Slovenská inovačná a energetická agentúra otvorila 12.11.2018 registráciu zariadení, na inštaláciu ktorých bude možné čerpať podporu v rámci národných projektov Zelená domácnostiam.

Oprávnené zariadenia musia spĺňať technické požiadavky, ktoré sú uvedené vo Všeobecných podmienkach národných projektov Zelená domácnostiam. Informácie o postupe pri podávaní žiadosti sú zverejnené v článku Ako zaregistrovať zariadenia.

Do zoznamu oprávnených zariadení je možné zariadenia zaregistrovať vyplnením a zaslaním žiadosti o registráciu zariadenia. Zariadenie bude do zoznamu zaregistrované, ak je žiadosť kompletná a zariadenie spĺňa požadované technické požiadavky.

 

Na stiahnutie
Žiadosť o registráciu zariadení do zoznamu oprávnených zariadení .xls

 

Žiadosti o registráciu zariadenia sa spracovávajú na pracovisku SIEA v Banskej Bystrici. Žiadosti je potrebné doručiť spolu s povinnými prílohami osobne alebo poštou na niektorú z uvedených adries:

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetiky

Švermova 43

974 04 Banská Bystrica

 

Na obálku uveďte označenie “Žiadosť o registráciu zariadenia”

 

Chcete vyplniť žiadosť o registráciu zariadenia a potrebujete poradiť?

Vytlačiť