UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre pilotný projekt Zelená domácnostiam, ktorý v roku 2018 skončil. Aktuálne informácie k projektu Zelená domácnostiam II sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

O zaregistrovanie a vymazanie zo zoznamu zariadení môže požiadať každý, kto predloží žiadosť a doloží všetky relevantné doklady.

 1. Zoznámte sa s podmienkami podpory

  Uistite sa, či zariadenie spĺňa technické podmienky uvedené v Podmienkach registrácie do zoznamu oprávnených zariadení v rámci Národného projektu Zelená domácnostiam II.

 2. Preverte si, či zariadenie, ktoré chcete zaregistrovať už nie je v zozname uvedené

  Zoznam oprávnených zariadení je priebežne aktualizovaný. Zariadenie bude do zoznamu zaregistrované na základe schválenia prvej kompletne predloženej žiadosti. SIEA očakáva, že medzi prvými zašlú žiadosti o registráciu zariadení ich výrobcovia a hlavní distribútori. SIEA preto odporúča záujemcom o registráciu priebežne sledovať, či sa ich zariadenie v zozname už nenachádza.

 3. Pripravte si potrebné doklady k zariadeniu

  K registrácii zariadenia potrebujete najmä doklad o výkone vydaný akreditovanou skúšobňou a vyhlásenie o zhode. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Podmienkach registrácie do zoznamu oprávnených zariadení v rámci Národného projektu Zelená domácnostiam II.

 4. Vyplňte formulár žiadosti o registráciu zariadenia

  Pre plynulé vybavovania žiadostí o registráciu zariadení je dôležité, aby boli vyplnené všetky položky formulára a aby žiadosť obsahovala doklady potrebné na preukázanie splnenia všetkých relevantných technických podmienok. Žiadosť o registráciu zariadenia je potrebné vyplniť elektronicky, vytlačiť a podpísanú kontaktnou osobou, vrátane povinných príloh, doručiť na pracovisko SIEA v Banskej Bystrici osobne, alebo poštou.

 5. SIEA skontroluje žiadosť a doručené doklady

  Ak ešte nie je zariadenie zaregistrované v zozname oprávnených zariadení, SIEA skontroluje doručené doklady. V prípade, že neboli doručené doklady, ktoré preukazujú splnenie všetkých relevantných technických podmienok, alebo zariadenie nespĺňa požadované podmienky, SIEA informuje žiadateľa o dôvodoch nezaregistrovania zariadenia elektronicky na adresu uvedenú v žiadosti o registráciu zariadenia.

 6. SIEA zaregistruje zariadenie do zoznamu

  Ak dané zariadenie ešte nie je zaregistrované a vaša žiadosť je kompletná, SIEA zaregistruje zariadenie do zoznamu do 60 kalendárnych dní od doručenia žiadosti. Zariadenie registruje SIEA do zoznamu zariadení v poradí, v akom boli doručené žiadosti o registráciu zariadenia. Zaregistrované zariadenie SIEA zverejní v zozname zariadení pri jeho najbližšej aktualizácii. O zaregistrovaní zariadenia do zoznamu zariadení SIEA neupovedomuje žiadateľa o registráciu.

 7. Vymazanie zariadenia zo zoznamu

  Pravidlá vymazania zariadenia zo zoznamu oprávnených zariadení sú definované v Podmienkach registrácie do zoznamu oprávnených zariadení v rámci Národného projektu Zelená domácnostiam II. Vymazanie zariadenia môže byť vykonané zo strany SIEA, alebo na základe schválenia kompletne predloženej žiadosti o vymazanie zariadenia. Žiadosť o vymazanie spolu s potvrdením od výrobcu je potrebné doručiť osobne alebo poštou na pracovisko SIEA Banská Bystrica. Zoznam zariadení určených na vymazanie je zverejnený po dobu 30 dní pre dňom vymazania a je priebežne aktualizovaný.

Vytlačiť