Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Zmluva o preplácaní poukážok​

Zóna pre zhotoviteľov

Povinnosti oprávnených zhotoviteľov a SIEA v súvislosti s realizáciou národného projektu Zelená domácnostiam sú upravené v Zmluve o preplácaní poukážok. Návrh zmluvy zasiela SIEA zhotoviteľom po schválení profilu zhotoviteľa.

Základný obsahový rámec podmienok Zmluvy o preplácaní poukážok je nasledujúci:

Predmetom aj obsahom Zmluva o preplácaní poukážok nadväzuje na Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. 

Všeobecné podmienky sú pre zmluvný vzťah založený touto zmluvou záväzné. V otázkach, ktoré táto zmluva neupravuje, sa uplatnia Všeobecné podmienky zverejnené na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk v aktuálnom znení. Na základe Všeobecných podmienok sa budú vydávať aj Osobitné podmienky, ktoré bližšie špecifikujú najmä oprávnené obdobie a územie, druh podporovaného zariadenia, výšku finančnej alokácie a ďalšie špecifické podmienky, to všetko za účelom naplnenia cieľa projektu Zelená domácnostiam.

SIEA je oprávnená meniť znenie Všeobecných podmienok spôsobom uvedeným vo Všeobecných podmienkach.

Predmetom zmluvy je teda v prvom rade

 1. definícia pojmov
 2. úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri preplácaní poukážok, ktoré si domácnosti uplatnili u zhotoviteľa
 3. povinnosti a práva zhotoviteľa v súvislosti s uzatváraním zmlúv o inštalácii s domácnosťami
 4. podmienky týkajúce sa informovania a komunikácie
 
 

Definícia pojmov

 • Poukážkou sa rozumie súčasť zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia uzatvorenej medzi SIEA a Domácnosťou, na základe ktorej sa vykonáva podpora inštalácie zariadení a ktorá je poskytovaná Domácnosti (ďalej ako „Poukážka“).
 • Domácnosťou sa rozumie osoba, ktorá je subjektom oprávneným požiadať o poskytnutie príspevku SIEA v zmysle článku D ods. 2 Všeobecných podmienok a ktorej bola Poukážka skutočne vydaná, a to pre zariadenie uvedené v zozname zariadení vedenom SIEA podľa Všeobecných podmienok (ďalej ako „Domácnosť“).
 • Kdekoľvek sa v tejto zmluve používa označenie „zhotoviteľ“ alebo „oprávnený zhotoviteľ“ v tejto podobe, rozumie sa tým oprávnený zhotoviteľ v zmysle Všeobecných podmienok. Pod označením „Zhotoviteľ“ s veľkým písmenom „Z“ sa vždy rozumie zmluvná strana tejto zmluvy.
 • „Zmluvou o inštalácii“ sa rozumie zmluva o dielo, iný zmluvný typ alebo iný právny úkon, ktorého obsahom je záväzok oprávneného zhotoviteľa inštalovať zariadenie a záväzok Domácnosti za inštaláciu zariadenia zaplatiť, pričom tieto záväzky nemusia byť obsiahnuté na tej istej listine (napr. objednávka, potvrdená žiadosť o inštaláciu zariadenia); zmluva o inštalácii je definovaná v bode E. Všeobecných podmienok a je bližšie charakterizovaná v článku 3 tejto zmluvy.
 • „Uplatnením poukážky“ sa rozumie predloženie Poukážky u oprávneného zhotoviteľa na úhradu časti ceny inštalácie v zmysle uzatvorenej zmluvy o inštalácii medzi Domácnosťou a zhotoviteľom a jej prijatie týmto zhotoviteľom. Domácnosť si môže vydanú Poukážku uplatniť do 90 dní od dátumu uvedenom na Poukážke pri alebo po uzavretí zmluvy o inštalácii medzi zhotoviteľom a Domácnosťou.
 • „Inštaláciou“ sa rozumie dodávka zariadenia kúpeného oprávneným zhotoviteľom a súčasne aj montáž zariadenia oprávneným zhotoviteľom. Inštalované zariadenie musí byť využívané v rodinnom dome, v ktorom bolo inštalované, v súlade so žiadosťou a v zmysle Všeobecných podmienok.
 • „Informačným systémom“ sa rozumie elektronický efektívny nástroj na správu a riadenie podpory pre inštalácie malých zariadení na využívanie OZE v domácnostiach, ktorý je dostupný prostredníctvom internetovej stránky www.zelenadomacnostiam.sk, a ktorým sa realizuje podávanie žiadostí, registrácia oprávnených zhotoviteľov a zariadení, evidencia odborne spôsobilých osôb zhotoviteľov v module SIEA a module Zhotoviteľa, vydávanie poukážok, podávanie informácií o oprávnených zhotoviteľoch, zariadeniach a uplatnenej poukážke a ďalšie úkony v zmysle Všeobecných podmienok, a to pokiaľ nie je pre jednotlivý úkon vyslovene stanovený iný spôsob.
 
