Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Ako zaregistrovať zhotoviteľa

 1. Overte si, či sa môžete stať oprávneným zhotoviteľom

  Oprávneným zhotoviteľom sa môžete stať a predpoklady na uzavretie zmluvy so SIEA o preplácaní poukážok spĺňate, ak ste fyzickou alebo právnickou osobou podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov registrovanou v SR alebo inom členskom štáte EÚ a zabezpečíte si, aby pre vás inštaláciu zariadení vykonávali odborne spôsobilé osoby alebo sám patríte medzi odborne spôsobilé osoby, ktoré majú vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnejšie požiadavky sú uvedené vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

 2. Preštudujte si základný obsahový rámec zmluvy o preplácaní poukážok medzi siea a zhotoviteľom

  V návrhu zmluvy budú zadefinované práva a povinnosti zmluvných strán pri preplácaní poukážok, ale aj osobitné dojednania s domácnosťami týkajúce sa zmluvy o inštalácii a pravidlá poskytovania informácií a komunikácie s tretími osobami, ktoré SIEA vyžaduje dodržiavať.

 3. Vyplňte formulár žiadosti o uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok

  Formulár žiadosti o uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok medzi SIEA a zhotoviteľom je k dispozícii na stránke www.zelenadomacnostiam.sk v časti Registrácia zhotoviteľov. Formulár vypĺňate elektronicky a následne ho vytlačíte a podpíšete. Údaje z formulára a príloh budú použité v zmluve a ďalších dokumentoch, ako aj v elektronickom systéme, prostredníctvom ktorého budú registrované konkrétne žiadosti o preplatenie poukážok. Údaje je preto potrebné vyplniť správne a úplne.

  Pri uvádzaní obchodného mena žiadateľa a sídla vychádzajte z informácií uvedených v obchodných a živnostenských registroch. Ako osoby konajúce v mene žiadateľa uveďte osoby, ktoré budú podpisovať zmluvu o preplácaní poukážok a ktoré sú na tento účel oprávnené konať v mene žiadateľa. Do žiadosti je potrebné uviesť aj informácie o kontaktnej osobe, ktorá bude v prípade potreby zodpovedná za komunikáciu medzi SIEA a zhotoviteľom. Na e-mailovú adresu, ktorú v žiadosti uvediete, budú zaslané prístupové práva na vstup do informačného systému a tiež relevantné aktuálne informácie. Osobitnú pozornosť venujte uvedeniu čísla účtu, na ktorý budú poukazované platby za poukážky. Údaje bude možné meniť len prostredníctvom žiadostí o zmenu. Zmeny akejkoľvek časti zmluvy o preplácaní poukážky budú účinné až po podpise a nadobudnutí účinnosti dodatku k zmluve.

 4. K žiadosti doložte povinné prílohy

  Oprávneným zhotoviteľom sa môžete stať a predpoklady na uzavretie zmluvy so SIEA o preplácaní poukážok spĺňate, ak ste fyzickou alebo právnickou osobou podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov registrovanou v SR alebo inom členskom štáte EÚ a zabezpečíte si, aby pre vás inštaláciu zariadení vykonávali odborne spôsobilé osoby alebo sám patríte medzi odborne spôsobilé osoby, ktoré majú vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnejšie požiadavky sú uvedené vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

 5. Preverte si informácie v žiadosti a v prípade nejasností kontaktujte siea

  Pred samotným podaním žiadosti si pozorne preštudujte zverejnené dokumenty súvisiace s projektmi Zelená domácnostiam. Pre zabezpečenie bezproblémovej a plynulej registrácie žiadostí je dôležité, aby boli žiadosti vyplnené správne a úplne, pretože prípadné dožiadanie chýbajúcich dokumentov spomalí proces uzatvárania zmluvy. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vypĺňania žiadosti, kontaktujte pracovníkov SIEA e-mailom na adrese zhotovitelia@siea.gov.sk alebo na telefónnych číslach 0905 997 432 a 0905 997 439 v Bratislave a 0905 433 126 v Banskej Bystrici.

 6. Doručte žiadosť s povinnými prílohami siea

  Vytlačené a oprávnenými osobami podpísané žiadosti s povinnými prílohami môžete doručiť poštou alebo osobne na pracoviská SIEA v Bratislave alebo v Banskej Bystrici. Obálku so žiadosťou viditeľne označte textom „Registrácia zhotoviteľa“.

 7. Po doručení listinnej podoby žiadosti siea žiadosť skontroluje a v prípade jej správnosti a úplnosti zašle zhotoviteľovi na podpis návrh zmluvy o preplácaní poukážok.

  Ak bude žiadosť kompletná, SIEA zašle podpísanú zmluvu o preplácaní poukážok zhotoviteľovi na podpis v tlačenej forme v dvoch vyhotoveniach na adresu uvedenú v žiadosti adresu sídla žiadateľa, prípadne na adresu určenú na zasielanie pošty, ak je uvedená.

  V prípade, že doručená žiadosť bude neúplná, SIEA vyzve žiadateľa na doplnenie. Ak počas procesu registrácie zhotoviteľa alebo neskôr dôjde k zmenám, ktoré majú vplyv na obsah zmluvy (napríklad zmena odborne spôsobilej osoby, zmena sídla, zmena osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti), musí žiadateľ doručiť novú žiadosť o registráciu do zoznamu oprávnených zhotoviteľov.

 8. Podpíšte zmluvu a doručte ju siea

  Doručené dve vyhotovenia zmluvy musí podpísať osoba, ktorá je na tento účel oprávnená konať v mene žiadateľa. Preto je dôležité, aby boli údaje o osobách oprávnených podpísať zmluvu uvedené správne už v žiadosti o uzatvorení zmluvy o preplácaní poukážok. Obálku s jedným podpísaným vyhotovením zmluvy viditeľne označte textom „Zhotoviteľ – zmluva“ a doručte na adresu pracoviska uvedeného v sprievodnom liste.

 9. Siea zmluvu zverejní v centrálnom registri zmlúv

  SIEA doručenú zmluvu zverejní v Centrálnom registri zmlúv vrátane povinných príloh, ktorými sú zoznam zhotoviteľov a výpis z obchodného registra.

 10. Zoznam oprávnených zhotoviteľov siea priebežne aktualizuje

  SIEA zoznam oprávnených zhotoviteľov zverejňuje a priebežne aktualizuje na stránke www.zelenadomacnostiam.sk v časti Zhotovitelia.