujúcu sezónu využívať kotol na biomasu alebo tepelné čerpadlo, o poukážku požiadajte 22. mája 2018. V špeciálnom kole určenom pre domácnosti mimo Bratislavského samosprávneho kraja budú k dispozícii 4 milióny €.

 

Finančné príspevky môžu pokryť do 50 % nákladov na inštaláciu štyroch druhov zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Podporu možno tento rok ešte získať na inštalácie kotlov na biomasu, tepelných čerpadiel a solárnych kolektorov, v predchádzajúcich kolách boli vydávané poukážky aj na fotovoltické panely. Od decembra 2015, kedy bol projekt spustený, využilo poukážky v hodnote 27,5 milióna € vyše 12,5-tisíc domácností. Aktuálne sa pripravuje už 24. kolo.

Najvyššia alokácia tento rok

V špeciálnom májovom kole určenom pre mimobratislavské regióny budú k dispozícii 4 milióny €. Poukážku by mohlo získať vyše 1 600 domácností. „Pre špeciálne kolo sme tento rok vyčlenili najvyššiu alokáciu. Suma je dostatočne vysoká, aby boli v danom termíne uspokojení všetci záujemcovia. Treba si len včas a dôsledne vybrať vhodné zariadenie a dohodnúť sa vopred so zhotoviteľom, aby bol schopný zariadenie do 3 mesiacov nainštalovať, uviesť do prevádzky a požiadať o preplatenie poukážky,“ zdôraznila generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Dlhšie kolo

Kolo bude vyhlásené 22. mája 2018 od 15.00 h. Aby mohlo o poukážku prostredníctvom webovej stránky zelenadomacnostiam.sk požiadať čo najviac záujemcov, predĺži sa trvanie kola na 72 hodín. Kolo tak bude  uzatvorené najneskôr po uplynutí tejto lehoty, prípadne skôr po prekročení vyčlenenej alokácie o 10 percent. Informačný systém bude žiadosti vyhodnocovať v 24-hodinových intervaloch od vyhlásenia kola, respektíve po prekročení alokácie o 10 percent. Všetky potrebné informácie sú dostupné na stránke projektu. Záujemcovia o príspevok môžu využiť aj bezplatné energetické poradenstvo, ktoré agentúra poskytuje v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU.

Najskôr úspory, potom OZE

Špeciálne kolo má pomôcť predovšetkým tým záujemcom, ktorí si chcú pred ďalšou vykurovacou sezónou zabezpečiť teplo ekologickým spôsobom. Aby bola  investícia domácností využitá čo najefektívnejšie, je dôležité najskôr vykonať opatrenia na úsporu energie a následne tomu prispôsobiť výkon zariadenia na výrobu tepla. Zariadenia s nevhodným výkonom nepracujú optimálne a nedosahujú očakávanú úsporu.

Čerpadlo usporí dve tretiny

tepelne-cerpadlo

 

Čerpadlá sú schopné usporiť dve tretiny nákladov na teplo. Potrebnú energiu získavajú  zo vzduchu, vody alebo zeme.

Tepelné čerpadlá sú vhodné pre novostavby alebo rekonštruované rodinné domy, ktoré sú už zateplené alebo majú vymenené okná, vďaka čomu im postačuje  na vykurovanie menej energie. Investícia do čerpadla je zaujímavá najmä v lokalitách, kde nie je plynofikácia a majitelia sú odkázaní na podstatne drahšiu elektrinu. Vďaka čerpadlám môžu pri vhodnom návrhu ušetriť až dve tretiny nákladov na teplo. Tepelné čerpadlo získava energiu zadarmo zo vzduchu, vody či zeme. Investičné náklady sú síce vyššie, ale vďaka príspevku ich môžu domácnosti znížiť až o 3 700 € na inštaláciu.

Ekologická náhrada za uhlie

kotol-na-biomasu

Kotly na biomasu zaťažujú životné prostredie podstatne menej ako kotly na uhlie.

Kotly na biomasu sú riešením pre tých, ktorým pri zabezpečovaní tepla veľmi záleží na čo najnižších investičných a prevádzkových nákladoch. Podmienkou samozrejme je, aby mali v blízkosti cenovo dostupné palivo, teda drevo, pelety alebo štiepku. Kotly na biomasu sú ideálne predovšetkým v obciach, kde chýba plynofikácia a dodnes sa tam vykuruje prevažne uhlím. Drevo v moderných nízkoemisných zariadeniach zaťažuje životné prostredie podstatne menej ako uhlie spaľované v starých kotloch. Moderné kotly majú aj finančné výhody. Palivo je v nich využívané podstatne efektívnejšie, vďaka čomu sa ho spotrebuje menej. Navyše palivové drevo bolo vždy výrazne lacnejšie ako uhlie a aj rozdiel v cene uhlia a peliet je už minimálny. Maximálna výška poukážky na kotol na biomasu v rodinnom dome je 1 500 €. Finančný príspevok na kotol na biomasu dostanú len tie domácnosti, ktoré ním nahradia zariadenie na fosílne palivá.

Zvýšiť výkon OZE

Projekt Zelená domácnostiam je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je využiť vyčlenených 45 miliónov € tak, aby sa na Slovensku čo najviac zvýšil inštalovaný výkon zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov v domácnostiach. Kotly a čerpadlá k tomuto cieľu prispievajú podstatne viac. Pri ďalších dvoch podporovaných zariadeniach, ktorými sú solárne kolektory a fotovoltické panely, je totiž podpora na 1 kW výkonu vyššia. Momentálne je celkový inštalovaný výkon podporených zariadení pri preplatených poukážkach 87,7 MW.

Ďalšie kolo v júni

Nasledujúce kolo projektu bude  určené pre tri druhy oprávnených zariadení na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. Vyhlásené bude 26. júna 2018. Aktuálne je naň vyčlenených 1,1 milióna €. Alokácia bude pred kolom navýšená o ďalšie prostriedky, ktoré zostanú voľné z nevyužitých poukážok.

Pokračovanie projektu

Do decembra 2018, kedy pilotný projekt končí, by malo v slovenských domácnostiach pribudnúť ešte 5 600 podporených zariadení. Ak zostanú po prvom polroku voľné finančné prostriedky po nevyužitých poukážkach, SIEA vyhlási kolá pre zariadenia na výrobu tepla aj v letnom období. V druhom polroku je však zámer predovšetkým dokončovať inštalácie, aby mohli byť na jeseň preplatené posledné poukážky. Aktuálne už SIEA pripravuje pokračovanie projektu od roku 2019.

 

Vytlačiť