Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Zhotovitelia

Dokumenty a usmernenia

Čestné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby
zverejnené 30.04.2024 | 94 kB | DOCX
Usmernenie k vyhotovovaniu faktúr
zverejnené 30.10.2023 | 437 kB | PDF
Usmernenie k dokladom o inštalácii a uvedení do prevádzky
zverejnené 30.10.2023 | 462 kB | PDF
Usmernenie k Osvedčeniam odborne spôsobilých osôb
zverejnené 30.10.2023 | 470 kB | PDF
Vzor dokladu o inštalácii a uvedení zariadenia do prevádzky
zverejnené 03.05.2024 | 97 kB | DOCX

Usmernenie zhotoviteľov k poskytovaniu informácií o projekte Zelená domácnostiam

S cieľom zabezpečiť domácnostiam prístup ku komplexným podmienkam podpory a stanoviť rovnocenné podmienky pre všetkých zhotoviteľov, ktorí propagujú možnosti získať príspevok na dodávku a inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach z projektu Zelená domácnostiam, vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra usmernenie k pravidlám poskytovania informácií.

Základné pravidlá stanovené pre zhotoviteľov v súvislosti s poskytovaním informácií verejnosti o projekte sú upravené v zmluve o preplácaní poukážok medzi SIEA a zhotoviteľom, ktorý zabezpečuje spoločne s dodávkou zariadenia aj jeho montáž. V usmernení sú uvedené konkrétne formy, ako v zmluve stanovené povinnosti týkajúce sa komunikácie zhotoviteľov vo vzťahu k verejnosti splniť. Majitelia rodinných a bytových domov by tak mali priamo z materiálov a aktivít zhotoviteľov, ktorí propagujú svoju účasť na projekte, zistiť, z akých prostriedkov sú poukážky preplácané a že komplexné informácie o podpore nájdu na stránke projektu zelenadomacnostiam.sk

Zhotovitelia sa v zmluve okrem iného zaväzujú, že nebudú v rámci reklamy svojich produktov a služieb súvisiacich s projektom Zelená domácnostiam uvádzať nepravdivé alebo pravdu skresľujúce údaje, ktoré by mohli záujemcov o podporu uviesť do omylu. Ako príklad je uvedená situácia, keď propagačné podklady mohli vzbudzovať očakávanie, že suma uhrádzaná na základe poukážky je vlastným príspevkom zhotoviteľa pre domácnosť, resp. jeho zľavou z ceny inštalácie. 

V rámci predpísaných formulácií musí byť uvedená aj informácia, že oprávnený zhotoviteľ je zapísaný do zoznamu oprávnených zhotoviteľov. Záujemca o poukážku je tak vopred upozornený, že si môže overiť, či má zhotoviteľ podpísanú so SIEA zmluvu o preplácaní poukážok. Vďaka informáciám zverejneným na stránke projektu www.zelenadomacnostiam.sk sa môže v problematike zorientovať a zistiť, že povinnosťou všetkých oprávnených zhotoviteľov je okrem iného uzatvoriť písomnú zmluvu s domácnosťou. 

Pre zhotoviteľov, ktorí chcú pri propagácii využiť aj nové logo projektu Zelená domácnostiam, je k dispozícii dizajn manuál a grafické podklady na stránke projektu zelenadomacnostiam.sk.

Usmernenie zhotoviteľov k pravidlám poskytovania informácií a komunikácie s tretími osobami
zverejnené 14.11.2023 | 473 kB | PDF
Dizajn manuál loga Zelená domácnostiam
zverejnené 14.11.2023 | 3677 kB | ZIP