Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Časté otázky

V novom národnom projekte Zelená domácnostiam platia nové všeobecné podmienky, čo si vyžaduje inováciu informačného systému. Podmienky bolo možné uzatvoriť len nedávno, pretože pre aktuálne programové obdobie európskej podpory boli stanovené na európskej úrovni nové pravidlá a bolo potrebné dôsledne nastaviť metodické postupy pre ich uplatňovanie v Programe Slovensko aj v národnom projekte. Cieľom inovácie informačného systému je zároveň zjednodušiť registráciu žiadostí a znížiť chybovosť pri vypĺňaní údajov o mieste inštalácie.

Vydávanie a preplácanie poukážok z nového projektu sa začne až po spustení nového informačného systému zohľadňujúceho aktuálne podmienky podpory.

Spôsob vydávania zostáva nezmenený. Po vyplnení elektronického formulára žiadosti dostane domácnosť prístupové údaje do informačného systému, prostredníctvom ktorého môže žiadosť skontrolovať, upraviť a získať aj kód na aktiváciu vydania poukážky. Aktivačný kód odovzdá zhotoviteľovi na aktiváciu vydania poukážky. Aktivovať vydanie poukážky budú môcť zhotovitelia až po spustení nového informačného systému.

Momentálne je k dispozícii pôvodný systém na registráciu žiadostí o poukážku, využívaný v národnom projekte v rokoch 2015 až 2023. Tento systém sme nechali otvorený, pretože v poslednom období slúžil na predbežnú evidenciu záujmu domácností. Avšak upozorňujeme, že v registračnom formulári nie sú uvedené aktuálne podmienky podpory ani aktuálne sadzby podpory, a teda aj sumy uvedené ako predpokladaná hodnota poukážky nie sú aktuálne. Žiadosť o poukážku síce môžete predbežne zaregistrovať aj prostredníctvom pôvodného informačného systému, ale nie je to potrebné a nezískate tým žiadnu výhodu. Nový projekt Zelená domácnostiam začína a prostriedkov je dostatok. Na poukážky pre domácnosti bude k dispozícii 151 miliónov eur.

Domácnostiam, ktoré využili na registráciu žiadosti pôvodný informačný systém a budú mať platné žiadosti, bude doručená výzva, aby aktualizovali svoje údaje a potvrdili, že súhlasia s novými podmienkami podpory. Následne ich žiadosti budú prenesené do nového systému. Platnosť podaných žiadostí je 18 mesiacov. Poradie žiadostí v zásobníku nemá vplyv na vydávanie poukážok.

V novom projekte Zelená domácnostiam je na inštalácie v Bratislavskom samosprávnom kraji vyčlenených 58 miliónov eur. Avšak žiadosti budú môcť vyplniť až v novom informačnom systéme s aktuálnymi podmienkami aj sumami podpory. Registrácia žiadostí a ani zásobník žiadostí pre tento región nie sú dostupné preto, pretože v projekte Zelená domácnostiam v predchádzajúcom období neboli domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji oprávnené žiadať o poukážky.

Áno, v súlade s aktuálnymi podmienkami projektu je možné inštaláciu zrealizovať už pred vydaním poukážky, avšak najskôr od 30.10.2023, kedy boli po prvý raz zverejnené všeobecné podmienky nového projektu a zároveň bola otvorená registrácia zhotoviteľov. Dôvodom tejto zásadnej zmeny bola snaha čo najskôr pokračovať v podpore zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Avšak naďalej platí, že poukážku bude možné využiť len na inštaláciu oprávnených zariadení prostredníctvom oprávnených zhotoviteľov.

SIEA bude kontrolovať, či sú zhotoviteľ a zariadenie uvedené v zoznamoch k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. Odporúčame, aby ste sa pred podpisom zmluvy o inštalácii uistili, že zhotoviteľ spĺňa podmienky, aby mohol byť zaradený do zoznamu oprávnených zhotoviteľov a že podal žiadosť o uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok. Aj v prípade zariadenia si preverte, či spĺňa podmienky, aby mohlo byť zaradené do zoznamu oprávnených zariadení. Ak si nie ste istí, odporúčame zvoliť iného zhotoviteľa a zariadenie, prípadne odložiť inštaláciu na neskôr.

