Formuláre oznámení o uvedení malého zdroja do prevádzky
25.februára 2019
Súčasťou žiadosti o preplatenie poukážky v prípade fotovoltických panelov je kópia oznámenia o uvedení malého zdroja do prevádzky v zmysle odseku6 § 4a zákona č. 309/2009 Z. z., ktoré majú domácnosti odosielať distribučným spoločnostiam.

Vyhlásenie zhotoviteľa o osobnom a majetkovom prepojení – príloha žiadosti o preplatenie
25. februára 2019
V súvislosti s výkonom kontroly, ktorá sa zameriava na poskytovanie štátnej pomoci, bola doplnená nová povinná príloha žiadostí o preplatenie poukážky – vyhlásenie zhotoviteľa o osobnom alebo majetkovom prepojení zhotoviteľa a domácnosti, kde bola vykonaná inštalácia zariadenia.

Usmernenia pre zhotoviteľov k vyhotovovaniu faktúr a dokladov o inštalácii
25. februára 2019
S cieľom zjednodušiť a urýchliť posudzovanie žiadostí o preplatenie poukážok v rámci projektu Zelená domácnostiam II SIEA vydala usmernenie pre zhotoviteľov k vyhotovovaniu faktúr a dokladov o inštalácii zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Usmernenie pre zhotoviteľov k poskytovaniu informácií o projekte Zelená domácnostiam II
25. februára 2019
S cieľom stanoviť rovnocenné podmienky pre všetkých zhotoviteľov, ktorí propagujú možnosti získať príspevok na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach z projektu Zelená domácnostiam II, vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra usmernenie k pravidlám poskytovania informácií.

Usmernenie k zasielaniu aktuálnych osvedčení odborne spôsobilých osôb
30. januára 2019
Aj v pokračovaní národného projektu Zelená domácnostiam II môžu zhotovitelia zabezpečiť inštaláciu zariadení len prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, ktoré majú platné osvedčenie.

Vytlačiť