Projekt Zelená domácnostiam realizuje SIEA

Projekt Zelená domácnostiam realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Podmienky podpory

Časté otázky

V novom národnom projekte Zelená domácnostiam platia nové všeobecné podmienky, čo si vyžaduje inováciu informačného systému. Podmienky bolo možné uzatvoriť len nedávno, pretože pre aktuálne programové obdobie európskej podpory boli stanovené na európskej úrovni nové pravidlá a bolo potrebné dôsledne nastaviť metodické postupy pre ich uplatňovanie v Programe Slovensko aj v národnom projekte. Cieľom inovácie informačného systému je zároveň zjednodušiť registráciu žiadostí a znížiť chybovosť pri vypĺňaní údajov o mieste inštalácie.

Predpokladaný termín spustenia nového informačného systému, prostredníctvom ktorého bude možné vyplniť formulár žiadosti zohľadňujúci aktuálne podmienky podpory a tiež aktivovať a vydávať poukážky, je v prvom štvrťroku 2024.

Spôsob vydávania zostáva nezmenený. Po vyplnení elektronického formulára žiadosti dostane domácnosť prístupové údaje do informačného systému, prostredníctvom ktorého môže žiadosť skontrolovať, upraviť a získať aj kód na aktiváciu vydania poukážky. Aktivačný kód odovzdá zhotoviteľovi na aktiváciu vydania poukážky. Aktivovať vydanie poukážky budú môcť zhotovitelia až po spustení nového informačného systému.

Momentálne je k dispozícii pôvodný systém na registráciu žiadostí o poukážku, využívaný v národnom projekte v rokoch 2015 až 2023. Tento systém sme nechali otvorený, pretože v poslednom období slúžil na predbežnú evidenciu záujmu domácností. Avšak upozorňujeme, že v registračnom formulári nie sú uvedené aktuálne podmienky podpory ani aktuálne sadzby podpory, a teda aj sumy uvedené ako predpokladaná hodnota poukážky nie sú aktuálne. Žiadosť o poukážku síce môžete predbežne zaregistrovať aj prostredníctvom pôvodného informačného systému, ale nie je to potrebné a nezískate tým žiadnu výhodu. Nový projekt Zelená domácnostiam začína a prostriedkov je dostatok. Na poukážky pre domácnosti bude k dispozícii 151 miliónov eur.

Domácnostiam, ktoré využili na registráciu žiadosti pôvodný informačný systém a budú mať platné žiadosti, bude doručená výzva, aby aktualizovali svoje údaje a potvrdili, že súhlasia s novými podmienkami podpory. Následne ich žiadosti budú prenesené do nového systému. Platnosť podaných žiadostí je 18 mesiacov. Poradie žiadostí v zásobníku nemá vplyv na vydávanie poukážok.

V novom projekte Zelená domácnostiam je na inštalácie v Bratislavskom samosprávnom kraji vyčlenených 58 miliónov eur. Avšak žiadosti budú môcť vyplniť až v novom informačnom systéme s aktuálnymi podmienkami aj sumami podpory. Registrácia žiadostí a ani zásobník žiadostí pre tento región nie sú dostupné preto, pretože v projekte Zelená domácnostiam v predchádzajúcom období neboli domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji oprávnené žiadať o poukážky.

Áno, v súlade s aktuálnymi podmienkami projektu je možné inštaláciu zrealizovať už pred vydaním poukážky, avšak najskôr od 30.10.2023, kedy boli po prvý raz zverejnené všeobecné podmienky nového projektu a zároveň bola otvorená registrácia zhotoviteľov. Dôvodom tejto zásadnej zmeny bola snaha čo najskôr pokračovať v podpore zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Avšak naďalej platí, že poukážku bude možné využiť len na inštaláciu oprávnených zariadení prostredníctvom oprávnených zhotoviteľov.

