Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Zariadenia

Časté otázky

Áno, podpora z projektu bola rozšírená o tepelné čerpadlá vzduch – vzduch, ktoré splnia podmienky pre registráciu do zoznamu oprávnených zariadení. Poukážku bude možné využiť, ak bude zariadenie zaregistrované v zozname oprávnených zariadení ku dňu podania žiadosti o preplatenie. Zároveň platí, že tepelné čerpadlo vzduch – vzduch nemôže byť inštalované v budove s teplovodným vykurovacím systémom.

Zúženie podpory iba na inštaláciu kotla na spaľovanie biomasy vo forme peliet vyplýva z pravidiel DNSH (z anglického Do No Significant Harm), ktorých cieľom je nepoškodzovať ciele EÚ v oblasti ochrany životného prostredia. Pre aktivity, ktoré sú financované prostredníctvom Programu Slovensko, sú tieto pravidlá zhrnuté na webovom sídle eurofondy.sk v Metodickom usmernení k uplatňovaniu zásady „Nespôsobovať významnú škodu“, ktoré Ministerstvo regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky aktualizovalo 10. októbra 2023. Z neho vychádzajú aj všeobecné podmienky podpory národného projektu. Podporené tak môžu byť iba kotly na spaľovanie peliet, ktoré sú zaregistrované v Európskom registri výrobkov s energetickým označením (databáza EPREL) v triede energetickej účinnosti A+ a vyššej. Poukážku na kotly na pelety budú môcť domácnosti využiť len v prípade, že nimi nahradia kotol na spaľovanie alebo spoluspaľovanie tuhých fosílnych palív. Kotly na splyňovanie kusového dreva a drevených brikiet bude možné v súlade s DNSH podporiť len v domácnostiach ohrozených energetickou chudobou potom, čo bude známa definícia energetickej chudoby a nastavené podmienky pre ich podporu. Aj v týchto prípadoch platí podmienka, že ním bude nahradený starý kotol na tuhé fosílne palivo.

Splnenie podmienky poskytnutia príspevku na kotol na pelety musí domácnosť preukázať fotografiou pôvodne zapojeného starého kotla na tuhé fosílne palivo (napríklad uhlie) v mieste inštalácie. Fotografiu  nahrá zhotoviteľ do informačného systému ako súčasť fotodokumentácie v rámci žiadosti o preplatenie poukážky.

Nie, v novom projekte nie je možné získať poukážku na kotol na pelety v rozostavanom rodinnom dome, pretože podľa nových európskych environmentálnych kritérií známych ako pravidlá DNSH môže byť kotol na pelety podporený len v prípade, že sa ním nahradí dovtedy používaný kotol na tuhé fosílne palivá. Podľa všeobecných podmienok podpory to musí domácnosť preukázať fotografiou pôvodne zapojeného starého kotla na tuhé fosílne palivo v mieste inštalácie.