 

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri preplácaní Poukážok, ktoré si Domácnosti uplatnili u Zhotoviteľa

 • Zhotoviteľ je oprávnený prijať Poukážku len na taký druh zariadenia, pre ktorý má zabezpečenú inštaláciu odborne spôsobilou osobou, s výnimkou veternej turbíny.
 • Zhotoviteľ je povinný overiť pred prijatím Poukážky, či v čase ponúknutia Poukážky zo strany Domácnosti
  • ešte neuplynula lehota 90 kalendárnych dní od dátumu uvedeného na Poukážke a
  • či nebola tá istá Poukážka uplatnená u iného zhotoviteľa, a to v informačnom systéme alebo, ak tak stanoví SIEA, aj iným spôsobom.
 • Zhotoviteľ môže Poukážku prijať len v tom prípade, ak v čase jej prijatia:
  • má uzatvorenú zmluvu o inštalácii s Domácnosťou v súlade so stanovenými podmienkami v Zmluve o preplácaní poukážok, a súčasne
  • Domácnosť predložila všetky vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenia a iné dokumenty, ktoré predkladá Domácnosť Zhotoviteľovi ako prílohy k Žiadosti o preplatenie Poukážky v zmysle Všeobecných podmienok, vrátane energetického auditu v prípade domácnosti, ktorá je bytovým domom, a súčasne
  • údaje uvedené na Poukážke sú v súlade s údajmi týkajúcimi sa miesta inštalácie a inštalovaného zariadenia v zmysle zmluvy o inštalácii s Domácnosťou, a súčasne
  • je zariadenie registrované v zozname oprávnených zariadení, ktorý vedie SIEA v zmysle Všeobecných podmienok.
 • Poukážka sa stáva platnou dňom uplatnenia Poukážky u Zhotoviteľa.
 • V prípade, že Zhotoviteľ príjme Poukážku, je povinný v ten istý deň, v ktorom došlo k jej prijatiu, oznámiť SIEA, že Poukážka bola u neho uplatnená, pričom tento deň uvedie ako dátum uplatnenia Poukážky do informačného systému alebo, ak tak stanoví SIEA, aj iným spôsobom. SIEA zaregistruje uplatnenú Poukážku na základe tohto oznámenia, pokiaľ je Poukážka ku dňu oznámenia podľa tohto odseku platná a nebola registrovaná pre iného zhotoviteľa (ďalej ako „registrácia uplatnenej Poukážky“).
 • Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že registrácia uplatnenej Poukážky môže byť zrušená zo strany SIEA, a to na základe podnetu Domácnosti, Zhotoviteľa, vlastného podnetu SIEA alebo v dôsledku zistení z kontrolnej činnosti orgánov zapojených do kontroly a auditu európskych štrukturálnych a investičných fondov alebo ochrany spotrebiteľa, ak v čase do ukončenia inštalácie zariadenia nastane ktorákoľvek z nasledovných skutočností:
  • Domácnosť alebo Zhotoviteľ ukončili zmluvu o inštalácii niektorým zo spôsobov skončenia nesplneného záväzku (napr. odstúpením od zmluvy, výpoveďou, dohodou a pod.), o čom Zhotoviteľ informuje SIEA, alebo
  • bolo zistené, že medzi Domácnosťou a Zhotoviteľom nebola uzavretá zmluva o inštalácii najneskôr ku dňu prijatia Poukážky Zhotoviteľom, alebo
  • v čase registrácie uplatnenej Poukážky bol zo strany SIEA vykonaný úkon smerujúci k ukončeniu zmluvy o preplácaní poukážok.

