Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Spolufinancovaný Európskou úniou
Program Slovensko

Pripravujeme projekt Zelená solidarita. Nízkopríjmové domácnosti budú môcť využiť podporu až do výšky 90 % oprávnených nákladov.

Využívajte obnoviteľné zdroje energie

Ušetríte a prispejete k zlepšeniu životného prostredia. V novom projekte Zelená domácnostiam je k dispozícii vyše 107,7 milióna eur z Programu Slovensko.

O projekte

Chcete zaregistrovať nové zariadenie?

Výzva na registráciu zariadení je otvorená od 17. augusta 2023.  Podporené môžu byť zariadenia, ktoré splnia technické kritériá.

Zaregistrovať zariadenie

Potrebujete pomôcť s výberom zariadenia?

Ak chcete vedieť, ktoré zariadenie na využívanie obnoviteľných zdrojov energie je pre vás vhodné, kontaktujte našu bezplatnú linku SIEA.

Chcem sa poradiť

Podporované zariadenia

Domácnosti

Kto má nárok na zvýhodnenie?

Zvýšenie základnej sadzby o 15 %

  • Domácnosti v rodinných domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia.
  • Domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá.

Ako využiť poukážku

Prostredníctvom nového národného projektu Zelená domácnostiam môžu domácnosti získať príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Inštalácie je možné realizovať od 30.10.2023. Vydávanie a preplácanie poukážok z nového projektu sa začne  v termínoch, ktoré budú uvedené v osobitných podmienkach podpory. Zverejnené budú v krátkom čase. Pozrite si harmonogram projektu.

Ako postupovať,  aby ste mohli využiť poukážku, sa dozviete v nasledujúcich 10 krokoch.

Uistite sa, či môžete získať poukážku na zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie z projektu Zelená domácnostiam, ktorá môže pokryť až 50 % nákladov na inštaláciu, alebo zvýhodnený príspevok určený pre nízkopríjmové domácnosti z pripravovaného projektu Zelená solidarita, ktorý môže pokryť až 90 % nákladov na inštaláciu.

Prečítajte si Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a  osobitné podmienky projektu Zelená domácnostiam. Základnou podmienkou, ktorú musí každá domácnosť splniť, je preukázanie, že vlastní alebo spoluvlastní rodinný dom, rozostavaný rodinný dom alebo inú budovu, ktorá slúži na rodinné bývanie a žiadateľ má v nej trvalý pobyt, prípadne, že je spoluvlastníkom bytového domu v niektorom z regiónoch Slovenska. Rozhodujúce je, či je stavba v čase podania žiadosti o vydanie poukážky zapísaná na liste vlastníctva. Či je vaša domácnosť oprávnená využiť podporu, môžete konzultovať v poradenských centrách Zelená domácnostiam, ale aj priamo s oprávnenými zhotoviteľmi. Zoznam oprávnených zhotoviteľov je pravidelne aktualizovaný.

ČO JE NOVÉ?

Za rodinný dom sa považuje rozostavaná stavba rodinného domu  respektíve iné budovy slúžiace na rodinné bývanie domácnosti, ktoré nie sú na liste vlastníctva zapísané ako rodinný dom, ale napríklad rekreačný dom, záhradný dom  a podobne, kde má oprávnený žiadateľ evidovaný trvalý pobyt.

Ak uvažujete o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, overte si, či je využívanie takýchto zdrojov pre vašu domácnosť vhodné. Každý z nich má svoje výhody a obmedzenia a vyžaduje špecifické podmienky inštalácie a spôsobu využívania. Ak sa chcete v problematike zorientovať, môžete využiť bezplatnú linku SIEA 0800 199 399, zvoľte si voľbu číslo 1.

Základné informácie o výhodách a obmedzeniach jednotlivých druhov zariadení sú k dispozícii na stránke SIEA v časti Zelená domácnostiam. Poradiť o vhodnosti druhu zariadenia sa môžete aj priamo so zhotoviteľmi. No oslovte určite viacerých a informácie si preverujte z rôznych zdrojov. Na webových stránkach a propagačných materiáloch nemusia byť uvedené všetky dôležité informácie.

Vyžiadajte si technické návrhy a cenové ponuky od zhotoviteľov a vyberte si riešenie, ktoré vyhovuje vašim požiadavkám a finančným možnostiam. Technický návrh so zariadením, pre ktoré sa rozhodnete, bude slúžiť ako podklad pre vyplnenie žiadosti o preplatenie poukážky, ktorú podáva zhotoviteľ.

