Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Čo sa zmenilo v podmienkach národného projektu Zelená domácnostiam?

Pravidlá podpory inštalácie malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie v novom projekte Zelená domácnostiam sú definované v dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Aké sú najvýznamnejšie zmeny?

Rozšíril sa okruh podporovaných zariadení

  • Podporované budú aj tepelné čerpadlá vzduch/vzduch, ktoré budú inštalované v nehnuteľnostiach bez teplovodného vykurovacieho systému.
  • Medzi podporované zariadenia patria aj veterné turbíny, pri ktorých je podmienkou vypracovanie súhlasného stanoviska pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA).
  • Pre bytové domy sa rozšírila podpora aj na tepelné čerpadlá a fotovoltické panely.

Zúžila sa podpora kotlov na biomasu

  • Podporované budú iba kotly na pelety. Poukážku nie je možné využiť na inštaláciu kotlov na splyňovanie dreva, kotlov na drevené brikety a drevenú štiepku.
  • Inštaláciou podporeného kotla na biomasu musí byť nahradené zariadenie na spaľovanie tuhých fosílnych palív (napríklad uhlie), čo má domácnosť preukázať fotografiou pôvodne zapojeného starého kotla v mieste inštalácie. V rozostavaných stavbách už preto nie je možné získať príspevok na kotol na biomasu.

Pribudla možnosť získať zvýhodnenie o 15 %

Zvýšením základnej sadzby o 15 % budú zvýhodnené domácnosti, ktoré si nechajú nainštalovať bezemisné zariadenie v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá, napríklad kotol na uhlie alebo kotol na biomasu.

Zvýšili sa základné sadzby a maximálne príspevky

  • Tepelné čerpadlá – podpora do 10 kW, príspevok od 380 € do 4370
  • Fotovoltické panely – podpora do 3 kW/7 kW, príspevok od 500 € do 4025 €
  • Veterné turbíny – podpora do 3 kW/7 kW, príspevok od 500 € do 4025 €
  • Slnečné kolektory – podpora do 4 kW, príspevok od 500 € do 2300 €
  • Kotly na biomasu – podpora do 10 kW, príspevok od 100 € do 1500 € – zostáva nezmenené

Pri fotovoltických paneloch je možné získať príspevok až do výkonu 7 kW

Pri fotovoltických paneloch zostáva základný podporovaný výkon do 3 kW, avšak podporiť bude možné aj inštalovaný výkon až do 7 kW v prípade, že má domácnosť za rok vyššiu ročnú spotrebu elektriny ako 3 000 kWh. Preukázať to má faktúrou za bezprostredne predchádzajúce zúčtovacie obdobie. Maximálny príspevok na fotovoltické panely sa tak zvýšil na 4 052 €.

Povinná kontrola inštalovaných meničov napätia

Novou podmienkou je kontrola meničov napätia, ktoré sú súčasťou podporovaných inštalácií s fotovoltickými panelmi a veternými turbínami. Preto musia tiež spĺňať požiadavky vyplývajúce z európskych environmentálnych kritérií.

Rozšíril sa okruh oprávnených prijímateľov

Okrem vlastníkov nehnuteľností, ktoré sú v katastri evidované ako rodinné domy a rozostavané rodinné domy, budú môcť o príspevky požiadať aj vlastníci budov, ktoré nie sú na listoch vlastníctva zapísané ako rodinné domy, napríklad rekreačná chata alebo záhradná chata, ale zároveň slúžia na rodinné bývanie a žiadateľ má v nich trvalý pobyt.

Súvisiace:
Čo sa zmení v systéme vydávania poukážok?