SIEA môže zrušiť registráciu uplatnenej Poukážky do 7 kalendárnych dní od zistenia dôvodu na zrušenie registrácie.
V prípade, ak bude zrušená registrácia uplatnenej Poukážky, zaniká právo Zhotoviteľa na preplatenie tejto Poukážky a SIEA nevzniká v súvislosti s preplácaním tejto Poukážky žiadna povinnosť.

 • Zhotoviteľ môže požiadať o preplatenie Poukážky, ktorú prijal od Domácnosti, na základe Žiadosti o preplatenie Poukážky v písomnej forme (formulár zverejnený na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk) a podanej poštou alebo osobne na niektorú z kontaktných adries SIEA, a to v súlade s touto zmluvou a so Všeobecnými podmienkami.
 • Zhotoviteľ môže podať Žiadosť o preplatenie Poukážky až na základe ukončenej inštalácie zariadenia pre Domácnosť, o čom vydá:
  • doklad o ukončení inštalácie u Domácnosti a uvedení zariadenia do prevádzky podpísaný odborne spôsobilou osobou uvedenou v prílohe zmluvy o preplácaní poukážok a Domácnosťou, a zároveň
  • faktúru za inštaláciu zariadenia so špecifikáciou jednotlivých položiek faktúry (vrátane v nej označených príloh) tak, aby ich bolo možné identifikovať ako oprávnené výdavky podľa článku F. bod 2 Všeobecných podmienok.

Tieto dokumenty predloží Zhotoviteľ spolu s ostatnými požadovanými dokladmi ako prílohy k Žiadosti o preplatenie Poukážky. Podmienkou preplatenia Poukážky je splnenie všetkých podmienok uvedených vo Všeobecných podmienkach a iných dokumentoch na to nadväzujúcich a predloženie všetkých dokladov uvedených v článku F Všeobecných podmienok ako požadované dokumenty k Žiadosti o preplatenie Poukážky.

