Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Zásady používania súborov cookie

Slovenská inovačná a energetická agentúra je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva.

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

IČO: 00002801

Telefónne číslo: 02 /58248 344

E-mail: office@siea.gov.sk

Správca obsahu a technická podpora: webmaster@siea.gov.sk

(ďalej len ako „SIEA”)

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Podmienky upravujú práva a povinnosti osôb používajúcich internetovú Stránku www.zelenadomacnostiam.sk (ďalej ako „Stránka”). (Osoby používajúce Stránku ďalej v texte ako „Užívateľ” alebo „Užívatelia”).
1.2 Stránka zabezpečuje informačné povinnosti a procesy spojené s národným projektom „Zelená domácnostiam II“, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.
1.3 Prístup na Stránku, prehliadanie jej obsahu, načítavanie obsahu Stránky, prípadne iné používanie, ktoré Prevádzkovateľ povoľuje v zmysle týchto Podmienok Užívateľovi, je bezplatné, ak tieto Podmienky neustanovujú inak.
1.4 Prevádzkovateľom Stránky je Slovenská inovačná a energetická agentúra, so sídlom Bajkalská 27, 827 99 Bratislava. IČO: 00002801. Správu obsahu Stránky a technickú podporu zabezpečuje: webmaster@siea.gov.sk.
1.5 Používaním Stránky (vstup na Stránku, prehliadanie jej obsahu, načítavanie obsahu Stránky a pod.) Užívateľ bez výhrad súhlasí so znením Podmienok a zaväzuje sa ich dodržiavať.
1.6 V prípade, ak Užívateľ z akéhokoľvek dôvodu nemôže a/alebo nechce dodržiavať ustanovenia Podmienok je povinný Stránku nepoužívať, resp. ihneď používanie Stránky ukončiť. Zodpovednosť za prípadné porušenie Podmienok tým nie je dotknutá.
1.7 Prevádzkovateľ týmto poskytuje Užívateľovi právo na používanie Stránky. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne rozhodnúť o obmedzení alebo zákaze používania Stránky Užívateľovi v prípadoch stanovených týmito Podmienkami a v prípadoch konania Užívateľa, ktoré by bolo v rozpore so zákonom alebo by mohlo spôsobiť ujmu Prevádzkovateľovi alebo iným Užívateľom Stránky, najmä ak by išlo o  preberanie a šírenie rozširovanie rozsiahlych častí obsahu Stránky a  jeho zverejňovanie úpravu textu v rozpore so skutočným aktuálnym obsahom Stránky.

2. Autorské práva a duševné vlastníctvo

2.1 Obsah Stránky, dizajn Stránky, grafické vyobrazenie, obrázky, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy ako aj texty uvedené na Stránke sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti jeho autora /ov a podliehajú ochrane v zmysle príslušných právnych predpisov, predovšetkým zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Autorský zákon”).
2.2 Osobou oprávnenou na využívanie majetkových práv týkajúcich výsledkov tvorivej duševnej činnosti uvedených v bode 2.1 týchto Podmienok je Prevádzkovateľ.
2.3 Užívateľ je oprávnený k Použitiu textu uvedeného na Stránke, pričom text nesmie byť použitý spôsobom, ktorý je v rozpore s Podmienkami a príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým Autorským zákonom, rovnako nesmie byť ani z časti použitý na komerčné účely a predaj a nesmie byť žiadnym spôsobom zo strany užívateľa upravovaný.
2.4 V prípade použitia textu alebo časti textu je Užívateľ vždy povinný uviesť zdroj, minimálne v tvare: Zdroj: SIEA/www.zelenadomacnostiam.sk a pripojiť aktívny link na stránku www.zelenadomacnostiam.sk.
2.5 Porušenie práv priemyselného vlastníctva alebo duševného vlastníctva zakladá zodpovednosť a môže byť postihnuté v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

3. Obsah Stránky

3.1 Za obsah informácií prvotne publikovaných na Stránke nesie Prevádzkovateľ zodpovednosť len v miere, ktorá mu vyplýva z jeho príslušných zmluvných záväzkov a/alebo z príslušných legislatívnych noriem. Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby všetky informácie uverejňované na Stránke boli správne a aktuálne momentom ich uvedenia na Stránku.
3.2 Obsah Stránky, ktorý bol získaný prevzatím z iných zdrojov, bol získaný zo zdrojov, ktoré Prevádzkovateľ považuje za spoľahlivé. 3.3 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, doplniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu Stránky.
3.4 Obsah Stránky je priebežne aktualizovaný a upravovaný. Informácie, údaje, názory, prípadne stanoviská uverejnené na Stránke musia byť posudzované vo vzťahu k okamihu ich prvotného uverejnenia na Stránke.

4. Zodpovednosť

4.1 Stránka môže obsahovať technické a tlačové chyby, údaje môžu byť vytvorené v chybných súboroch a formátoch, za ktoré Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť. V prípade ich výskytu má Užívateľ, vo vlastnom záujme, možnosť kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mail: webmaster@siea.gov.sk a požiadať o nápravu.
4.2 Prevádzkovateľ nezodpovedá za tie prípadné škody, straty a náklady, ktoré vzniknú následkom nevhodného používania Stránky, jej prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy, nepovolenej zmeny údajov kýmkoľvek, ani za škody pochádzajúce z oneskorenia prenosu informácií, pôsobenia počítačového vírusu, poruchy linky alebo systému, alebo z iných podobných príčin.
4.3 Prevádzkovateľ nezodpovedá za zlyhanie či nemožnosť pripojenia k Stránke zo strany Užívateľa.
4.4  Prevádzkovateľ nezodpovedá za nemožnosť využívania obsahu Stránky zo strany Užívateľa.
4.5 Akékoľvek rozhodnutie Užívateľa, založené na informáciách uvedených na Stránke, patrí do výlučnej zodpovednosti Užívateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody Užívateľa, vzniknuté v súvislosti s jeho prístupom na Stránku, alebo v súvislosti s nesprávnym výkladom, alebo použitím informácií zverejnených na Stránke.4.6 Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov tretích strán, na ktoré existujú prepojenia zo Stránky.

