UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre pilotný projekt Zelená domácnostiam, ktorý v roku 2018 skončil. Aktuálne informácie k projektu Zelená domácnostiam II sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

Usmernenie k zasielaniu aktuálnych osvedčení odborne spôsobilých osôb
30. januára 2019
Aj v pokračovaní národného projektu Zelená domácnostiam II môžu zhotovitelia zabezpečiť inštaláciu zariadení len prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, ktoré majú platné osvedčenie.

Formuláre oznámení o uvedení malého zdroja do prevádzky
21.12.2017
V roku 2018 pribudla nová povinná príloha k žiadosti o príspevok na fotovoltický systém – kópia oznámenia o uvedení malého zdroja do prevádzky v zmysle odseku6 § 4a zákona č. 309/2009 Z. z., ktoré majú domácnosti odosielať distribučným spoločnostiam.

Vyhlásenie zhotoviteľa o osobnom a majetkovom prepojení – príloha žiadosti o preplatenie
5.9.2016
V súvislosti s výkonom kontroly, ktorá sa zameriava na poskytovanie štátnej pomoci, bola doplnená nová povinná príloha žiadostí o preplatenie poukážky – vyhlásenie zhotoviteľa o osobnom alebo majetkovom prepojení zhotoviteľa a domácnosti, kde bola vykonaná inštalácia zariadenia.

Usmernenie pre zhotoviteľov k doručovaniu žiadostí o preplatenie poukážky
2. júna 2016
S cieľom dostatočným spôsobom ozrejmiť, aký dátum je rozhodujúci pri podaní žiadosti o preplatenie poukážky  SIEA vydala usmernenie pre zhotoviteľov. Rozhodujúci je dátum doručenia osobne na pracovisko SIEA a dátum podania žiadosti o preplatenie na poštovú prepravu.

Usmernenia pre zhotoviteľov k vyhotovovaniu faktúr a dokladov o inštalácii
28. januára 2016
S cieľom zjednodušiť a urýchliť posudzovanie žiadostí o preplatenie poukážok v rámci projektu Zelená domácnostiam SIEA vydala usmernenie pre zhotoviteľov k vyhotovovaniu faktúr a dokladov o inštalácii zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Usmernenie pre zhotoviteľov k poskytovaniu informácií o projekte Zelená domácnostiam
30. novembra 2015
S cieľom stanoviť rovnocenné podmienky pre všetkých zhotoviteľov, ktorí propagujú možnosti získať príspevok na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach z projektu Zelená domácnostiam, vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra usmernenie k pravidlám poskytovania informácií.

Vytlačiť