SIEA bude kontrolovať, či sú zhotoviteľ a zariadenie uvedené v zoznamoch k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. Odporúčame, aby ste sa pred podpisom zmluvy o inštalácii uistili, že zhotoviteľ spĺňa podmienky, aby mohol byť zaradený do zoznamu oprávnených zhotoviteľov a že podal žiadosť o uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok. Aj v prípade zariadenia si preverte, či spĺňa podmienky, aby mohlo byť zaradené do zoznamu oprávnených zariadení. Ak si nie ste istí, odporúčame zvoliť iného zhotoviteľa a zariadenie, prípadne odložiť inštaláciu na neskôr.

Informačný systém neumožní vyplniť žiadosť a vydať poukážku v prípade, ak na rovnakom mieste inštalácie už pre ten istý druh zariadenia eviduje platnú poukážku alebo poukážku, ktorá bola preplatená v rámci projektov Zelená domácnostiam.

Poukážku z projektu Zelená domácnostiam je možné využiť len na zariadenie, ktoré nebolo podporené z projektu Obnov dom. Informácie o možnostiach, ako kombinovať podporu, sú uvedené na webovej stránke programu Obnov dom .

Žiadaná suma bude upravená na základe výkonu reálne inštalovaného zariadenia a zároveň môže byť upravená aj z dôvodu neoprávnených výdavkov alebo nesplnenia podmienok uprednostnenia vyššou sadzbou.

Nie, kúpu a inštaláciu zariadenia v rámci projektu Zelená domácnostiam musí realizovať zhotoviteľ, ktorý má v čase podávania žiadosti o preplatenie poukážky so SIEA podpísanú zmluvu.

Nie, projekt Zelená domácnostiam poskytuje príspevok na rodinný dom, nie na samostatný byt v rodinnom dome.

Áno, v prípade že je nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva inak, ako rodinný dom, napríklad rekreačný dom, chata alebo iná budova slúžiaca na rodinné bývanie a bude preukázané, že v nehnuteľnosti má trvalý pobyt minimálne jedna osoba domácnosti. Domácnosť to môže preukázať dokladom o trvalom pobyte alebo kópiou občianskeho preukazu, ak miesto trvalého pobytu nevyplýva z overovacej doložky na Zmluve o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia.

Nie, pretože sa nedá potvrdiť budúci účel využitia na rodinné bývanie a ani vylúčiť využívanie na podnikateľské účely.

Môže. Žiadaná suma na žiadosti o preplatenie bude vypočítaná podľa výkonu inštalovaného zariadenia. V prípade inštalácie zariadenia s vyšším výkonom, bude stanovená hranica žiadanej sumy sumou na poukážke.

Projekt Zelená domácnostiam je zameraný na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Inštaláciou zariadenia na využívanie OZE v rodinnom dome alebo bytovom dome sa preto rozumie dodávka a montáž všetkých komponentov, ktoré sú funkčne prepojené a umožňujú využívanie vyrobenej elektriny alebo tepla v rodinnom dome alebo využívanie vyrobenej elektriny alebo tepla v bytovom dome, ku ktorému sa viaže vydaná poukážka.

Štandardná maximálna podpora pri fotovoltickej inštalácii je na úrovni 3 kW inštalovaného výkonu. Inštalovaný výkon znamená súčet výkonov jednotlivých nainštalovaných fotovoltických panelov. V prípade spotreby elektrickej energie vyššej ako 3000 kWh/rok, preukázanej vyúčtovacou faktúrou, maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok, je 1 kW za každých 1000 kWh spotreby elektrickej energie, maximálne 7 kW. Napríklad pri ročnej spotrebe 4600 kWh bude maximálny podporovaný výkon 4 kW. V prípade kratšieho fakturačného obdobia ako 1 rok je možné spotrebu preukázať viacerými faktúrami. V novom informačnom systéme bude môcť domácnosť v žiadosti o vydanie poukážky na fotovoltický systém vo formulári označiť, že má vyššiu spotrebu ako 3000 kW/rok, a v tom prípade bude potrebné uviesť množstvo spotrebovanej elektrickej energie za rok. Aj na základe zadanej ročnej spotreby elektrickej energie bude automaticky stanovená maximálna suma na poukážke. Zároveň platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % nákladov na obstaranie a inštaláciu zariadenia, pričom preplatená suma vždy závisí aj od skutočne nainštalovaného výkonu zariadenia.