5. Povinnosti užívateľa Stránky

5.1 Užívateľ nesmie:
a) zasahovať do systémov a hardwarového vybavenia tvoriaceho Stránku
b) zasahovať do softwarového vybavenia tvoriaceho Stránku, ak nie je v Podmienkach ustanovené inak

6. Zásady spracovania osobných údajov

6.1 Podmienkou používania Stránky nie je poskytnutie žiadnych osobných údajov.

7. Používanie súborov Cookies

7.1 Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.
7.2 Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
7.3 Ako používame súbory cookie?
Webstránky zelenadomacnostiam.sk používajú cookies pre zabezpečenie správneho fungovania webových stránok (Dôležité súbory cookies, nie je možné ich vymazať) a pre zaznamenávanie návštev a aktivity v službe Google Universal Analytics (Cookies tretej strany, spravované cez samostatné okno dostupné nižšie). Tieto cookies o vás nezbierajú žiadne informácie, ktoré by bolo možné využiť na identifikáciu používateľa.

Webovú analytickú službu Google Universal Analytics poskytuje spoločnosť Google, Inc. („Google“). Služba používa cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako užívatelia stránky používajú. Je nastavená tak, aby automaticky anonymizovala IP adresu – identifikátor návštevníka. Spoločnosť Google skráti / anonymizuje posledný oktet adresy IP pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

V mene poskytovateľa webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webových stránok, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu poskytovateľovi webových stránok. Spoločnosť Google nebude vašu IP adresu priraďovať k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google. Odmietnuť používanie súborov cookies môžete výberom príslušných nastavení v prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť týchto webových stránok. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookies a adresa IP) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

Nižšie nájdete prehľad súborov cookie, ktoré stránka zelenadomacnostiam.sk môže používať.

Dôležité súbory cookies

Názov cookiesÚčelKategóriaPlatnosť
_moove_gdpr_popupTento súbor cookie definuje, či používatelia schválili súbory cookie a skryli vyskakovacie okno cookieCMS WordPress1 rok

Cookies tretej strany

Názov cookiesÚčelKategóriaPlatnosť
_gat_gtag_UA_66281328_1Tento súbor Cookie ukladá typ odporúčania, ktorý používate na návštevu tejto webovej stránky, či už priamym spôsobom, cez odkaz, vyhľadávanie webovej stránky alebo kampaň ako je inzercia alebo e-mailový odkaz. Používa sa na výpočet prenosu údajov vyhľadávania, reklamné kampane a navigáciu na stránke na tejto webovej lokalite. Súbor Cookie sa aktualizuje pri každom zobrazení tejto stránky na tejto lokalite.Google Analytics6 mesiacov
_gidTento súbor cookie sa zvyčajne uloží do prehliadača po Vašej prvej návšteve tejto webovej stránky z daného prehliadača. Ak ste súbor Cookie odstránili a cez prehliadač následne navštívite túto webovú stránku, uloží sa nový súbor Cookie. Tento súbor cookie sa používa na zistenie počtu unikátnych návštevníkov webovej stránky a aktualizuje sa pri zobrazení každej stránky. Tento súbor Cookie sa okrem toho uloží s unikátnym identifikátorom, ktorý služba Google Analytics používa na zaistenie platnosti a prístupnosti súboru Cookie ako zabezpečovacieho opatrenia navyše.Google Analytics2 roky
_gaSlužba Google Analytics generuje tento súbor cookie na rozlíšenie používateľov.Google Analytics2 roky

7.4 Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
7.5 Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Stránka siea.sk automaticky ukladá Cookies potrebné pre svoj chod (Dôležité súbory Cookies) a na súhlas s používaním všetkých Cookies vyzve už pri prvej návšteve Stránky v samostatnom paneli v spodnej časti obrazovky.
7.6 Ako zmeniť nastavenie cookie na stránke zelenadomacnostiam.sk
Pre vyvolanie okna na nastavenie súborov cookie použite odkaz nižšie.

8. Technické ustanovenia

8.1 Stránka ako taká je prístupná aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov. Niektoré informácie na Stránke sú publikované v podobe dokumentov vo formáte PDF z dôvodov, že buď obsahujú typografické prvky a formátovanie, ktoré webový formát XHTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké a je vhodné ich stiahnutie. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je možné zdarma stiahnuť zo stránky spoločnosti Adobe. V niektorých prípadoch (hlavne ak je vyžadovaná publikácia editovateľného dokumentu) je dokument zverejnený vo formáte RTF. Tieto dokumenty je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editorov.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa riadia znením podmienok platných ku dňu vzniku takýchto vzťahov, pokiaľ nie je uvedené alebo dohodnuté inak.
9.2 Podmienky sú pripravené podľa slovenského práva. Užívateľ je pri používaní Stránky povinný dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky.
9.3 Prejednanie akéhokoľvek sporu súvisiaceho s používaním Stránky patrí do právomoci slovenských súdov. Pri rozhodovaní sporov budú súdy postupovať podľa slovenských právnych predpisov.
9.4 Podmienky vydáva, mení a dopĺňa výlučne Prevádzkovateľ. Podmienky sú účinné odo dňa ich zverejnenia na Stránke.
9.5 V prípade, ak sa niektoré ustanovenie Podmienok ukáže ako neplatné a neúčinné, nebude to mať vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Podmienok.