Slovenská inovačná a energetická agentúra otvorila 12.11.2018 registráciu zariadení, ktoré môžu byť podporené v rámci pokračovania národného projektu Zelená domácnostiam II od roku 2019. Do zoznamu oprávnených zariadení môže byť zaregistrované len zariadenie, ktoré spĺňa technické požiadavky uvedené vo Všeobecných podmienkach národných projektov Zelená domácnostiam.

 

Pre fotovoltické panely, slnečné kolektory a veterné turbíny platia v projektoch Zelená domácnostiam II a III rovnaké technické podmienky ako v pilotnom národnom projekte Zelená domácnostiam. Dokumenty k týmto druhom zariadení potvrdzujúce splnenie technických podmienok pre jednotlivé zariadenia v pilotnom národnom projekte, sú akceptované aj v projekte Zelená domácnostiam II a III. Ak SIEA neurčí inak, pre ich automatické zaradenie do zoznamu oprávnených zariadení projektu Zelená domácnostiam II. je rozhodujúce, či bola pre dané zariadenie podaná žiadosť o vydanie poukážky v priebehu roku 2018, prípadne či bolo do zoznamu oprávnených zariadení v rámci pilotného národného projektu zaregistrované v roku 2018. Ostatné sú zaradené do zoznam zariadení navrhnutých na vymazanie. K návrhom na vymazanie konkrétnych zariadení sa možno písomne vyjadriť počas 30 dní od zverejnenia návrhu.

Pre kotly na biomasu a tepelné čerpadlá platia v národnom projekte Zelená domácnostiam II nové technické podmienky. V novom zozname oprávnených zariadení môžu byť kotly na biomasu a tepelné čerpadlá zaregistrované výlučne podľa nových uvedených technických podmienok.

Zoznam oprávnených zariadení pre projekty Zelená domácnostiam je zverejnený prostredníctvom odkazu nižšie. Zoznam zariadení bude priebežne dopĺňaný. Žiadosti o zaradenie do zoznamu zariadení sú kontrolované v poradí, v akom sú doručené.

Zoznam zariadení

 

Vytlačiť