Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

SIEA vyzýva na registráciu kotlov na biomasu a meničov napätia v projekte Zelená domácnostiam

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) aktualizovala podmienky registrácie zariadení, na ktoré bude možné získať podporu z projektu Zelená domácnostiam. Doplnené boli podmienky registrácia kotlov na biomasu a registrovať sa po novom budú aj meniče napätia v systémoch na výrobu elektriny.

Vytvorenie zoznamu oprávnených zariadení, ku ktorým výrobcovia, dovozcovia či predajcovia predkladajú dokumenty potvrdzujúce, že spĺňajú podmienky podpory vrátane európskych environmentálnych kritérií, umožňuje zásadne znížiť administratívnu záťaž žiadateľov a urýchľuje proces posudzovania žiadostí. Zoznam oprávnených zariadení je priebežne aktualizovaný na stránke zelenadomacnostiam.sk.

„Popri výzve na registráciu kotlov na biomasu zverejňujeme po prvý raz aj výzvu na registráciu meničov napätia, ktoré sú používané ako súčasť inštalácie zariadení na výrobu elektriny a patria medzi oprávnené výdavky. Zároveň pokračujeme v registrácii tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov, veterných turbín a slnečných kolektorov. Od augusta bolo do zoznamu zaevidovaných 1100 oprávnených zariadení, v procese posudzovania je ďalších 1800 žiadostí,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Nový projekt Zelená domácnostiam je v prípravnej fáze. SIEA plánuje v krátkom čase zverejniť všeobecné podmienky podpory a otvoriť registráciu oprávnených zhotoviteľov. Dlhšie obdobie prípravy súvisí aj s tým, že SIEA je v novom programovom období 2021 – 2027 povinná postupovať v súlade s pravidlami DNSH (z anglického Do No Significant Harm), ktorých cieľom je nepoškodzovať ciele EÚ v oblasti ochrany životného prostredia. Pre aktivity, ktoré sú financované prostredníctvom Programu Slovensko, sú tieto pravidlá zhrnuté na webovom sídle eurofondy.sk v Metodickom usmernení k uplatňovaniu zásady „Nespôsobovať významnú škodu“, ktoré Ministerstvo regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky aktualizovalo 10. októbra 2023.

Z neho vychádzajú aj doplnené podmienky registrácie zariadení v projekte Zelená domácnostiam, ktoré SIEA zverejnila 19. októbra 2023. Podporené môžu byť kotly na biomasu, ktoré sú zaregistrované v Európskom registri výrobkov s energetickým označením (databáza EPREL) v triede energetickej účinnosti A+ a vyššej. Poukážku na kotly na biomasu budú môcť domácnosti využiť len v prípade, že nimi nahradia kotol na spaľovanie alebo spoluspaľovanie fosílnych palív. Hoci je registrácia otvorená aj pre kotly na splyňovanie kusového dreva, podľa DNSH bude ich inštaláciu možné podporiť len v domácnostiach ohrozených energetickou chudobou potom, čo bude známa definícia energetickej chudoby a nastavené podmienky pre ich podporu.

Pri opatreniach týkajúcich sa výroby elektriny zo solárnej energie, alebo výroby elektriny z veternej energie platí, že podporený projekt musí podľa DNSH používať iba zariadenia a súčiastky, ktoré sú trvácne, dajú sa ľahko rozobrať a rekonštruovať. V rámci efektívneho nakladania so zdrojmi sa očakáva životnosť meničov napätia aspoň 10 rokov. Ak sú meniče napätia nevyhnutnou súčasťou inštalácií s fotovoltickými panelmi a veternými turbínami, SIEA odporúča, aby zhotoviteľ ešte pred inštaláciou preveril, či sú už v zozname zaregistrované. V prípade, že nie sú, je potrebné SIEA doručiť žiadosť o zaregistrovanie meniča napätia s vyhlásením výrobcu, alebo autorizovaného zastúpenia o predpokladanej životnosti meniča napätia minimálne 10 rokov.