UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre pilotný projekt Zelená domácnostiam, ktorý v roku 2018 skončil. Aktuálne informácie k projektu Zelená domácnostiam II sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

Pravidlá podpory inštalácie malých zariadení na využitie OZE sú definované v dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Podpora prebieha v rámci jednotlivých kôl. Pre každé kolo sú zároveň definované osobitné podmienky.

Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Základné rámce podpory boli stanovené v rámci špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR a špecifického cieľa 4.1.2 Zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE v BSK.

Cieľom projektu Zelená domácnostiam je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE, čo umožní znížiť využívanie fosílnych palív.

Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE je uskutočňovaná prostredníctvom vydávania poukážok, a to v rámci jednotlivých časovo alebo inak ohraničených kôl, pre ktoré sú definované osobitné podmienky. Osobitné podmienky bližšie špecifikujú najmä aktuálne podporovaný typ malých zariadení na využitie OZE, oprávnené územie a ďalšie špecifické podmienky vzťahujúce sa na jednotlivé kolá, to všetko za účelom naplnenia cieľa národného projektu Zelená domácnostiam.

Malým zariadením pri výrobe elektriny je zariadenie s výkonom do 10 kW. Pri výrobe tepla je malým zariadením zariadenie pokrývajúce potrebu energie pre budovu užívanú fyzickými osobami na bývanie.

Predmet podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE

Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE je poskytnutie finančného príspevku na inštaláciu malých zariadení na výrobu elektriny alebo tepla z OZE (ďalej aj ako „zariadenie“), ktorými sú:

 1. fotovoltické panely (výroba elektriny);
 2. veterné turbíny (výroba elektriny); (zatiaľ nie je možné vydať poukážky na tieto zariadenia)
 3. slnečné kolektory (výroba tepla);
 4. kotly na biomasu (výroba tepla);
 5. tepelné čerpadlá (výroba tepla).

Konkrétny výrobný typ zariadenia, na ktorý je možné poskytnúť príspevok, musí byť uvedený v zozname oprávnených zariadení, ktorý vedie SIEA.

Podpora inštalácie zariadení je v rámci prvého pilotného projektu možná do 31.12.2018, alebo do vyčerpania alokácie určenej na inštaláciu zariadení.

Subjekty oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku v postavení užívateľa (domácnosť)

Subjekty, ktoré sú oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku:

Na inštaláciu fotovoltických panelov, veternej turbíny, slnečných kolektorov, kotla na biomasu a tepelného čerpadla v rodinnom dome:

 1. fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu,
 2. fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu,
 3. fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu a ktorí sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov,

pričom na všetky kategórie vlastníkov a spoluvlastníkov sa vzťahujú aj tieto pravidlá:

 • rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby,
 • rodinný dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu,
 • o nákladoch spojených s užívaním rodinného domu týkajúcich sa dodávanej energie v rozsahu väčšom ako je 15% celkových nákladov týkajúcich sa dodávanej energie pre rodinný dom sa nesmie účtovať v účtovníctve akéhokoľvek podnikateľského subjektu alebo subjektov alebo iného subjektu alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácii vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
 • rodinný dom alebo jeho časť väčšia ako 15% podlahovej plochy v súčte za všetky poschodia nesmie byť prenajatý alebo inak prenechaný do užívania podnikateľskému subjektu alebo subjektom alebo inému subjektu alebo subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
 • rodinný dom alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka rodinného domu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento rodinný dom alebo jeho časť.

 

Na inštaláciu slnečných kolektorov a kotla na biomasu v bytovom dome:

 1. spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení (ďalej ako „zák. č. 182/1993 Z. z.“),
 2. vlastníci bytov v bytovom dome zastúpení správcom bytového domu, s ktorým majú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome uzavretú zmluvu o správe podľa zák. č. 182/1993 Z. z.,

pričom na obe kategórie sa vzťahujú aj tieto pravidlá:

 • byt nesmie byť vo vlastníctve právnickej osoby, s výnimkou právnickej osoby, ktorou je obec alebo vyšší územný celok,
 • byt alebo nebytový priestor v bytovom dome nesmú byť vedené v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu,
 • o nákladoch spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome týkajúcich sa dodávanej energie v rozsahu väčšom ako je 15% celkových nákladov týkajúcich sa dodávanej energie bytovému domu (za všetky byty a nebytové priestory) sa nesmie účtovať v účtovníctve akéhokoľvek podnikateľského subjektu alebo subjektov alebo iného subjektu alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov, s výnimkou samotného spoločenstva alebo správcu),
 • byt alebo nebytový priestor v bytovom dome nesmú byť prenajaté alebo inak prenechané do užívania podnikateľskému subjektu alebo subjektom alebo inému subjektu alebo subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácii vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov) v rozsahu väčšom ako 15% podlahovej plochy všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,
 • byt v bytovom dome alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania bez ďalších obmedzení iba vtedy, ak dochádza k prenájmu v bytoch, ktorých súčet podlahovej plochy tvorí maximálne 15% podlahovej plochy všetkých bytov v bytovom dome; v rozsahu väčšom iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka bytu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento byt alebo jeho časť.

