O zaregistrovanie a vymazanie zo zoznamu zariadení môže požiadať každý, kto predloží žiadosť a doloží všetky relevantné doklady.

 1. Zoznámte sa s podmienkami podpory

  Uistite sa, či zariadenie spĺňa technické podmienky uvedené vo Všeobecných podmienkach národného projektu Zelená domácnostiam II.

 2. Preverte si, či zariadenie, ktoré chcete zaregistrovať už nie je v zozname uvedené

  Zoznam oprávnených zariadení je priebežne aktualizovaný. Zariadenie bude do zoznamu zaregistrované na základe schválenia prvej kompletne predloženej žiadosti. SIEA očakáva, že medzi prvými zašlú žiadosti o registráciu zariadení ich výrobcovia a hlavní distribútori. SIEA preto odporúča záujemcom o registráciu priebežne sledovať, či sa ich zariadenie v zozname už nenachádza.

 3. Pripravte si potrebné doklady k zariadeniu

  K registrácii zariadenia potrebujete najmä doklad o výkone vydaný akreditovanou skúšobňou a vyhlásenie o zhode. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Podmienkach registrácie do zoznamu oprávnených zariadení v rámci Národného projektu Zelená domácnostiam II.

 4. Vyplňte formulár žiadosti o registráciu zariadenia

  Pre plynulé vybavovania žiadostí o registráciu zariadení je dôležité, aby boli vyplnené všetky položky formulára a aby žiadosť obsahovala doklady potrebné na preukázanie splnenia všetkých relevantných technických podmienok. Žiadosť o registráciu zariadenia je potrebné vyplniť elektronicky, vytlačiť a podpísanú kontaktnou osobou, vrátane povinných príloh, doručiť na pracovisko SIEA v Banskej Bystrici osobne, alebo poštou.

 5. SIEA skontroluje žiadosť a doručené doklady

  Ak ešte nie je zariadenie zaregistrované v zozname oprávnených zariadení, SIEA skontroluje doručené doklady. V prípade, že neboli doručené doklady, ktoré preukazujú splnenie všetkých relevantných technických podmienok, alebo zariadenie nespĺňa požadované podmienky, SIEA informuje žiadateľa o dôvodoch nezaregistrovania zariadenia elektronicky na adresu uvedenú v žiadosti o registráciu zariadenia.

 6. SIEA zaregistruje zariadenie do zoznamu

  Ak dané zariadenie ešte nie je zaregistrované a vaša žiadosť je kompletná, SIEA zaregistruje zariadenie do zoznamu do 60 kalendárnych dní od doručenia žiadosti. Zariadenie registruje SIEA do zoznamu zariadení v poradí, v akom boli doručené žiadosti o registráciu zariadenia. Zaregistrované zariadenie SIEA zverejní v zozname zariadení pri jeho najbližšej aktualizácii. O zaregistrovaní zariadenia do zoznamu zariadení SIEA neupovedomuje žiadateľa o registráciu.

 7. Vymazanie zariadenia zo zoznamu

  Pravidlá vymazania zariadenia zo zoznamu oprávnených zariadení sú definované vo Všeobecných podmienkach národného projektu Zelená domácnostiam II. Vymazanie zariadenia môže byť vykonané zo strany SIEA, alebo na základe schválenia kompletne predloženej žiadosti o vymazanie zariadenia. Žiadosť o vymazanie spolu s potvrdením od výrobcu je potrebné doručiť osobne alebo poštou na pracovisko SIEA Banská Bystrica. Zoznam zariadení určených na vymazanie je zverejnený po dobu 30 dní pre dňom vymazania a je priebežne aktualizovaný.

Vytlačiť