Informačný systém neumožní vyplniť žiadosť a vydať  poukážku v prípade, ak na rovnakom mieste inštalácie už pre ten istý druh zariadenia eviduje platnú poukážku alebo poukážku, ktorá bola preplatená v rámci projektov Zelená domácnostiam.

Poukážku z projektu Zelená domácnostiam je možné využiť len na zariadenie, ktoré nebolo podporené z projektu Obnov dom. Informácie o možnostiach, ako kombinovať podporu, sú uvedené na webovej stránke programu Obnov dom .

Žiadaná suma bude upravená na základe výkonu reálne inštalovaného zariadenia a zároveň môže byť upravená aj z dôvodu neoprávnených výdavkov alebo nesplnenia podmienok uprednostnenia vyššou sadzbou.

Nie, kúpu a inštaláciu zariadenia v rámci projektu Zelená domácnostiam musí realizovať zhotoviteľ, ktorý má v čase podávania žiadosti o preplatenie poukážky so SIEA podpísanú zmluvu.

Nie, projekt Zelená domácnostiam poskytuje príspevok na rodinný dom, nie na samostatný byt v rodinnom dome.

Áno, v prípade že je nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva inak, ako rodinný dom, napríklad rekreačný dom, chata alebo iná budova slúžiaca na rodinné bývanie a bude preukázané, že v nehnuteľnosti má trvalý pobyt minimálne jedna osoba domácnosti. Domácnosť to môže preukázať dokladom o trvalom pobyte alebo kópiou občianskeho preukazu, ak miesto trvalého pobytu nevyplýva z overovacej doložky na Zmluve o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia.

Nie, pretože sa nedá potvrdiť budúci účel využitia na rodinné bývanie a ani vylúčiť využívanie na podnikateľské účely.

Môže. Žiadaná suma na žiadosti o preplatenie bude vypočítaná podľa výkonu inštalovaného zariadenia. V prípade inštalácie zariadenia s vyšším výkonom, bude stanovená hranica žiadanej sumy sumou na poukážke.

Projekt Zelená domácnostiam je zameraný na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Inštaláciou zariadenia na využívanie OZE v rodinnom dome alebo bytovom dome sa preto rozumie dodávka a montáž všetkých komponentov, ktoré sú funkčne prepojené a umožňujú využívanie vyrobenej elektriny alebo tepla v rodinnom dome alebo využívanie vyrobenej elektriny alebo tepla v bytovom dome, ku ktorému sa viaže vydaná poukážka.

Pri poskytovaní podpory budú zvýhodnené domácnosti pri inštalácii bezemisných zariadení v  oblasti riadenia kvality ovzdušia, alebo ak domácnosť prestane využívať tuhé palivá. Po splnení niektorej z vyššie uvedenej podmienky bude zvýšená základná sadzba o 15 %.

Zoznam oblastí riadenia kvality ovzdušia eviduje a každoročne zverejňuje Slovenský hydrometeororologický ústav na svojom webovom sídle www.shmu.sk v časti Riadenie kvality ovzdušiaOblasti riadenia kvality ovzdušia sú v zozname označené rizikovým stupňom 3.

Splnenie podmienok umožňujúcich zvýhodnenie vyššou sadzbou bude kontrolované pri procese schvaľovania žiadosti o preplatenie poukážky. Kontrolovaný bude súlad so Všeobecnými podmienkami, platnými v čase vydania poukážky. V prípade, že nebude splnenie niektorej z označených podmienok preukázané požadovanými dokladmi, výška poukážky bude upravená na základnú sadzbu.