 

Dokumenty na stiahnutie
Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 28. kolu, účinné od 17.10.2018,
zverejnené 17.10.2018
Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, účinné od 22.5.2018,
zverejnené 21.5.2018 (dôvodom aktualizácie bolo doplnenie oznámenia o spracúvaní osobných údajov)
Čo sa zmenilo vo všeobecných podmienkach k 22.5.2018 - Usmernenie č. 8 
Poverenia na podpisovanie zmlúv vydaných v rámci projektu Zelená domácnostiam, k 3.10.2016

 

Archív - staršie dokumenty
27. kolo
Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 27. kolu, účinné od 15.8.2018, 
zverejnené 14.8.2018
26. kolo
Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 26. kolu, účinné od 30.7.2018,
zverejnené 30.7.2018
25. kolo
Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 25. kolu, účinné od 15.6.2018,
zverejnené 13.6.2018
24. kolo
Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 24. kolu, účinné od 15.5.2018,
zverejnené 15.5.2018
Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, účinné od 5.1.2018
zverejnené 4.1.2018
Čo sa zmenilo vo všeobecných podmienkach k 5.1.2018 - Usmernenie č. 7 
23. kolo
Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 23. kolu, účinné od 12.4.2018, 
zverejnené 9.4.2018
22. kolo
Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 22. kolu, účinné od 28.3.2018, 
zverejnené 28.3.2018
21. kolo
Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 21. kolu, účinné od 7.3.2018,
zverejnené 6.3.2018
20. kolo
Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 20. kolu, účinné od 21.2.2018, 
zverejnené 20.2.2018
19. kolo
Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 19. kolu, účinné od 30.1.2018,
zverejnené 30.1.2018
18. kolo
Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 18. kolu, účinné od 16.1.2018,
zverejnené 16.1.2018
17. kolo
Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 17. kolu, účinné od 16.10.2017,
zverejnené 10.10.2017
Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, účinné od 9.5.2017, 
zverejnené 9.5.2017
Čo sa zmenilo vo všeobecných podmienkach k 9.5.2017 - Usmernenie č. 6 
16. kolo
Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 16. kolu, účinné od 9.10.2017, 
zverejnené 3.10.2017
15. kolo
Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 15. kolu, účinné od 18.9.2017,
zverejnené 12.9.2017
14. kolo
Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 14. kolu, účinné od 7.8.2017, 
zverejnené 31.7.2017
13. kolo
Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 13. kolu, účinné od 10.7.2017, 
zverejnené 4.7.2017
12. kolo
Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 12. kolu, účinné od 26.6.2017, 
zverejnené 16.6.2017
11. kolo
Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 11. kolu, účinné od 29.5.2017, 
zverejnené 22.5.2017
10. kolo
Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 10. kolu, účinné od 16.5.2017, 
zverejnené 16.5.2017
9. kolo
Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 9. kolu, účinné od 9.5.2017,
zverejnené 9.5.2017
8. kolo
Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 8. kolu, účinné od 1.5.2017, 
zverejnené 24.4.2017
Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, účinné od 27.3.2017, 
zverejnené 24.3.2017
Čo sa zmenilo vo všeobecných podmienkach k 27.3.2017 - Usmernenie č. 5 
7. kolo
Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 7. kolu, účinné od 12.4.2017, 
zverejnené 11.4.2017
6. kolo
Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 6. kolu, účinné od 29.3.2017, 
zverejnené 28.3.2017
5. kolo
Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 5. kolu, účinné od 29.11.2016
Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, účinné od 10.11.2016
4. kolo
Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 4. kolu, účinné od 21.11.2016
Čo sa zmenilo vo všeobecných podmienkach k 10.11.2016 - Usmernenie č. 4 
3. kolo
Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 3. kolu, účinné od 6.9.2016
Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, účinné od 5.9.2016
Čo sa zmenilo vo všeobecných podmienkach k 5.9.2016 - Usmernenie č. 3 
2. kolo
Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 2. kolu, Verzia 2, účinné od 1.2.2016
Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 2. kolu, účinné od 1.2.2016
Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, účinné od 29.1.2016
Čo sa zmenilo vo všeobecných podmienkach k 29.1.2016 - Usmernenie č. 2 
1. kolo
Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, účinné od 1.12.2015
Osobitné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k 1. kolu, účinné od 1.12.2015
Čo sa zmenilo vo všeobecných podmienkach k 1.12.2015 - Usmernenie č. 1 
Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, platné do 30.11.2015
Poverenia
Poverenia na podpisovanie zmlúv vydaných v rámci projektu Zelená domácnostiam, k 7.3.2016
Poverenia na podpisovanie zmlúv vydaných v rámci projektu Zelená domácnostiam, k 30.11.2015

 

Vytlačiť