Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Zvýhodnenie

Časté otázky

Pri poskytovaní podpory budú zvýhodnené domácnosti pri inštalácii bezemisných zariadení v  oblasti riadenia kvality ovzdušia, alebo ak domácnosť prestane využívať tuhé palivá. Po splnení niektorej z vyššie uvedenej podmienky bude zvýšená základná sadzba o 15 %.

Zoznam oblastí riadenia kvality ovzdušia eviduje a každoročne zverejňuje Slovenský hydrometeororologický ústav na svojom webovom sídle www.shmu.sk v časti Riadenie kvality ovzdušiaOblasti riadenia kvality ovzdušia sú v zozname označené rizikovým stupňom 3.

Splnenie podmienok umožňujúcich zvýhodnenie vyššou sadzbou bude kontrolované pri procese schvaľovania žiadosti o preplatenie poukážky. Kontrolovaný bude súlad so Všeobecnými podmienkami, platnými v čase vydania poukážky. V prípade, že nebude splnenie niektorej z označených podmienok preukázané požadovanými dokladmi, výška poukážky bude upravená na základnú sadzbu.

Štandardná maximálna podpora pri fotovoltickej inštalácii je na úrovni 3 kW inštalovaného výkonu. Inštalovaný výkon znamená súčet výkonov jednotlivých nainštalovaných fotovoltických panelov. V prípade spotreby elektrickej energie vyššej ako 3000 kWh/rok, preukázanej vyúčtovacou faktúrou, maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok, je 1 kW za každých 1000 kWh spotreby elektrickej energie, maximálne 7 kW. Napríklad pri ročnej spotrebe 4600 kWh bude maximálny podporovaný výkon 4 kW. V prípade kratšieho fakturačného obdobia ako 1 rok je možné spotrebu preukázať viacerými faktúrami. V novom informačnom systéme bude môcť domácnosť v žiadosti o vydanie poukážky na fotovoltický systém vo formulári označiť, že má vyššiu spotrebu ako 3000 kW/rok, a v tom prípade bude potrebné uviesť množstvo spotrebovanej elektrickej energie za rok. Aj na základe zadanej ročnej spotreby elektrickej energie bude automaticky stanovená maximálna suma na poukážke. Zároveň platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % nákladov na obstaranie a inštaláciu zariadenia, pričom preplatená suma vždy závisí aj od skutočne nainštalovaného výkonu zariadenia.