Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Podmienky pre bytové domy

Podmienky podpory

Základné podmienky podpory pre bytové domy

Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE sú

  • fotovoltické panely NOVÉ
  • slnečné kolektory
  • kotly na spaľovanie biomasy vo forme peliet NOVÉ
  • tepelné čerpadlá NOVÉ
 
Malým zariadením v bytových domoch je zariadenie
 
  • na výrobu elektriny pokrývajúce potrebu elektriny v budove, maximálne do výkonu 1 MW
  • na výrobu tepla v budove pokrývajúce potrebu energie pre budovu užívanú fyzickými osobami na bývanie, maximálne do výkonu 1 MW

Oprávneným subjektom na poskytnutie príspevku je

  • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome podľa zákona číslo 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení,
  • vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom bytového domu, s ktorým majú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome uzavretú zmluvu o výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z.
 

Domácnosti sa podpisom zmluvy zaväzujú prevádzkovať zariadenie v súlade s aktualizovanými podmienkami podpory minimálne počas 5 rokov od účinnosti zmluvy. NOVÉ

Bytový dom musí byť evidovaný v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky.

Inštaláciu musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. Inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky.

Súčasťou žiadosti o preplatenie poukážky musí byť energetický audit s predpísanými náležitosťami. V ňom musí byť uvedené množstvo využiteľnej energie vyrobenej v zariadení na využitie OZE a odporúčaný výkon zariadenia so zohľadnením potenciálu úspor v budove. Odporúčaný výkon musí byť navrhnutý tak, aby bolo minimálne 80 % energie vyrobenej v zariadení na využitie OZE spotrebovaných v bytovom dome. NOVÉ

Pomoc je určená pre domácnosti, preto bytový dom ani žiaden byt alebo nebytový priestor nesmú byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby, s výnimkou právnickej osoby, ktorou je obec alebo vyšší územný celok. Byt ani nebytový priestor nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu.

Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.

V bytovom dome pripojenom na systém centralizovaného zásobovania teplom nemôže dôjsť inštaláciou zariadenia k porušeniu podmienok skončenia odberu tepla podľa §20 Zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike.

Základné sadzby a maximálne príspevky
Hodnota poukážky je závislá od výkonu zariadenia a splnenia podmienok zvýhodnenia
Základné sadzby bez zvýhodneniaZvýhodnenie +15 % *
Sadzba €/kWMaximálny príspevokSadzba €/kWMaximálny príspevok
Fotovoltický panel500 €/kWmaximálne 1 kW na byt575 €/kWmaximálne 1 kW na byt
Slnečný kolektor500 €/kWmaximálne 1 kW na byt575 €/kWmaximálne 1 kW na byt
Kotol na biomasu100 €/kWmaximálne 5 kW na byt
Tepelné čerpadlo380 €/kWmaximálne 5 kW na byt437 €/kWmaximálne 5 kW na byt

* Zvýhodnenie 15 % pre domácnosti v bytových domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá. (článok E, odsek 6 všeobecných podmienok)

Potrebujete pomôcť?