 • SIEA si vyhradzuje právo v osobitných podmienkach alebo v iných záväzných dokumentoch týkajúcich sa kontroly poskytovania príspevkov upraviť rozsah povinných príloh Žiadosti o preplatenie Poukážky s ohľadom na potreby implementácie Národného projektu.
 • SIEA pred preplatením Poukážky overí vecnú oprávnenosť výdavkov uvedených na faktúre podľa v nej uvedenej špecifikácie (vrátane príloh), a to podľa článku F bod 2 Všeobecných podmienok a určí výšku oprávnených výdavkov (ďalej len „celkové oprávnené výdavky“). SIEA preplatí Poukážku v zmysle podmienok uvedených vo Všeobecných podmienkach a v ostatných nadväzujúcich dokumentoch.
 • SIEA uhradí Zhotoviteľovi sumu  na zariadenia inštalované odborne spôsobilou osobou podľa článku D ods. 3, písm. b) Všeobecných podmienok, ktorá je uvedená v prílohe zmluvy o preplácaní poukážok ku dňu podania Žiadosti o preplatenie Poukážky, pričom musí byť Zhotoviteľom zabezpečené, že v čase inštalácie zariadenia bola táto osoba odborne spôsobilou osobou podľa zák. č. 309/2009 Z. z. v platnom znení.
 • SIEA preplatí Poukážku maximálne raz na každý druh zariadenia podľa článku B bod 1 Všeobecných podmienok (t.j. raz na fotovoltické panely, raz na slnečné kolektory atď.), nainštalovaného v tej istej nehnuteľnosti.
 • SIEA posúdi a schváli Žiadosť o preplatenie Poukážky do 60 kalendárnych dní od doručenia kompletnej Žiadosti o preplatenie Poukážky. V prípade, že táto žiadosť nie je kompletná, SIEA žiadosť neschváli, informuje Zhotoviteľa o nedostatkoch a poskytne mu dodatočnú lehotu na ich odstránenie, nie kratšiu ako 7 kalendárnych dní. V prípade, že Zhotoviteľ nedostatky v určenej lehote neodstráni, SIEA oznámi Zhotoviteľovi a Domácnosti do 30 kalendárnych dní od uplynutia určenej lehoty, že Poukážku nepreplatí.
 • SIEA preplatí Poukážku v zmysle Všeobecných podmienok a na základe schválenia Žiadosti o preplatenie Poukážky podľa predchádzajúceho odseku na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v tejto zmluve do 30 dní od dátumu schválenia Žiadosti o preplatenie Poukážky. Zhotoviteľ je povinný uviesť v tejto zmluve podnikateľský bankový účet, respektíve bankový účet, ktorý využíva na bankové transakcie pri svojej podnikateľskej činnosti.
 • Zmluvné strany pri realizácii svojich práv a povinností využívajú Informačný systém. SIEA poskytne Zhotoviteľovi prístupové údaje na emailovú adresu zhotoviteľa poskytnutú SIEA. SIEA je oprávnená určiť náhradný spôsob uskutočnenia jednotlivých úkonov alebo Všeobecných podmienok, o čom informuje na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk.
 • SIEA je oprávnená zrušiť registráciu zariadenia v zozname oprávnených zariadení, ktorý vedie, ak sa zistí, že zariadenie nespĺňa technické podmienky pre oprávnené zariadenia vyplývajúce zo Všeobecných podmienok. Zrušenie registrácie zariadenia vyvoláva právne účinky voči Zhotoviteľovi v prípade, ak k nemu dôjde do prijatia Poukážky alebo v prípade okamžitého odstúpenia od zmluvy o inštalácii Domácnosťou (právo okamžitého odstúpenia od zmluvy o inštalácii Domácnosťou je povinnou súčasťou zmluvy o inštalácii, bližšie v bode 3 nižšie).
 • Zhotoviteľ je povinný pri svojom konaní podľa tejto zmluvy zdržať sa úkonov:
  • v dôsledku ktorých by mohlo dôjsť k poškodeniu dobrého mena SIEA a/alebo príslušného orgánu SR,
  • ktoré sú v rozpore s princípmi, cieľmi a zámermi národného projektu Zelená domácnostiam tak, ako sú vyjadrené v aktuálnom v programe a v písomnom vyzvaní a jeho prílohách vzťahujúcim sa na tento národný projekt.
 • Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznamovať SIEA všetky skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na plnenie tejto zmluvy alebo sa dá predpokladať, že na ich oznámení bude mať SIEA záujem, najmä oznamovať všetky skutočnosti spojené s inštaláciou zariadenia, ktoré môžu mať vplyv na preplatenie Poukážky (napr. ukončenie zmluvy o inštalácii niektorým zo spôsobov skončenia nesplneného záväzku).
 
