Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Registrácia zhotoviteľov

Zabezpečujete inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a chcete sa zapojiť do pokračovania projektu Zelená domácnostiam? Zaregistrujte sa do nového zoznamu oprávnených zhotoviteľov. Registrácia prebieha elektronicky.

Môžete si vytvoriť alebo aktualizovať profil v novom informačnom systéme a po jeho schválení vám pošleme návrh zmluvy o preplácaní poukážok. Po uzatvorení zmluvy ju zverejníme v centrálnom registri zmlúv a obratom vás zaradíme do zoznamu zhotoviteľov.

Pri registrácii sú dve možnosti:

Ak ste doteraz neboli oprávneným zhotoviteľom, vytvorte si nový profil.

Ak už ste oprávneným zhotoviteľom a chcete pokračovať, vaše údaje sme preniesli a môžete si vytvoriť nový profil a údaje aktualizovať.

Kliknite na tlačidlo Registrovať zhotoviteľa (vpravo hore). Na prístup k vytvoreniu profilu v novom systéme slúžiacom na uzatvorenie novej Zmluvy o preplácaní poukážok používate rovnaké prístupové údaje ako v pôvodnom informačnom systéme, ktorý slúži pre potreby dokončenia administrácie neukončených žiadostí o preplatenie poukážok. 

Novinky

Prílohy, osvedčenie a čestné prehlásenie odborne spôsobilej osoby vkladáte do profilu elektronicky.

Upozornenie

Údaje v profile vypĺňajte a aktualizujte dôsledne. Po schválení nového respektíve aktualizovaného profilu zhotoviteľa a uzatvorení zmluvy o preplácaní poukážok budete môcť akúkoľvek zmenu profilu (okrem bankového kontaktu, ktorý si vyžaduje podpísanie dodatku k zmluve) vykonať výlučne sami. Avšak všetky nasledujúce zmeny profilu sa budú dať vykonávať až po spustení nového informačného systému v 2. fáze národného projektu s predpokladaným termínom v prvom štvrťroku 2024.

Na stiahnutie:

Čestné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby, že bude vykonávať inštalácie zariadení pre zhotoviteľa
zverejnené 27.10.2023 | 86 kB | DOCX
Manuál registrácia zhotoviteľov
zverejnené 30.10.2023 | 964 kB | PDF

Ako zaregistrovať zhotoviteľa

Oprávneným zhotoviteľom sa môžete stať a predpoklady na uzavretie zmluvy so SIEA o preplácaní poukážok spĺňate, ak ste fyzickou alebo právnickou osobou podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov registrovanou v SR alebo inom členskom štáte EÚ a zabezpečíte si, aby pre vás inštaláciu zariadení vykonávali odborne spôsobilé osoby alebo sám patríte medzi odborne spôsobilé osoby, ktoré majú vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnejšie požiadavky sú uvedené vo Všeobecných podmienkach na podporu obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

V zmluve o preplácaní poukážok sú zadefinované práva a povinnosti zmluvných strán , ale aj osobitné dojednania s domácnosťami týkajúce sa zmluvy o inštalácii a pravidlá poskytovania informácií a komunikácie s tretími osobami. Návrh Zmluvy o preplácaní poukážok vám zašleme po schválení profilu zhotoviteľa.
Na stiahnutie:

Kliknite na modré tlačidlo Registrovať zhotoviteľa (vpravo hore). Prihlasovacie meno je vaše IČO a heslo si vytvoríte sami. Pri uvádzaní obchodného mena žiadateľa a sídla vychádzajte z informácií uvedených v obchodných a živnostenských registroch. Uveďte aktívnu emailovú adresu, na ktorú príde potvrdzujúci email, ktorý je potrebné potvrdiť. Údaje z profilu zhotoviteľa budú použité v zmluve a ďalších dokumentoch, ako aj v informačnom systéme, prostredníctvom ktorého budete vedieť po spustení nového informačného systému spravovať svoj profil a predložené poukážky od domácností. Údaje je preto potrebné vyplniť správne a úplne.

Pri vypĺňaní alebo úprave profilu dbajte na to, aby osoby konajúce v mene žiadateľa boli osoby, ktoré budú podpisovať zmluvu o preplácaní poukážok a ktoré sú na tento účel oprávnené konať v mene žiadateľa. Do profilu je potrebné uviesť aj informácie o kontaktnej osobe, ktorá bude v prípade potreby zodpovedná za komunikáciu medzi SIEA a zhotoviteľom. Osobitnú pozornosť venujte uvedeniu čísla účtu, na ktorý budú poukazované platby za poukážky.

Ak ste mali  podpísanú zmluvu o preplácaní poukážok v predchádzajúcom projekte Zelená domácnostiam, poslali sme vám výzvu na úpravu profilu emailom.. Vaše prihlasovacie meno je  IČO a heslo používate rovnaké ako v prechádzajúcom projekte. K dispozícii máte zjednodušenú registráciu. Vaše údaje z pôvodného informačného systému sú v novom registračnom formulári vyplnené je však potrebné venovať dôkladnú pozornosť ich kontrole.

Prípadné zmeny, ktoré by chceli vykonať už po finálnom schválení profilu, sa budú dať vykonávať až v čase, keď bude prístupný nový informačný systém. O termíne spustenia nového informačného systému budete včas informovaní.

Platné osvedčenie odborne spôsobilej osoby a jej čestné vyhlásenie, že bude pre vás vykonávať inštaláciu zariadenia, vkladáte naskenované priamo do vášho profilu. Odborne spôsobilé osoby už nebudú uvedené priamo v zmluve o preplácaní poukážok, ale evidované len vo vašom profile.

Pre zabezpečenie bezproblémovej a plynulej registrácie zhotoviteľov je dôležité, aby boli profily zhotoviteľov vyplnené správne a úplne. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vypĺňania žiadosti, kontaktujte pracovníkov SIEA  emailom na adrese zhotovitelia@siea.gov.sk alebo na telefónnom čísle 0905 997 432 v Bratislave .

Ak bude váš profil schválený, zašleme vám podpísanú zmluvu o preplácaní poukážok na podpis v tlačenej forme v dvoch vyhotoveniach na adresu uvedenú v profile ako adresu sídla spoločnosti, vo výnimočných prípadoch na adresu určenú na zasielanie pošty. V prípade, že je potrebné zaslať zmluvnú dokumentáciu na inú adresu, než je adresa sídla spoločnosti, požiadajte o úpravu doručovacej adresy elektronicky, na email zhotovitelia@siea.gov.sk

Doručené dve vyhotovenia zmluvy musí podpísať osoba, ktorá je oprávnená konať v mene žiadateľa. Preto je dôležité, aby boli údaje o osobách oprávnených podpísať zmluvu uvedené správne už v profile zhotoviteľa. Obálku s jedným podpísaným vyhotovením zmluvy viditeľne označte textom „Registrácia zhotoviteľa “ a doručte na adresu pracoviska v Bratislave.

SIEA doručenú zmluvu zverejní v Centrálnom registri zmlúv. Vaša zmluva bude účinná na druhý deň po zverejnení.

Na základe účinnej zmluvy budete zaradený do zoznamu oprávnených zhotoviteľov. SIEA zoznam oprávnených zhotoviteľov zverejňuje a priebežne aktualizuje na stránke www.zelenadomacnostiam.sk. Registrácia zhotoviteľov bola otvorená 30.10.2023. Zoznam zatiaľ nie je dostupný, čoskoro bude zverejnený.

Potrebujete pomôcť?