SIEA zverejnila podmienky registrácie zariadení, ktoré budú podporené v novej Zelenej domácnostiam

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila podmienky registrácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktorých inštalácia bude podporená v novom projekte Zelená domácnostiam. Technické požiadavky sa oproti minulosti zmenili. Registrácia zariadení bude otvorená 17. augusta 2023.

„Vytvorenie a naplnenie zoznamu zariadení je prvý krok k tomu, aby domácnosti mohli inštalovať zariadenia čo najskôr. Naším cieľom je procesy v čo najväčšej miere zjednodušiť, preto bude aj registrácia zariadení od 17. augusta prebiehať výlučne elektronicky. Do konca augusta plánujeme zverejniť všeobecné podmienky podpory a v septembri vyzveme zhotoviteľov, aby sa registrovali a podpísali nové zmluvy,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

V novom projekte Zelená domácnostiam bude na poukážky pre domácnosti k dispozícii vyše 181 miliónov eur z európskych a štátnych zdrojov. Podporené budú zariadenia, ktoré splnia európske environmentálne kritériá. Tie majú zabezpečiť, aby boli verejné zdroje použité len na investície, ktoré prispievajú k zmierneniu zmeny klímy a nenarúšajú environmentálne ciele Európskej únie. Spôsob, ako kritériá uplatňovať v praxi, stanovuje metodické usmernenie, ktoré pre Program Slovensko vydalo Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja SR.

Zo zverejnených podmienok registrácie do zoznamu oprávnených zariadení vyplýva, že popri dokladoch o výkone zariadení bude nutné k žiadosti o registráciu predkladať aj potvrdenia výrobcov o predpokladanej životnosti. V prípade slnečných kolektorov a fotovoltických panelov bola európskym nariadením stanovená životnosť aspoň 20 rokov, pri veterných turbínach je to 15 rokov a pri tepelných čerpadlách 10 rokov.

Pri tepelných čerpadlách bude okrem minimálnej predpokladanej životnosti dôležité aj to, či používajú chladivo šetrnejšie k životnému prostrediu a patria medzi najlepšie dostupné technológie. Preverovanie splnenia tejto podmienky významne zjednoduší Európska databáza výrobkov s energetickým označením (EPREL), do ktorej musia byť tepelné čerpadlá uvádzané na európsky trh povinne zapísané, aby získali štítok s vyznačením triedy energetickej efektívnosti a ďalších parametrov.

Z tepelných čerpadiel môžu byť podporené tie, ktoré patria do dvoch najvyšších významne zastúpených tried energetickej účinnosti alebo vyšších. Aktuálne sú to čerpadlá odovzdávajúce energiu získanú z okolitého prostredia do vody zaradené v triede sezónnej energetickej účinnosti A++ a vyššej. Po prvý raz bude možné poukážky využiť aj na tepelné čerpadlá vzduch – vzduch, ak pri vykurovaní patria do kategórie A+ a vyššej.

Databáza EPREL obsahuje aj informácie o kotloch na biomasu. Podmienky pre ich registráciu v projekte Zelená domácnostiam zatiaľ nie sú dostupné, zverejnené budú až po schválení požadovaných environmentálnych kritérií pre ich financovanie zo strany Európskej komisie.

Z projektu Zelená domácnostiam bolo od roku 2015 prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia podporených viac ako 54 000 inštalácií  sumou viac ako 116 miliónov €. Doteraz si mohli domácnosti vyberať z vyše 5 000 zariadení.

 

Odkazy na dokumenty:

Metodické usmernenie k uplatňovaniu zásady nespôsobovať významnú škodu, verzia 1

Zdroj: https://www.eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/index.html

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2139 zo 4. júna 2021, ktoré zahŕňa aj stanovenie technických kritérií na určenie toho, či daná hospodárska činnosť výrazne nenarúša plnenie niektorého z iných environmentálnych cieľov

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2139&qid=1691395824730

Európska databáza výrobkov s energetickým označením (EPREL)

https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

Vytlačiť