Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Registrácia meničov napätia

SIEA otvorila dňa 19. októbra 2023 registráciu meničov napätia, ktoré môžu byť súčasťou podporovaných inštalácií zariadení na výrobu elektriny v projekte Zelená domácnostiam v prípade, že splnia európske environmentálne požiadavky a bude preukázaná ich predpokladaná životnosť minimálne 10 rokov.

Pri meničoch, pre ktoré bude v rámci registrácie doložená požadovaná dokumentácia a budú zverejnené v zozname overených meničov, nebude potrebné preukazovať splnenie podmienok k žiadosti o preplatenie. Cieľom SIEA je znížiť počet dokladov, ktoré je potrebné predkladať k žiadosti o preplatenie.

Európske environmentálne požiadavky (DNSH)

SIEA je v novom programovom období 2021 – 2027 povinná postupovať v súlade s pravidlami DNSH (z anglického Do no significant harm), ktorých cieľom je nepoškodzovať ciele EÚ v oblasti ochrany životného prostredia. Pre aktivity, ktoré sú financované prostredníctvom Programu Slovensko, sú tieto pravidlá zhrnuté v Metodickom usmernení k uplatňovaniu zásady „Nespôsobovať významnú škodu“ dostupnom na stránke eurofondy.gov.sk.

V rámci efektívneho nakladania so zdrojmi sa očakáva životnosť meničov napätia aspoň 10 rokov, ktoré sa preukazuje potvrdením výrobcu, alebo oprávneného zástupcu o predpokladanej životnosti zariadenia. Potvrdenie o životnosti je možné nahradiť aj štandardnou zárukou v trvaní 10 rokov.

Postup pre registrácii meničov napätia

Zápis do zoznamu meničov napätia je bezplatný a prebieha elektronicky na základe zaslania žiadosti a povinných príloh potrebných na preukázanie splnenia relevantných technických podmienok na e-mailovú adresu menice@siea.gov.sk

Na stiahnutie:

Formulár žiadosti o registráciu meničov napätia
zverejnené 14.05.2024 | 182 kB | XLS

Povinné prílohy:

  1. Vyhlásenie výrobcu, alebo jeho autorizovaného zástupcu o predpokladanej životnosti meniča napätia minimálne 10 rokov s uvedením výrobcu, výrobného typy a výstupného výkonu.
  2. Za preukázanie životnosti sa považuje aj poskytnutá štandardná záruka v trvaní minimálne 10 rokov.
  3. Pokiaľ je údaj o životnosti, alebo záruke uvedený na technickom liste výrobku, je tento dokument jedinou povinnou prílohou pre registráciu meniča napätia.