UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre pilotný projekt Zelená domácnostiam, ktorý v roku 2018 skončil. Aktuálne informácie k projektu Zelená domácnostiam II sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

Registrácia do zoznamu oprávnených zhotoviteľov na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rámci národného projektu Zelená domácnostiam je spustená.

 

Do zoznamu oprávnených zhotoviteľov je možné zhotoviteľa zaregistrovať po vyplnení a zaslaní žiadosti o uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok a následnom doručení podpísanej zmluvy o preplácaní poukážok. Podrobné informácie o postupe pri podávaní žiadosti sú zverejnené v časti Ako zaregistrovať zhotoviteľa.

Požiadavky na zhotoviteľov vyplývajú zo Všeobecných podmienok na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Základný obsahový rámec práv a povinnosti zmluvných strán pri preplácaní poukážok je uvedený na stránke v časti Zmluva o preplácaní. Návrh zmluvy o preplácaní poukážok SIEA žiadateľom zašle po doručení žiadosti o uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok.

 

Pri prvej registrácii zhotoviteľa je potrebné vyplniť Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok. Žiadosť je potrebné doručiť spolu s povinnými prílohami osobne alebo poštou na niektorú z nižšie uvedených adries:

Na stiahnutie
Žiadosť uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok Zelená domácnostiam .xls
Čestné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby, že bude vykonávať inštalácie zariadení pre zhotoviteľa .doc

 

Pre účely vykonania zmeny v už uzatvorenej zmluve o preplácaní poukážok, je potrebné vyplniť žiadosť, ktorá je k dispozícií na stiahnutie. Pre vykonanie zmien môžu byť definované povinné prílohy, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o zmenu údajov.

Na stiahnutie
Žiadosť o vykonanie zmeny v zmluve o preplácaní poukážok .xls
Čestné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby, že bude vykonávať inštalácie zariadení pre zhotoviteľa .doc

 

Ak chcete zmeniť kontaktné údaje osoby, ktorá za zhotoviteľa komunikuje so SIEA, je potrebné elektronicky vyplniť Žiadosť o zmenu kontaktných údajov evidovaných v informačnom systéme Zelená domácnostiam. Žiadosť je nutné vyplniť elektronicky a doručiť podpísanú v tlačenej forme.

Na stiahnutie
Žiadosť o vykonanie zmeny kontaktných údajov evidovaných v informačnom systéme Zelená domácnostiam

Obálky so žiadosťou viditeľne označte textom podľa predmetu žiadosti. Žiadosti je potrebné doručiť spolu s povinnými prílohami osobne alebo poštou na niektorú z uvedených adries:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetických činností

Bajkalská 27,

827 99 Bratislava

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia energetických činností

Rudlovská cesta 53

974 28  Banská Bystrica

 

Ak chcete doplniť alebo zmeniť vaše kontaktné údaje (jedno telefónne číslo a jednu e-mailovú adresu) určené pre verejnosť, ktoré sú k dispozícii v Zozname oprávnených zhotoviteľov na stránke zelenadomacnostiam.sk, je potrebné na adresu zhotovitelia@siea.gov.sk zaslať e-mail s vyjadrením súhlasu so zverejnením. Súhlas postačuje zaslať elektronicky z e-mailovej adresy, ktorá je uvedená ako vaša kontaktná adresa v žiadosti o uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok. V predmete správy uveďte text „kontaktne udaje pre verejnost“. Pripájame príklad textu správy:

„Súhlasíme s tým, aby boli v zozname oprávnených zhotoviteľov projektu Zelená domácnostiam zverejnené ako kontaktné údaje určené pre verejnosť  e-mailová adresa  a telefónne číslo, ktoré sme uviedli v zmluve o preplácaní poukážok.“
alebo
„Žiadame o zverejnenie nasledujúcich kontaktných údajov určených pre verejnosť v zozname oprávnených zhotoviteľov projektu Zelená domácnostiam: e-mail…., telefónne číslo…“

 

Zaujímate sa o registráciu do zoznamu zhotoviteľov a potrebujete poradiť?

 

Vytlačiť