Štandardná maximálna podpora pri fotovoltickej inštalácii je na úrovni 3 kW inštalovaného výkonu. Inštalovaný výkon znamená súčet výkonov jednotlivých nainštalovaných fotovoltických panelov. V prípade spotreby elektrickej energie vyššej ako 3000 kWh/rok, preukázanej vyúčtovacou faktúrou, maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok, je 1 kW za každých 1000 kWh spotreby elektrickej energie, maximálne 7 kW. Napríklad pri ročnej spotrebe 4600 kWh bude maximálny podporovaný výkon 4 kW. V prípade kratšieho fakturačného obdobia ako 1 rok je možné spotrebu preukázať viacerými faktúrami. V novom informačnom systéme bude môcť domácnosť v žiadosti o vydanie poukážky na fotovoltický systém vo formulári označiť, že má vyššiu spotrebu ako 3000 kW/rok, a v tom prípade bude potrebné uviesť množstvo spotrebovanej elektrickej energie za rok. Aj na základe zadanej ročnej spotreby elektrickej energie bude automaticky stanovená maximálna suma na poukážke. Zároveň platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % nákladov na obstaranie a inštaláciu zariadenia, pričom preplatená suma vždy závisí aj od skutočne nainštalovaného výkonu zariadenia.

Áno, podpora z projektu bola rozšírená o tepelné čerpadlá vzduch – vzduch, ktoré splnia podmienky pre registráciu do zoznamu oprávnených zariadení. Poukážku bude možné využiť, ak bude zariadenie zaregistrované v zozname oprávnených zariadení ku dňu podania žiadosti o preplatenie. Zároveň platí, že tepelné čerpadlo vzduch – vzduch nemôže byť inštalované v budove s teplovodným vykurovacím systémom.

Zúženie podpory iba na inštaláciu kotla na spaľovanie biomasy vo forme peliet vyplýva z pravidiel DNSH (z anglického Do No Significant Harm), ktorých cieľom je nepoškodzovať ciele EÚ v oblasti ochrany životného prostredia. Pre aktivity, ktoré sú financované prostredníctvom Programu Slovensko, sú tieto pravidlá zhrnuté na webovom sídle eurofondy.sk v Metodickom usmernení k uplatňovaniu zásady „Nespôsobovať významnú škodu“, ktoré Ministerstvo regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky aktualizovalo 10. októbra 2023. Z neho vychádzajú aj všeobecné podmienky podpory národného projektu. Podporené tak môžu byť iba kotly na spaľovanie peliet, ktoré sú zaregistrované v Európskom registri výrobkov s energetickým označením (databáza EPREL) v triede energetickej účinnosti A+ a vyššej. Poukážku na kotly na pelety budú môcť domácnosti využiť len v prípade, že nimi nahradia kotol na spaľovanie alebo spoluspaľovanie tuhých fosílnych palív. Kotly na splyňovanie kusového dreva a drevených brikiet bude možné v súlade s DNSH podporiť len v domácnostiach ohrozených energetickou chudobou potom, čo bude známa definícia energetickej chudoby a nastavené podmienky pre ich podporu. Aj v týchto prípadoch platí podmienka, že ním bude nahradený starý kotol na tuhé fosílne palivo.

Splnenie podmienky poskytnutia príspevku na kotol na pelety musí domácnosť preukázať fotografiou pôvodne zapojeného starého kotla na tuhé fosílne palivo (napríklad uhlie) v mieste inštalácie. Fotografiu  nahrá zhotoviteľ do informačného systému ako súčasť fotodokumentácie v rámci žiadosti o preplatenie poukážky.

Nie, v novom projekte nie je možné získať poukážku na kotol na pelety v rozostavanom rodinnom dome, pretože podľa nových európskych environmentálnych kritérií známych ako pravidlá DNSH môže byť kotol na pelety podporený len v prípade, že sa ním nahradí dovtedy používaný kotol na tuhé fosílne palivá. Podľa všeobecných podmienok podpory to musí domácnosť preukázať fotografiou pôvodne zapojeného starého kotla na tuhé fosílne palivo v mieste inštalácie.

V energetickom audite odborne spôsobilá osoba zhodnotí stav bytového domu, navrhne opatrenia zamerané na úsporu energie a odporučí výkon zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov tak, aby bol zohľadnený potenciál úspor v budove. Pri stanovovaní vhodného výkonu zariadenia tak bude počítať s navrhovanými opatreniami, ako keby boli vykonané. Ak úsporné opatrenia neboli realizované, audítor uvedie nižší inštalovaný výkon a aj príspevok bude nižší. Podmienka, že zariadenie bude podporené len do úrovne inštalovaného výkonu predpokladaného po vykonaní opatrení vyplývaz Programu Slovensko a je uplatnením princípu prvoradosti energetickej efektívnosti. Vlastníkov bytov má motivovať k vykonaniu úsporných opatrení ešte pred inštaláciou zariadení. Zároveň platí, že v audite musí byť odporúčaný výkon navrhnutý tak, aby bolo minimálne 80 % energie vyrobenej v zariadení na využitie OZE spotrebovaných v bytovom dome. Táto podmienka súvisí najmä s inštaláciou fotovoltických panelov.

