V rámci projektov Zelená domácnostiam je možné získakotly na biomasuť podporu na inštalácie kotlov na biomasu, ktoré pokrývajú potrebu tepla a teplej vody v rodinných domoch a v bytových domoch. Podpora sa týka kotlov na spaľovanie peliet, brikiet, štiepok a kotlov na splyňovania kusového dreva. Nevyhnutnou podmienkou je náhrada kotla na spaľovanie tuhých fosílnych palív (uhlia), náhrada kotla na plyn prípadne na biomasu nie je oprávnená.

 

 

Požiadavky

Inštalácie kotlov na biomasu budú podporené len v prípade, ak budú dodržané aj nasledujúce požiadavky vyplývajúce z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

V rodinných domoch:

 • ak ním bude nahradený existujúci alebo preukázateľne plánovaný kotol na spaľovanie tuhých fosílnych palív (uhlia),
 • ak rodinný dom nie je možné pripojiť k systému centralizovaného zásobovania teplom;
 • ak inštaláciou kotla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT;

V bytových domoch:

 • ak inštaláciou kotla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom alebo výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT,
 • ak sa v nich teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody nedodáva z účinných systémov CZT,
 • ak bude predložený energetický audit, v ktorom sú navrhnuté opatrenia so zohľadnením využitia potenciálu úspor energie (napríklad zateplovanie alebo výmena okien) a následnej inštalácie zariadení na využívanie OZE.

Technické podmienky podpory

Kotol na biomasu

a) spĺňa definíciu kotla podľa článku 2 bod 1. nariadenia komisie EÚ č. 2015/1189 z 28. apríla 2015, ktorým sa vykonáva smernica EPaR 2009/125/ES

b) je určený na spaľovanie biomasy vo forme peliet, brikiet, štiepok, alebo kusového dreva so systémom splyňovania a nie je určený na spaľovanie alebo spoluspaľovanie fosílnych palív.

c) dosahuje minimálnu sezónnu energetickú účinnosť a neprekračuje limitné hodnoty emisií pri menovitom tepelnom výkone, potvrdené akreditovanou skúšobnou, podľa nasledujúcej tabuľky:

Spôsob prikladania paliva do kotla Menovitý tepelný výkon Minimálna sezónna energetická účinnosť pri menovitom výkone Sezónne limitné hodnoty emisií
pri menovitom výkone
(suché spaliny, 0 ºC, 1013 mbar)
Oxid uhoľnatý Plynné organické zlúčeniny Tuhé častice Oxidy dusíka
(kW) (%) (mg/m³ pri 10% O2​)
Automatické ≤ 20 75 500 20 40 200
> 20 77
Ručné ≤ 20 75 700 30 60 200
> 20 77

 

d) má vydané vyhlásenie o zhode.

Oprávnené výdavky na inštaláciu kotlov na biomasu

 • v prípade kotla na spaľovanie peliet: kotol, horák, zásobník peliet, dopravník peliet;
 • v prípade kotla na splyňovanie dreva: kotol, akumulačný zásobník vody / zásobníkový ohrievač vody;
 • v prípade kotla na spaľovanie drevnej štiepky: kotol, horák, plniaci dopravník, zásobník paliva, akumulačný zásobník vody / zásobníkový ohrievač vody;
 • komponenty nutné pre prevádzku kotla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka, zariadenie na zabezpečenie minimálnej teploty vratnej vody do kotla);
 • montážny materiál potrebný na zapojenie kotla;
 • montážne práce;
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Plánované sadzby a maximálne hodnoty poukážky

Hodnota poukážky je závislá do výkonu zariadenia a splnenia podmienok uprednostnenia tak, ako sú definované vo Všeobecných podmienkach v článku E.

Domácnosť v rodinnom dome deklaruje splnenie podmienok uprednostnenia čestným vyhlásením pri podaní žiadosti o vydanie poukážky. Pri bytových domoch, kde je povinnou prílohou k žiadosti o preplatenie energetický audit, musí konštatovať splnenie podmienok energetický audítor. Overenie splnenia podmienky je predmetom kontroly zo strany SIEA.

Základná sadzba pri kotloch na biomasu pre rodinný dom je 80 €/kW inštalovaného výkonu kotla, maximálna výška podpory je 1 200 € na inštaláciu.

Základná sadzba pri kotloch na biomasu pre bytový dom je:

 • 80 €/kW inštalovaného výkonu kotla na biomasu v bytovom dome; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 7 kW inštalovaného výkonu kotla na každý byt v bytovom dome,
Druh nehnuteľnosti / zariadenie Sadzby a maximálne hodnoty príspevku pri uplatnení uprednostnenia
v zmysle článku E. odsek 5., Všeobecných podmienok
kotol na biomasu v rodinnom dome bez uprednostnenia a) realizované opatrenia
alebo
b) v oblasti nie je CZT
+10%
a) realizované opatrenia
a zároveň
b) v oblasti nie je CZT
+25%
sadzba €/kW max. príspevok sadzba €/kW max. príspevok sadzba €/kW max. príspevok
80 €/kW 1 200 € 88 €/kW 1 320 € 100 €/kW 1 500 €
kotol na biomasu v bytovom dome bez uprednostnenia b) v oblasti nie je CZT
+10%
sadzba €/kW max. príspevok sadzba €/kW max. príspevok
80 €/kW podľa počtu bytov 88 €/kW podľa počtu bytov
Vytlačiť