Preverte si u zhotoviteľa, či vybrané zariadenie spĺňa požadované technické podmienky a či je uvedené v Zozname podporovaných zariadení pre nový projekt Zelená domácnostiam. Zariadenia do neho pribúdajú podľa toho, ako sú doručované žiadosti o ich registráciu.

V spolupráci s vybraným zhotoviteľom si ešte raz overte, či spĺňate všetky požiadavky na oprávnenosť domácnosti a nevyhnutné kritériá na vydanie poukážky a ubezpečte sa, dokedy je schopný zariadenie dodať a nainštalovať a lehotu si dohodnite aj zmluvne. V žiadosti o poukážku už neuvádzate výrobcu zariadenia ani presný typ. Konkrétny druh vášho zariadenia uvedie zhotoviteľ až pri podávaní žiadosti o preplatenie poukážky. Inštaláciu podľa vašich požiadaviek by mal zhotoviteľ zrealizovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zmluvu so zhotoviteľom uzatvorte písomnou formou. Nezabudnite si vopred preveriť, či vás chráni aj pri vysporiadavaní prípadných nedostatkov alebo problémov pri inštalácii. Pomôžu vám pritom odporúčané podmienky zmluvy o inštalácii, ktoré pripravila SIEA.

ČO JE NOVÉ?

  1. Na výber zariadenia bude viac času. Výrobcu a konkrétny typ zariadenia už nemusí domácnosť zadávať do žiadosti o poukážku, uvedie ho až zhotoviteľ do žiadosti o preplatenie poukážky.
  2. Pribudla možnosť využiť podporu aj na veterné turbíny, ale pre všetkých záujemcov platí povinnosť mať k inštalácii súhlasné stanovisko pri posudzovaní vplyvu na životné prostredie.
  3. Poukážku je možné využiť na inštaláciu kotla na pelety v prípade, že nahradí kotol na uhlie. Nie je možné získať podporu na inštaláciu kotlov na splyňovanie dreva, kotlov na drevené brikety a drevnú štiepku.

Žiadosť o poukážku sa podáva elektronicky. Detailný postup nájdete v Manuáli pre domácnosti k Informačnému systému Zelená domácnostiam. Po vyplnení formulára žiadosti bude na vašu e-mailovú adresu odoslaná verifikačná správa. V nej bude vložený odkaz, prostredníctvom ktorého je možné do 24 hodín potvrdiť záujem o poukážku. Až po potvrdení záujmu je žiadosť v pôvodnom systéme zaregistrovaná. Následne dostanete e-mailovú správu o zaradení žiadosti do zásobníka.

Ak ste vyplnili registračný formulár žiadosti v pôvodnom systéme, ktorý bol dostupný do konca apríla 2024, zvoľte možnosť upraviť žiadosť. V žiadosti je potrebné doplniť napríklad výkon inštalovaného zariadenia a potvrdiť, že spĺňate aktuálne podmienky. Pre vstup do konta na úpravu je nutné zadať číslo žiadosti a heslo. Oba prihlasovacie údaje sú domácnosti doručované na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii žiadosti.

Po zaregistrovaní žiadosti sa prihláste do konta na úpravu žiadosti. Žiadosť máte možnosť skontrolovať a až do vydania poukážky môžete meniť všetky údaje okrem miesta inštalácie a e-mailovej adresy. V piatom kroku úpravy žiadosti je uvedený kód na aktiváciu žiadosti a vydanie poukážky. Kód a číslo poukážky zašlite zhotoviteľovi, s ktorým ste uzavreli zmluvu o dodávke a inštalácii zariadenia.

Potrebujete pomôcť?

Aktuality

MH SR spolu so SIEA spúšťa aktiváciu a vydávanie poukážok z projektu Zelená domácnostiam na podporu inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Aktivácia bude spúšťaná v etapách.
Projekt Zelená domácnostiam bude spravodlivejší. V Zelenej solidarite prinesieme podporu nízkopríjmovým domácnostiam až vo výške 90 % oprávnených nákladov.
SIEA po zavedení nových funkcionalít opäť spustila informačný systém na registráciu žiadostí o poukážky v projekte Zelená domácnostiam. V ďalšej fáze bude postupne spustená aktivácia žiadostí zhotoviteľmi a vydávanie poukážok.

Zhotovitelia

Inštalácie zariadení podporené z projektu Zelená domácnostiam môžu zabezpečovať iba registrovaní zhotovitelia.

Banner