 

Osobitné povinnosti zhotoviteľa pri uzatváraní zmlúv o inštalácii medzi Zhotoviteľom a Domácnosťou

 • Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť s Domácnosťou písomnú zmluvu o inštalácii, a to v súlade so zákonnými ustanoveniami § 631 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“) o zmluve o dielo. Zmluva o inštalácii musí spĺňať všeobecné zákonom stanovené náležitosti pre dvojstranné právne úkony v zmysle Občianskeho zákonníka a musí byť v súlade s § 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Okrem uvedeného musí zmluva o inštalácii obsahovať najmä:
  • Súhlas oboch zmluvných strán, t.j. Zhotoviteľa aj Domácnosti o tom, že časť ceny inštalácie bude zaplatená SIEA na základe predloženej Poukážky a podľa Všeobecných podmienok a ostatných dokumentov s tým súvisiacich.
  • Povinnosť Zhotoviteľa vykonať inštaláciu riadne a včas, v súlade s odbornou starostlivosťou, podľa technických noriem stanovených výrobcom inštalovaného zariadenia a v takej podobe, aby prevádzka nainštalovaného zariadenia nevyžadovala už žiadne ďalšie doplňujúce inštalácie a aby nainštalované zariadenie bolo prevádzkyschopné, a to minimálne po dobu trvania záručnej doby.
  • Spôsob, akým bude Domácnosť riadne poučená o správnej obsluhe inštalovaného zariadenia, prípadne informáciu o tom, kde Domácnosť nájde všetky potrebné informácie o správnej obsluhe inštalovaného zariadenia.
  • Poskytnutie záručnej doby zo strany Zhotoviteľa na montáž a zariadenie, v trvaní najmenej 2 rokov odo dňa uvedenia zariadenia do prevádzky, v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť zistené vady zariadenia alebo vady montáže v súlade so zákonom a s reklamačnými podmienkami. Zhotoviteľ môže v zmluve odkázať na reklamačný poriadok alebo iný obdobný dokument, ktorý má vypracovaný a používa na účel vybavenia reklamácie.
  • Povinnosť Domácnosti reklamovať u Zhotoviteľa vady montáže alebo zariadenia v lehote 5 pracovných dní od zistenia vady.
  • Povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť Domácnosti všetky osvedčenia a certifikáty k nainštalovanému zariadeniu, v prípade, ak o to Domácnosť požiada, aj dodacie listy.
 • Právo Domácnosti od zmluvy o inštalácii okamžite odstúpiť v prípade, že:
  • Zhotoviteľ nezačal s inštaláciou v dohodnutom čase, uvedenom v Zmluve o inštalácii, a to ani na základe výzvy Domácnosti
  • Zhotoviteľ s inštaláciou začal, avšak inštaláciu nedokončil a je v omeškaní s dokončením inštalácie o viac ako 60 dní z dôvodov na jeho strane,
  • Zhotoviteľ už nie je registrovaný v SIEA ako oprávnený zhotoviteľ podľa Všeobecných podmienok alebo SIEA zrušila registráciu uplatnenia Poukážky Domácnosti
  • registrácia zariadenia v zozname oprávnených zariadení bola zrušená podľa článku 2 ods. 2.16 tejto zmluvy, pričom právo Domácnosti odstúpiť pre tento dôvod od zmluvy o inštalácii je možné realizovať iba do začatia inštalácie zariadenia, ktorého registrácia bola zrušená, pričom začatím inštalácie sa rozumie vykonanie prvého faktického úkonu smerujúceho k inštalácii zariadenia
  • Zhotoviteľ neoznámil prijatie Poukážky v súlade so zmluvou o preplácaní poukážok, hoci Poukážku prijal, na základe čoho nebola Poukážka zo strany SIEA registrovaná a teda nemôže byť preplatená. Domácnosť má právo informovať sa o tejto skutočnosti kedykoľvek u SIEA
  • Zmluvné dojednania obsiahnuté v Zmluve o inštalácii nesmú byť v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami a ani ich žiadnym spôsobom nesmú obmedzovať alebo obchádzať v neprospech Domácnosti. Zmluva o inštalácii nesmie byť v rozpore so všeobecne záväznými predpismi a dokumentmi vzťahujúcimi sa k národnému projektu Zelená domácnostiam.
 • Zmluvou o inštalácii sa rozumie aj písomná objednávka a jej prijatie, pokiaľ táto objednávka odkazuje na písomne vypracované znenie zmluvných podmienok Zhotoviteľa, ako samostatný dokument používaný pre neurčitý počet zákazníkov Zhotoviteľa, ktorý je pri prijatí objednávky poskytnutý Domácnosti vo vytlačenej písomnej podobe a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy (napr. obchodné podmienky).
 
