Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Bytové domy

Časté otázky

V energetickom audite odborne spôsobilá osoba zhodnotí stav bytového domu, navrhne opatrenia zamerané na úsporu energie a odporučí výkon zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov tak, aby bol zohľadnený potenciál úspor v budove. Pri stanovovaní vhodného výkonu zariadenia tak bude počítať s navrhovanými opatreniami, ako keby boli vykonané. Ak úsporné opatrenia neboli realizované, audítor uvedie nižší inštalovaný výkon a aj príspevok bude nižší. Podmienka, že zariadenie bude podporené len do úrovne inštalovaného výkonu predpokladaného po vykonaní opatrení vyplývaz Programu Slovensko a je uplatnením princípu prvoradosti energetickej efektívnosti. Vlastníkov bytov má motivovať k vykonaniu úsporných opatrení ešte pred inštaláciou zariadení. Zároveň platí, že v audite musí byť odporúčaný výkon navrhnutý tak, aby bolo minimálne 80 % energie vyrobenej v zariadení na využitie OZE spotrebovaných v bytovom dome. Táto podmienka súvisí najmä s inštaláciou fotovoltických panelov.

V prípade inštalácie fotovoltických panelov môže byť maximálny podporovaný výkon do 1 kW na byt. V dome s 20-timi bytmi by to znamenalo potenciálnu podporu výkonu 20 kW, čo pri sadzbe 500 eur/kW predstavuje sumu 10 000 eur. Pre určenie hodnoty, ktorá bude preplatená, bude pri posudzovaní oprávnenosti výdavkov SIEA zohľadňovať výsledok energetického auditu, v ktorom musí audítor navrhnúť výkon zariadenia so zohľadnením úspor energie a zároveň tak, aby bolo minimálne 80 % energie vyrobenej v zariadení na využitie OZE spotrebovaných v bytovom dome. Ak audítor nájde možnosti energetických úspor a odporučí iný – nižší výkon, záväzný pre posúdenie oprávnenosti bude ten.   

Príklad výpočtu:

Bytový dom s 20 bytovými jednotkami

Maximálny podporovaný výkon podľa počtu bytov: 20 kW

Maximálna hodnota poukážky podľa počtu bytov: 10 000 eur

Výkon odporúčaný v energetickom audite so zohľadnením potenciálu úspor energie: 12,5 kW

Oprávnená hodnota poukážky: 6 250 eur

Energetický audit musí zachytávať skutočný stav bytového domu pred inštaláciou zariadenia, vrátane spotreby energie v dome za predchádzajúci kalendárny rok. Zároveň platí, že navrhované opatrenia musia rešpektovať aktuálne požiadavky vyplývajúce z príslušnej legislatívy, zohľadňovať normatívne požiadavky a súčasný technologický pokrok. Rozsah auditu musí byť v súlade so všeobecnými podmienkami projektu.

Áno, audit môže byť predmetom komplexnej dodávky podporovaného zariadenia, ktorú zabezpečuje zhotoviteľ. Musí však ostať zachovaná podmienka, že je vypracovaný odborne spôsobilou osobou, ktorá má vydané osvedčenie a je zapísaná v zozname audítorov v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti.

Žiadateľom o príspevok z projektu Zelená domácnostiam nemôžu byť energetické komunity ani energetické spoločenstvá, ktoré sú samostatnou právnickou osobou, pretože vykonávajú hospodársku činnosť a môžu konkurovať iným subjektom na trhu. Ak by využili poukážku určenú pre domácnosti, mohla by byť narušená hospodárska súťaž. Energetické komunity a energetické spoločenstvá môžu požiadať o podporu z pripravovaného projektu Zelená podnikom alebo z dopytovo orientovaných výziev, v ktorých sú podmienky podpory nastavené v súlade so schválenými schémami štátnej pomoci.

Cieľom národného projektu Zelená domácnostiam  je zvýšiť inštalovaný výkon zariadení na využívanie OZE v domácnostiach. V prípade, ak je v bytovom dome, ktorý sa uchádza o poukážku, byt vo vlastníctve právnickej osoby, s výnimkou mesta alebo obce, bola by to neoprávnená podpora. V bytovom dome, ktorý žiada o poukážku, nemôže byť byt ani vo vlastníctve družstva, pretože právnickou osobou je aj bytové družstvo. Uvedenú podmienku musí bytový dom spĺňať minimálne v deň predloženia žiadosti o poukážku a dva roky od dátumu uvedeného na doklade o inštalácii zariadenia v domácnosti a jeho uvedení do prevádzky. Informácie o ďalších podmienkach súvisiacich napríklad s vlastníctvom alebo prenájmom bytov a nebytových priestorov sa uvádzajú vo Všeobecných podmienkach projektu v bode  D.2.

Nie, z projektu Zelená domácnostiam je poskytovaný príspevok pre bytový dom ako celok, nie pre samostatný byt v bytovom dome.