UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre pilotný projekt Zelená domácnostiam, ktorý v roku 2018 skončil. Aktuálne informácie k projektu Zelená domácnostiam II sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

Prostredníctvom národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam II budú môcť rodinné a bytové domy získať podporu na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Podporu je možné využiť len na zariadenia, ktoré spĺňajú technické podmienky a sú zaregistrované v zozname oprávnených zariadení.

Slovenská inovačná a energetická agentúra otvorila 12. novembra 2018 registráciu zariadení, na inštaláciu ktorých je možné čerpať podporu v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II. O zaregistrovanie do zoznamu oprávnených zariadení môže požiadať bezplatne každý, kto doloží všetky doklady potrebné na preukázanie splnenia všetkých relevantných technických podmienok.

Oprávnené zariadenia musia spĺňať technické požiadavky, ktoré vyplývajú z Operačného programu Kvalita životného prostredia a sú uvedené vo Podmienkach registrácie do zoznamu oprávnených zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II. Informácie o postupe pri podávaní žiadosti sú zverejnené v článku Ako zaregistrovať zariadenie.

Aké zariadenia sú podporované?

–  malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW

– zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú spotrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome

 

Na stránke www.zelenadomacnostiam.sk je priebežne aktualizovaný zoznam oprávnených zariadení pre projekt Zelená domácnostiam II. Zápis do zoznamu oprávnených zariadení je bezplatný. Zaregistrované budú všetky prihlásené zariadenia, ktoré splnia požadované podmienky. Nevyhnutné je doložiť všetky relevantné dokumenty na posúdenie splnenia technických podmienok. Ak v zozname niektoré zariadenie nie je uvedené, je možné, že nespĺňa technické podmienky alebo zatiaľ nikto nepožiadal o jeho zaregistrovanie.

Vytlačiť