 

Podmienky týkajúce sa informovania a komunikácie

Zmluva upravuje pravidlá poskytovania informácií verejnosti a Domácnostiam, najmä povinnosť pravdivo a úplne informovať o zdroji prostriedkov použitých na úhradu ceny inštalácie zariadenia, pravidlá reklamy produktov a služieb oprávneného zhotoviteľa. Upravuje najmä tieto práva a povinnosti:

 • Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude počas doby účinnosti tejto zmluvy a po jej ukončení v súvislosti s preplatenými Poukážkami akýmkoľvek spôsobom šíriť, uverejňovať alebo poskytovať informácie, najmä informácie o svojej účasti pri realizácii podpory využitia OZE v Domácnostiach alebo sa na týchto úkonoch zúčastňovať sám alebo prostredníctvom tretích osôb, alebo realizovať inú formu reklamy alebo propagácie vrátane využitia tretích osôb, to všetko vo vzťahu k jeho činnostiam Zhotoviteľa podľa zmluvy:
  • bude o svojej účasti informovať pravdivo, v súlade so zmluvou a Všeobecnými podmienkami,
  • bude informovať o tom, že príspevok na inštaláciu zariadenia, uhrádzaný na základe vydanej Poukážky, je nástrojom na realizáciu podpory využitia OZE v Domácnostiach a je poskytovaný Domácnostiam z finančných prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci národného projektu Zelená domácnostiam s odkazom na Všeobecné podmienky a na internetovú stránku www.zelenadomacnostiam.sk,
  • uvedie informáciu, že je zapísaný do zoznamu oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok,
  • nesmie v rámci reklamy svojich produktov a služieb uvádzať nepravdivé alebo pravdu skresľujúce údaje, ktoré by tretie osoby mohli uviesť do omylu o povahe alebo pôvode zdrojov použitých na preplatenie Poukážky najmä, ale nielen o tom, že suma uhrádzaná na základe Poukážky je vlastným príspevkom Zhotoviteľa pre Domácnosť, respektíve jeho zľavou z ceny inštalácie.
 • SIEA je oprávnená určiť bližšie požiadavky v oblasti informovania a komunikácie, a to najmä s ohľadom na povinnosti vyplývajúce v tejto oblasti z právnych predpisov SR a EÚ, z aktuálneho programu, ostatnej riadiacej dokumentácie a podmienok vzťahujúcich sa na Národný projekt Zelená domácnostiam podľa písomného vyzvania na národný projekt a ostatnej dokumentácie k národnému projektu, a to aj vo vzťahu k spriazneným podnikom Zhotoviteľa.
 • Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že SIEA je oprávnená kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu zverejňovať informácie o
  • vedených alebo ukončených správnych konaniach Slovenskej obchodnej inšpekcie voči Zhotoviteľovi v súvislosti s národným projektom Zelená domácnostiam,
  • preukázaných zisteniach na základe oprávneného podnetu Domácnosti týkajúcich sa inštalácie zariadenia v súvislosti s národným projektom Zelená domácnostiam, najmä zistenia o tom, že Zhotoviteľ nedodržiava podmienky národného projektu Zelená domácnostiam, alebo si neplní akékoľvek povinnosti v zmysle zmluvy,
  • počte rezervovaných, preplatených a nepreplatených Poukážok, pre ktoré bola podaná žiadosť o preplatenie.

SIEA zverejňuje tieto informácie na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. Zhotoviteľ bude pred takýmto zverejnením zistení podľa bodu a) alebo b) predchádzajúceho odseku upozornený zo strany SIEA s tým, že bude mať možnosť sa k danému zisteniu v primeranej lehote vyjadriť.