V prípade inštalácie fotovoltických panelov môže byť maximálny podporovaný výkon do 1 kW na byt. V dome s 20-timi bytmi by to znamenalo potenciálnu podporu výkonu 20 kW, čo pri sadzbe 500 eur/kW predstavuje sumu 10 000 eur. Pre určenie hodnoty, ktorá bude preplatená, bude pri posudzovaní oprávnenosti výdavkov SIEA zohľadňovať výsledok energetického auditu, v ktorom musí audítor navrhnúť výkon zariadenia so zohľadnením úspor energie a zároveň tak, aby bolo minimálne 80 % energie vyrobenej v zariadení na využitie OZE spotrebovaných v bytovom dome. Ak audítor nájde možnosti energetických úspor a odporučí iný – nižší výkon, záväzný pre posúdenie oprávnenosti bude ten.

Príklad výpočtu:

Bytový dom s 20 bytovými jednotkami

Maximálny podporovaný výkon podľa počtu bytov: 20 kW

Maximálna hodnota poukážky podľa počtu bytov: 10 000 eur

Výkon odporúčaný v energetickom audite so zohľadnením potenciálu úspor energie: 12,5 kW

Oprávnená hodnota poukážky: 6 250 eur

Energetický audit musí zachytávať skutočný stav bytového domu pred inštaláciou zariadenia, vrátane spotreby energie v dome za predchádzajúci kalendárny rok. Zároveň platí, že navrhované opatrenia musia rešpektovať aktuálne požiadavky vyplývajúce z príslušnej legislatívy, zohľadňovať normatívne požiadavky a súčasný technologický pokrok. Rozsah auditu musí byť v súlade so všeobecnými podmienkami projektu.

Áno, audit môže byť predmetom komplexnej dodávky podporovaného zariadenia, ktorú zabezpečuje zhotoviteľ. Musí však ostať zachovaná podmienka, že je vypracovaný odborne spôsobilou osobou, ktorá má vydané osvedčenie a je zapísaná v zozname audítorov v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti.

Žiadateľom o príspevok z projektu Zelená domácnostiam nemôžu byť energetické komunity ani energetické spoločenstvá, ktoré sú samostatnou právnickou osobou, pretože vykonávajú hospodársku činnosť a môžu konkurovať iným subjektom na trhu. Ak by využili poukážku určenú pre domácnosti, mohla by byť narušená hospodárska súťaž. Energetické komunity a energetické spoločenstvá môžu požiadať o podporu z pripravovaného projektu Zelená podnikom alebo z dopytovo orientovaných výziev, v ktorých sú podmienky podpory nastavené v súlade so schválenými schémami štátnej pomoci.

Cieľom národného projektu Zelená domácnostiam  je zvýšiť inštalovaný výkon zariadení na využívanie OZE v domácnostiach. V prípade, ak je v bytovom dome, ktorý sa uchádza o poukážku, byt vo vlastníctve právnickej osoby, s výnimkou mesta alebo obce, bola by to neoprávnená podpora. V bytovom dome, ktorý žiada o poukážku, nemôže byť byt ani vo vlastníctve družstva, pretože právnickou osobou je aj bytové družstvo. Uvedenú podmienku musí bytový dom spĺňať minimálne v deň predloženia žiadosti o poukážku a dva roky od dátumu uvedeného na doklade o inštalácii zariadenia v domácnosti a jeho uvedení do prevádzky. Informácie o ďalších podmienkach súvisiacich napríklad s vlastníctvom alebo prenájmom bytov a nebytových priestorov sa uvádzajú vo Všeobecných podmienkach projektu v bode  D.2.

Nie, z projektu Zelená domácnostiam je poskytovaný príspevok pre bytový dom ako celok, nie pre samostatný byt v bytovom dome.